Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr X/50/07 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2007 roku

 
Uchwała Nr X/50/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 5 lipca 2007 roku
 
w sprawie określenia zasad i trybu zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i jego opiekuna w przypadkach kiedy rodzice lub opiekunowie ucznia zapewniają dowóz i opiekę w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 
           Na podstawie art.l8 ust. l, art. 40 ust.2 pkt 2, art.41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) w związku z art.17 ust.3 a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz . U. z 2004r. Nr 256, poz.2572  z późn. zm. ) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:
 
§ 1
 
1.    Obowiązkiem Gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym realizującym obowiązek szkolny i obowiązek nauki bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka.
2.    W przypadkach, kiedy dowóz i opiekę zapewniają rodzice lub opiekunowie dziecka niepełnosprawnego Gmina dokonuje zwrotu kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej.
 § 2
 
Gmina dokonuje zwrotu poniesionych kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna za przejazd do szkoły lub ośrodka i z powrotem, z uwzględnieniem ulg za przejazdy stosowanych przez przewoźnika, w wysokości: a) miesięcznej sumy za przejazdy jednorazowe w danym miesiącu w przypadkach kiedy dziecko realizuje obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w liczbie mniejszej niż pięć dni w tygodniu, b) w wysokości ceny biletu miesięcznego w przypadkach kiedy dziecko realizuje obowiązek szkolny lub obowiązek nauki 5 dni w tygodniu.
 
§ 3
 
1.    Zwrot kosztów przejazdu następuje w okresach miesięcznych z dołu na wniosek rodzica lub opiekuna złożony na druku stanowiącym zalącznik nr 1 do niniejszej uchwały wraz z adnotacją szkoły lub ośrodka o liczbie dni realizacji przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w danym miesiącu.
2.    Wniosek składa się w siedzibie Zespołu Obsługi Szkół w Przykonie.
3.    Zwrot kosztów przejazdu następuje w terminie 14 dni od przedłożenia wniosku.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.