Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr XIII/71/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007 roku

 
 
UCHWAŁA Nr XIII/71/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 14 listopada 2007 roku
 
w sprawie opłaty targowej.
 
       Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591/ Dz.U. z 2002r  Nr 23, poz.220,   Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz.U.z 2003 r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 Dz. U. z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz 1203, Dz. U. z 2005r Nr 172,poz. 1441, Nr 175, poz.1457, Dz. U. z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, Dz. U. z 2007r Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974/art.15,  art.19 pkt 1 lit.a oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych  / Dz.U. z 2006r Nr 121  poz.844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775/  oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych  podatków i opłat lokalnych  /M.P.Nr 47, poz 557/  
Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje :
 
§ 1
 
Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości  25,00 zł  - przy sprzedaży z ręki, koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep, samochodów osobowych i ciężarowych, ciągnika, pojazdów jednośladowych.
Opłata targowa płatna jest codziennie w dniu prowadzenia sprzedaży.
 
§ 2
 
1. Opłata targowa pobierana będzie w drodze inkasa.
2. Inkasentem wyznacza się P. Sekurę Mirosława zam.Przykona.
3. Ustala się wysokość wynagrodzenia za pobór opłaty targowej w wysokości 3,00 zł  od jednej uiszczonej opłaty.
4. Inkasent zobowiązany jest do dokonania wpłat pobranych opłat targowych na  rachunek Urzędu Gminy Przykona w terminie do dnia 10 każdego miesiąca,za miesiąc poprzedni z wyjątkiem ostatniego miesiąca roku,za który opłaty należy  dokonać do dnia 31 grudnia każdego roku.
 
                                                                       
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Przykona.
  
                                                                      § 4
 
Traci moc Uchwała Nr III/9/06 Rady Gminy Przykona z dnia 12 grudnia  2006 roku w sprawie opłaty targowej.
 
                                                                         § 5
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego na 2008 rok.
 
                                                                                
UZASADNIENIE
do  Uchwały Nr XIII/71/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 14 listopada 2007 roku
          
w sprawie opłaty targowej.
 
          Na podstawie art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U.z 2006r Nr  121 z poz.844 z późn. zm. / Rada Gminy, w drodze uchwały :
1.    określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości stawek opłat określonych w ustawie,
2.    może zarządzić pobór opłat w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso,
3.    może wprowadzć inne niż wymienione w ustawie zwolnienia przedmiotowe od opłat lokalnych.
Minister Finansów w obwieszczeniu z dnia 26 lipca 2007r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych  podatków i opłat lokalnych /M.P. Nr 47 poz.557/  na 2008 rok  określił górną granice stawki opłaty targowej w kwocie 631,94zł.
Mając na uwadze częstotliwość jak i rozmiar transakcji handlowych odbywających się na targowisku Rada Gminy ustaliła stawkę opłaty targowej w wysokości 25,00  zł.