Jesteś tutaj:   

Uchwała nr X/45/07 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2007 r.

Uchwała nr X/45/07
 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2007 r.
 
W sprawie utworzenia Związku Międzygminnego -"Związek Gmin Powiatu Tureckiego" oraz przyjęcia Statutu Związku
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.12,art.64 ust. 1 i 2, art.67 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,Nr 153, poz.1271, Nr214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172,poz1441, Nr 175, poz1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:
 
§ 1
Gmina Gminy Turek tworzy wraz z gminami: Miastem i Gminą Dobra, Miastem i Gminą Tuliszków, Miastem Turek, Gminą Brudzew, Gminą Kawęczyn, Gminą Malanów, Gminą Turek, Gminą Władysławów Związek międzygminny - ZWIĄZEK GMIN POWIATU TURECKIEGO, zwany dalej Związkiem z siedzibą w Turku.
 
§ 2
Przyjmuje się Statut Związku stanowiący załacznikdo niniejszej uchwały.
 
§ 3
Do zgromadzenia Związku deleguje się:
 
  1. Wójta Gminy - Mirosława Broniszewskiego
 
  1. Wiceprzewodniczącego Rady Gminy - Macieja Bednarka
 
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
Do Uchwały Rady Gminy Przykona
Nr X/45/07 z dnia 5 lipca 2007 roku
 
W sprawie utworzenia Związku Gmin Powiatu Tureckiego oraz przyjęcia Statutu Związku
 
        Do realizacji zadań własnych gmin powstała idea utworzenia Związku Gmin Powiatu Tureckiego, którego celem będzie wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do realizacji zadań w zakresie rozwoju gospodarczego, społecznego, kulturowego i oświatowego gmin należących do związku.
        Samorządy podejmują działania zmierzające do utworzenia, opracowania i wdrożenia zadań dotyczących wsparcia inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, wspólnych przedsięwzięć z zakresu eksploatacji i rozwoju gospodarki wodno-ściekowej, tworzenia warunków dla rozwoju turystyki i promocji gmin.
        W celu realizacji powyższych zadań samorządy utworzą Związek Gmin Powiatu Tureckiego.
     Do zarejestrowania Związku Gmin Powiatu Tureckiego konieczne jest przedstawienie organowi prowadzącemu rejestry kompletu uchwał właściwych rad o utworzeniu Związku. Rady powinny przyjąć uchwałę tej samej treści.