Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr XIII/74/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2007r

 
UCHWAŁA Nr XIII/74/07
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 14 listopada 2007r
 
 
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na rok 2008.  
 
            Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.U.z 2001r  Nr 142  poz.1591/ Dz.U.z 2002r Nr 23,poz.220, Nr 2,poz.558, Nr 113,poz.984,  Nr 153, poz. 1271, Nr 214,poz.1806, Dz.U.  z 2003 Nr 80,poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, Dz. U. z 2006r Nr  17, poz.128, Nr 181, poz.1337, Dz. U. z 2007r Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974/, oraz art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. z 2003r Nr 96, poz.873, Dz.U. z  2004r Nr 64, poz.593, Nr 116, poz.1203, Nr 210,poz.2135, Dz.U. z 2005r Nr 155, poz.1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462,    Nr 249, poz.2104, Dz. U. z 2006r Nr 94, poz.651/ Rada Gminy Przykona  uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Uchwala się "Program współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na rok 2008", który stanowi załącznikdo niniejszej uchwały.
 
 § 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.
 
§ 3
 
Traci moc Uchwała Nr III/13/06 Rady Gminy Przykona z dnia 12 grudnia 2006r w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2007 gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  
 
 
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XIII/74/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 14 listopada 2007r
 
 
 
            Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w art. 5 ust. 3 nakłada na organ stanowiący  jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3ust.3 w/w ustawy.
            Proponowany program na rok 2008 określa cele, zasady i formy współpracy, tryb zlecania zadań. Uwzględniając potrzeby mieszkańców Gminy ustalono szereg priorytetów
 w realizowaniu zadań publicznych. W obszarze współpracy znalazły się zadania z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury i ochrony tradycji, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz  pomocy społecznej,  w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób.