Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr XIII/70/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007roku

 
UCHWAŁA Nr XIII/70/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 14 listopada 2007roku
 
w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 oraz art. 12 ust. 1 pkt.7, ust.9  ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747)
Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:
     § 1
 Uchwała określa tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, zwanego dalej "zwolnieniem".
 
§ 2
1. Zwolnienie stosuje się na wniosek podatnika.
2. Początek okresu zwolnienia nie może być wcześniejszy niż pierwszy dzień miesiąca następującego po złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1.
3. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące gruntu, którego ma dotyczyć zwolnienie w szczególności numer działki wg ewidencji gruntów, powierzchnię i klasy bonitacji gruntów oraz określić zamierzony okres zwolnienia.
§ 3
        1. Warunki zwolnienia są następujące:
1)    zaprzestanie uprawy roślin;
2)    nie wykorzystywanie gruntów na cele pastwiskowe;
3)    nie dokonywanie zbioru traw i siana na cele paszowe;
4)    utrzymanie gruntów w stanie nie zagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów.
2.    Warunki określone w ust. 1 muszą być spełnione łącznie.
§ 4
         1. Zwolnienie następuje w drodze decyzji Wójta.
2. W razie niedopełnienia chociażby jednego z zastrzeżonych warunków organ podatkowy stwierdza wygaśnięcie w całości lub w części decyzji, o której mowa w pkt. 1.
 
3. Podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia Wójta Gminy w Przykonie w terminie 14 dni o zaistniałych zmianach w przypadku wcześniejszego podjęcia produkcji na wyłączonych użytkach rolnych.
§ 5
 
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Przykona.
 
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Wielkopolskiego.
 
 
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XIII/70/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 14 listopada 2007roku
 
w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej
 
 
            Ustawa z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym  ( Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747)
w art. 12 ust. 9  zobowiązuje Radę Gminy po pojęcia uchwały określającej tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej. Ustalenie warunków i trybu przyznawania  zwolnienia o którym mowa w art. 12 ust.1 pkt.7 w/w ustawy  umożliwi właściwe stosowanie przepisów prawa dotyczących zwolnienia podatkowego.