Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR XIII/76/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2007 r.

    UCHWAŁA NR XIII/76/07
     RADY GMINY PRZYKONA
      z dnia 14 listopada 2007 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowościach Bądków Pierwszy i Gąsin
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z  2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / i art. 24 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. /, Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje.
 
§ 1
 
Wyraża zgodę na nabycie prawa własności działki oznaczonej nr 61/1 o pow. 0,0050 ha, położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym Bądków Pierwszy, gm. Przykona i działki oznaczonej nr 299/1 o pow. 0,0066 ha, położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym Gąsin, gm. Przykona, na których zostały usytuowane zostały przepompownie do kanalizacji sanitarnej, które są elementem infrastruktury technicznej w związku z realizacją celu publicznego, tj. zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości Bądków Pierwszy"
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr XIII/76/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 14 listopada 2007 r.
 
 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowościach Bądków Pierwszy i Gąsin
 
 
              Nieruchomości gruntowe oznaczone nr geodezyjnymi 61/1 i 299/1 o ogólnej pow. 0,0116 ha, położone w miejscowości i  obrębie geodezyjnym Bądków Pierwszy i Gąsin, gm. Przykona,  stanowią własność osób prywatnych.
 Na w/w działkach zostały usytuowane przepompownie obsługujące kolektor sanitarny w związku z realizacją celu publicznego, jakim jest wykonanie zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bądków Pierwszy".
W związku z publicznym charakterem  inwestycji zachodzi konieczność nabycia gruntów przez Gminę i włączenia ich do gminnego zasobu nieruchomości.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z  2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /  do wyłącznej właściwości rady gminy należy określanie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.