Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XIII/75/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007 r.

Uchwała Nr XIII/75/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 14 listopada 2007 r. 
 
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości  nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy  Przykona  
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z  2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /oraz art. 146 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. /, Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje. 
 
§1 
Ustala  się  stawkę  procentową  opłaty adiacenckiej w  gminie Przykona w wysokości 30 % różnicy  między wartością , jaką  nieruchomość miała przed  wybudowaniem urządzeń  infrastruktury technicznej a wartością nieruchomości po wybudowaniu urządzeń infrastruktury  technicznej. 
 
§2 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona. 
 
§3 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.   
 
 
 
UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr XIII/75/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 14 listopada 2007 r. 
 
 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości  nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy  Przykona 
 
Zgodnie z art. 146 i art. 147 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./ właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury  technicznej przez wnoszenie na rzecz  gminy opłat adiacenckich.Ustalenie i wysokość opłaty adiacenckiej zależy od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budowa urządzeń infrastruktury technicznej i wynosi nie więcej niż 50 % różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.
Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy w drodze uchwały. Wartość nieruchomości według stanu przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej i po ich wybudowaniu określa się, według wyceny rzeczoznawcy majątkowego na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej.Przez budowę urządzeń  infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad  ziemią przewodów lub urządzeń  wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.
Wydanie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej może nastąpić  w terminie do 3 lat od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo od dnia stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi.