Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr X/44/07 Rady Gminy Przykona z dnia 05 lipca 2007 roku

 
Uchwała  Nr X/44/07
Rady Gminy  Przykona
z dnia 05 lipca  2007 roku
 
 
zmieniająca uchwałę budżetową  na  2007 rok
 
 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r  Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art.165, art.166, art.176 ust.3, art.184 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 ze zm.), art.81 i art.82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz.1568 z późn. zm.)  Rada  Gminy Przykona uchwala co następuje:
§ 1.
 
W Uchwale nr V/20/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok , zmienionej: Zarządzeniem Nr 11/07Wójta Gminy Przykona z dnia 16 marca 2007 roku,  Uchwałą Nr VI/30/07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 marca 2007 roku, Zarządzeniem Nr 15/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 11 kwietnia 2007 roku, Uchwałą Nr VII/38/07 Rady Gminy Przykona z dnia 26 kwietnia 2007 roku,  Zarządzeniem Nr 20/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 16 maja 2007 roku,  Uchwałą Nr IX/39/07 Rady Gminy Przykona  z dnia 31 maja 2007 roku,  wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 ust.1 uchwały budżetowej zwiększa się dochody o kwotę 36.328 zł,     kwotę dochodów 16.867.527 , zastępuje się kwotą 16.903.855 zł.     Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej.
    Zwiększa się:    
- w dziale 758 rozdział 75801 § 2920    o   18.844     Dodaje się :    
 - w dziale 801 rozdział 80195 § 2030         17.484 zł     
 
2. W § 2 ust.1 uchwały budżetowej  zwiększa się wydatki o kwotę 36.328 zł,   
    kwotę wydatków  18.941.533 zł, zastępuje się kwotą  18.977.861 zł.    
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej:    
 Zmniejsza się:
- w dziale 600 rozdział 60016 § 4270        20.000 zł    
- w dziale 600 rozdział 60016 § 6050        69.200 zł    
- w dziale 801 rozdział 80114 § 4010          7.000
                                                                      ---------------      
Razem:                                                    96.200  
  
 
Zwiększa się:
- w dziale 600 rozdział 60016 § 4300          40.000 zł   
- w dziale 600 rozdział 60016 § 6050            1.200 zł   
- w dziale 630 rozdział 63003 § 4170            2.500 zł   
- w dziale 630 rozdział 63003 § 4210            3.500 zł   
- w dziale 630 rozdział 63003 § 4300            4.000
 - w dziale 754 rozdział 75412 § 4300            3.000 zł   
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4270          18.844 zł   
- w dziale 801 rozdział 80104 § 4270          15.000
- w dziale 801 rozdział 80114 § 4210            7.000 zł       
                                                                 ----------------     
Razem:                                                      95.044   
 
Dodaje się:
- w dziale 700 rozdział 70095 § 6050               20.000 zł   
- w dziale 801 rozdział 80195 § 4300               17.484 zł    
                                                                      -----------------     
Razem:                                                            37.484
 
3.W § 2 ust.2 pkt.1 wydatki bieżące w  wysokości 15.052.234 zł,    zastępuje się kwotą  15.136.562 .
 
4.W § 2 ust.2 pkt.1 lit.a) wers 7,8 otrzymuje brzmienie w treści: " - dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Nawiedzenia NMP w Psarach na prace budowlane i konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,  nie stanowiących własności gminy, w wysokości 30.000 zł.    
 
5.W § 2 ust.2 pkt.2 wydatki majątkowe w wysokości 3.889.299 ,  zastępuje się kwotą  3.841.299 .
   Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści załącznika  Nr 1 do niniejszej uchwały.
6. W § 2 ust.3 Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów  w latach 2007-2009, załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
7. W § 5 uchwały budżetowej plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w pkt.2 wydatki w kwocie 2.600.000  zastępuje się kwotą 2.986.415 zł.     Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uzasadnienie
do Uchwały  Nr  X/44/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 05 lipca  2007 roku
 
 
       W budżecie Gminy na 2007 rok wprowadza się zmiany po stronie dochodów. Dochody zwiększa się łącznie 36.328 . Zmiany wprowadza się na podstawie zawiadomień: - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-278/07 z dnia 25 czerwca 2007 roku  w sprawie ustalenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 17.484 , - Ministra Finansów nr ST5-4822-4g/2007 z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawiezwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o 18.844 zł, z przeznaczeniem  na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów  bieżących obiektów oświatowych.
       W budżecie Gminy na 2007 rok wprowadza się również zmiany  po stronie wydatków.     Zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług remontowych na drogach gminnych o 20.000 zł, a wprowadza się plan na wykonanie ogrodzenia działki komunalnej zabudowanej  w m. Smulsko 20.000 .
Zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi w m. Gąsin" o 69.200 . Zwiększa się plan wydatków na: bieżące utrzymanie dróg o 40.000 zł, zadanie pn. " Budowa ulic w m. Przykona wraz z kanalizacją  deszczową " o 1.200 . W rozdziale  zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się  środki na wynagrodzenia dla ratowników  (Umowy zlecenia) na zbiorniku wodnym "Przykona" o 2.500 zł,  na zakup łodzi ratunkowej z wyposażeniem ( Zbiornik wodny "Przykona") o 3.500 oraz 4.000 w związku ze zmianą rodzaju i ilości wynajmowanych kabin sanitarnych przeznaczonych do ustawienia na terenach rekreacyjnych. W rozdziale ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o 3.000 w paragrafie zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wykonanie szczegółowego przeglądu serwisowego samochodu "STAR L80 ". Wykonanie przeglądu serwisowego zapewnia zachowanie gwarancji na dalszy okres użytkowania samochodu. W rozdziale przedszkola zwiększa się plan wydatków w paragrafie zakup usług remontowych o 15.000 z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu dachu na budynku przedszkola. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wystąpił brak środków w stosunku do oferty spełniającej wszystkie warunki o 15.000 .
Zmniejsza się plan w rozdziale zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników o 7.000 zł (oszczędności  w związku z przejściem pracownika na emeryturę), środki te przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia związanych z przeniesieniem  Zespołu Obsługi Szkół do nowych pomieszczeń.
 Zwiększa się plan wydatków na przeprowadzenie prac remontowych w szkole podstawowej o 18.844 . Wprowadza się plan wydatków na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników  17.484 zł.      Wprowadza się zmiany w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009
 
Zwiększa sie plan wydatków na zadanie pn. " Budowa ulic w m. Przykona wraz z kanalizacją deszczową "   o 1.200 zł oraz na zadanie pn."Kanalizacja sanitarna  w m. Laski i Rogów" o 253.415 .