Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr X/51/07 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2007r.

Uchwała Nr X/51/07
Rady Gminy Przykona
 z dnia 5 lipca 2007r.
 
w sprawie  zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona  Nr XXXIX/216/05 z dnia 1 grudnia   2005r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Planu aglomeracji Przykona
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) Rada Gminy:
 
§ 1
Dokonuje zmiany w projekcie Planu aglomeracji Przykona w następującym zakresie:
"Wyłącza się z projektu planu aglomeracji Przykona miejscowości Wichertów, Smulsko oraz Boleszczyn, które wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Wichertów zostaną zgłoszone do "Programu wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnię ścieków i systemy kanalizacji sanitarnej".
 
§ 2
W pozostałym zakresie Plan aglomeracji Przykona nie ulega zmianie
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Przykona
Nr X/51/07 z dnia 5 lipca 2007r.
 
w sprawie  zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona  Nr XXXIX/216/05 z dnia 1 grudnia   2005r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Planu aglomeracji Przykona
 
W związku z pismem Nr SR.VI-4.66172-10/07 z dnia 18 czerwca 2007r. w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, Wojewoda Wielkopolski, po zweryfikowaniu propozycji planu aglomeracji Przykona, w oparciu o wytyczne z Ministerstwa Środowiska, wobec stwierdzenia faktu braku wystarczająco skoncentrowanej zabudowy przedmiotowej aglomeracji oraz możliwości rozdzielenia poszczególnych systemów zbierania i oczyszczania ścieków, postanowiono wyłączyć z aglomeracji Przykona miejscowości Wichertów, Smulsko oraz Boleszczyn i ponownie przedłożyć projekt planu aglomeracji do zaopiniowania Radzie Gminy Przykona. Miejscowości Wichertów, Smulsko oraz Boleszczyn zostaną zgłoszone do "Programu wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnię ścieków i systemy kanalizacji sanitarnej"