Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR X/46/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 lipca 2007 r.

UCHWAŁA NR X/46/07
 RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 5 lipca 2007 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowościach Wichertów i Przykona
 
 
         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z  2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / i art. 24 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. /, Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje.
 
§ 1
 
Wyraża zgodę na nabycie prawa własności nieruchomości położonych w miejscowości i obrębie geodezyjnym Wichertów oraz miejscowości i obrębie geodezyjnym Przykona gm. Przykona, o łącznej pow. 0,8422 ha, które w przyszłości stanowić będą uzupełnienie pasa drogowego w celu lokalizacji ciągów dojazdowych, spacerowych i innych służących infrastrukturze technicznej drogi:
1. położonych w miejscowości i obrębie geodezyjnym Wichertów, gm. Przykona: 
-    działka nr 50/7 o pow. 0,0302 ha,
-    działka nr 48/13 o pow. 0,0529ha,
-    działka nr 46/6 o pow. 0,0228 ha,
-    działka nr 48/11 o pow. 0,0016 ha,
-    działka nr 38/4 o pow. 0,0135 ha,
-    działka nr 42/4 o pow. 0,0405 ha,
-    działka nr 181/4 o pow. 0,0149 ha,
-    działka nr 35/8 o pow. 0,0140 ha,
-    działka nr 35/6 o pow. 0,0204 ha,
-    działka nr 32/11 o pow. 0,0458 ha,
-    działka nr 26/11 o pow. 0,0120 ha,
-    działka nr 26/9 o pow. 0,0083 ha,
-    działka nr 25/8 o pow. 0,0127 ha,
-    działka nr 25/6 o pow. 0,0282 ha,
-    działka nr 24/4 o pow. 0,0253 ha,
-    działka nr 20/2 o pow. 0,0368 ha,
-    działka nr 17/4 o pow. 0,0171 ha,
-    działka nr 176/2 o pow. 0,0234 ha,
-    działka nr 12/2 o pow. 0,0234 ha,
-    działka nr 9/6 o pow. 0,0521 ha,
-    działka nr 6/4 o pow. 0,0168 ha,
     -    działka nr 4/6 o pow. 0,0157 ha,
-    działka nr 2/2 o pow. 0,0321ha,
-    działka nr 4/4 o pow. 0,0481 ha,
-    działka nr 17/6 o pow. 0,0191 ha,
-    działka nr 40/4 o pow. 0,0111 ha,
2. położonych w miejscowości i obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona: 
-    działka nr 290/2 o pow. 0,0960 ha,
-    działka nr 482/2 o pow. 0,0507 ha,
-    działka nr 288/2 o pow. 0,0567 ha.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr X/46/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 5 lipca 2007 r.
 
 
 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowościach Wichertów i Przykona
 
 
Wyszczególnione w § 1 nieruchomości gruntowe położone w miejscowości i obrębie geodezyjnym Wichertów oraz miejscowości i obrębie geodezyjnym Przykona gm. Przykona, o łącznej pow. 0,8422 ha w przyszłości stanowić będą uzupełnienie pasa drogowego w którym można będzie lokalizować ciągi dojazdowe, spacerowe i inne służące infrastrukturze technicznej drogi stanowią własność osób prywatnych.
W związku z realizacją celu publicznego, jakim jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie budowy ciągu pieszo-jezdnego Wichertów-Przykona, zachodzi konieczność nabycia gruntów przez Gminę, celem włączenia ich do gminnego zasobu nieruchomości.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z  2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /  do wyłącznej właściwości rady gminy należy określanie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.