Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR X/53/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 lipca 2007r

 
UCHWAŁA NR X/53/07
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia  5 lipca 2007r
 
 
w sprawie  ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Przykona miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 
        Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym( Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.12 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z  2007r Nr 70 poz. 473) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:
 
§ 1
 
1. Ustala się zasady usytuowania na terenie gminy Przykona miejsca sprzedaży i podawania  napojów alkoholowych w następującej formie:
      Za obowiązującą zasadę przyjmuje się wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie  napojów alkoholowych w punktach sprzedaży usytuowanych poza niżej wymienionymi   obiektami  i miejscami:
     a)  szkołami i innymi placówkami oświatowo wychowawczymi
     b)  obiektami sportowymi
     c)  obiektami kultu religijnego
     d)  zakładami opieki zdrowotnej
     e)  kąpieliskami
 2.  Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane  w odległości mniejszej niż  100 metrów od granicy terenu obiektów i miejsc  wymienionych w  ust.1.
3.    Odległość określona w ust.2 mierzy się od wejścia lub wyjścia z terenu  określonego ust.1 do wejścia  do  punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych, najkrótszą drogą, którą  możliwe jest dotarcie do punktu.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
 
UZASADNIENIE
DO  UCHWAŁY NR X/53/07
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 5 lipca 2007r
 
 
w sprawie  ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Przykona miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 
 
              Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z  2007r Nr 70 poz. 473)
Rada Gminy ustala zasady usytuowania na terenie gminy miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Odległość  100 metrów od szkół, obiektów sportowych, kościołów, zakładów opieki zdrowotnej, kąpielisk pozwoli na ograniczenie dostępu i spożycie  alkoholu przez młodzież i osoby przebywające na terenie wymienionych obiektów.