Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr X/49/07 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2007 roku

 
UCHWAŁA Nr X/49/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 5 lipca 2007 roku
 
w sprawie przyjęcia gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów  szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
 
Na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)   Rada Gminy Przykona uchwala:
 
Gminny Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół    
ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1
 
Gminny Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół  ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona zwany dalej Programem ma na celu wspieranie rozwoju uzdolnień uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują w wybranej przez siebie dziedzinie wysokie osiągnięcia, chcą się nadal rozwijać, posiadają wizję swojej dalszej pracy i potrafią wyznaczyć sobie cele do osiągnięcia.
 
§ 2
 
W ramach Programu uczniom szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskują wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sportu, kultury i sztuki przyznaje się stypendium.
 
Rozdział II
Postanowienia szczegółowe
 
§ 3
 
1.    O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1)    zamieszkują na terenie Gminy Przykona,
2)    nie powtarzali roku nauki,
3)    wzorowo wypełniają obowiązki ucznia określone w statucie szkoły,
4)    złożą wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami.
 
2.    Stypendium może być przyznane w następujących dziedzinach:
1)  za wybitne osiągnięcia w nauce,
2)  za wybitne osiągnięcia sportowe,
3)  za wybitne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie kultury i  sztuki.
 
§ 4
 
1.    Stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce może otrzymać uczeń, który spełnia łącznie warunki, o których mowa w § 3 ust 1 oraz jeden z niżej wymienionych punktów:
1)    uzyskał w okresie pierwszego okresu (semestru) nauki w danej szkole  ocenę średnią nie niższą niż 5,5
2)    wykazuje  szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki (6,0) a w pozostałych dziedzinach wiedzy co najmniej (5,0),
3)    został laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim  i posiada znaczący  oraz powszechnie uznany dorobek w wybranej   i realizowanej przez siebie dziedzinie działalności edukacyjnej.
 
2.    Stypendium za wybitne osiągnięcia w sporcie może otrzymać uczeń, który spełnia łącznie warunki, o których mowa w § 3 ust 1 oraz uzyskuje udokumentowane wysokie wyniki sportowe (do trzeciego miejsca) we współzawodnictwie wojewódzkim, krajowym  i międzynarodowym.
 
3.    Stypendium za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki może otrzymać uczeń, który spełnia łącznie warunki, o których mowa w § 3 ust 1 oraz jeden z niżej wymienionych punktów:
1)    uczęszcza do szkoły artystycznej, który uzyskał za okres (semestr) bardzo dobrą  ocenę  z przedmiotów artystyczno-zawodowych,
2)    został laureatem lub finalistą wojewódzkich i krajowych  konkursów, olimpiad, festiwali, wernisaży, wystaw,
3)    promuje Gminę Przykona poprzez uczestnictwo w wojewódzkich i krajowych  konkursach, olimpiadach, festiwalach, wernisażach, wystawach relacjonowanych  przez środki masowego przekazu.
 
 
§ 5
 
Stypendia przyznawane są w ramach środków finansowych  przeznaczonych na ten cel   w budżecie Gminy Przykona na dany rok budżetowy.
 
 
Rozdział III
Sposób ustalania wysokości i formy stypendium.
 
§ 6
 
 Wysokość miesięcznego stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów  wynosi  200 złotych.
 
 
 
§ 7
 
1.    Stypendium za wybitne osiągnięcia jest  przyznawane  na okres nie dłuższy niż od 1 września do  30 czerwca w danym roku szkolnym.
 
2.    Stypendium wypłaca się z wyrównaniem za okres od dnia 1 września.
 
3.    Stypendium przyznaje się w formie świadczenia pieniężnego.
 
Rozdział IV
Zasady ubiegania się o stypendium oraz warunki przyznawania stypendium.
 
§ 8
 
1.    Wniosek o przyznanie stypendium powinien być złożony  w Zespole Obsługi Szkół   w Przykonie na druku stanowiącym załącznik nr 1do niniejszego programu.
 
2.    Wniosek mogą złożyć: rodzice ucznia, prawni opiekunowie, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły.
 
3.    O przyznanie stypendium uczeń  może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu (semestru) nauki w danym typie szkoły.
 
4.    Termin składania wniosków o przyznanie stypendium upływa  z dniem 15 września  każdego roku szkolnego, natomiast w przypadku ubiegania się  w pierwszym roku nauki do końca lutego danego roku szkolnego.
 
§ 9
 
1. Wnioski o przyznanie stypendium wstępnie rozpatruje i opiniuje Komisja Stypendialna
     powołana przez Wójta Gminy Przykona 
 
2. W skład Komisji wchodzą następujące osoby:
1)    pracownik Gminnego Ośrodka Upowszechnienia Kultury w Przykonie,
2)    dwóch przedstawicieli Rady Gminy Przykona,
3)    przedstawiciel Urzędu Gminy w Przykonie,
4)    pracownik Zespołu Obsługi Szkół w Przykonie.
 
3. Do zadań Komisji należy:
1)    sprawdzanie wniosków o stypendium pod względem poprawności formalnej            i merytorycznej,
2)    opiniowanie wniosków.
 
4. Komisja obraduje w składzie nie mniejszym niż 3 osoby.
 
5. Komisja sporządza z posiedzenia pisemny protokół.
 
 
§ 10
 
1.    Wypłaty stypendium dokonuje się z dołu do 10-go każdego miesiąca danego roku szkolnego w kasie Zespołu Obsługi Szkół w Przykonie.
 
2.    W przypadkach uzasadnionych wypłata stypendium może nastąpić w  trzech ratach w danym roku szkolnym: I rata w miesiącu grudniu, II rata w miesiącu marcu i III rata  w miesiącu czerwcu.
 
3.    Na wniosek ucznia stypendium może być wypłacone w formie bezgotówkowej na konto bankowe.
 
§ 11
 
O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium rozstrzyga Wójt Gminy Przykona na podstawie propozycji przedstawionych przez Komisję w drodze decyzji.
 
§ 12
 
1.    Prawo do stypendium uczeń traci:
1)    w razie przerwania nauki w szkole ponadgimnazjalnej,
2)    powzięcia informacji o złożeniu nieprawdziwych danych,
3)    zmiany miejsca zamieszkania.
 
2.    Decyzję o utracie stypendium podejmuje Wójt Gminy Przykona z urzędu lub na wniosek Komisji Stypendialnej określonej w § 9.
 
Rozdział V
Postanowienia końcowe
 
§ 13
 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Programem rozstrzyga Wójt Gminy
     Przykona.
 
2. Wymienione w Programie zasady obowiązują od 1 września 2007 roku.
 
3.  Zmiana Programu może nastąpić wyłącznie w tym samym trybie jak jego przyjęcie.
  
§ 14
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Zgodnie z art.90t ustawy o systemie oświaty jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne programy:
  1)  wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;
  2)  wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
Na realizację programów, o których mowa wyżej , jednostki samorządu terytorialnego przeznaczają środki własne.
Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć powyższe programy we współpracy z organizacjami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .
Wójt Gminy Przykona widzi konieczność wyróżniania i udzielania pomocy uczniom szczególnie uzdolnionym . Proponowany program pozwoli uczniom i ich rodzicom na kontynuowanie rozpoczętych przedsięwzięć z dziedziny edukacji, sportu , kultury i sztuki.
Da szansę rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej, która często bez wsparcia z zewnątrz nie była by w stanie realizować i rozwijać swoich ponadprzeciętnych umiejętności.
Pośrednio przyczyni się to także do promocji Gminy na szerszą skalę .