Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr X/43/07 Rady Gminy Przykona z dnia 05 lipca 2007 roku

Uchwała  Nr X/43/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 05 lipca  2007 roku
 
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/16/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku,  w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok
 
 
         Na podstawie  art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz  art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r  Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2006 r Nr 129 poz.902 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:
 
§ 1.
 
W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok,  zmienionym Uchwałą Nr V/23/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 roku, wprowadza się zmiany: W punkcie  I planu gminnego funduszu wprowadza się zapis:  "stan początkowy środków na 01-01-2007 r w wysokości 386.415 ."  Dotychczasowy punkt I " Przychody ogółem" otrzymuje nr II.
Wydatki ogółem stanowiące punkt II otrzymują w numeracji punkt III.  
W punkcie III "Wydatki ogółem " kwotę 2.600.000 zł, zwiększa  się  o  386.415 .
W pkt. III:  
- w p.pkt.1 "Wydatki  bieżące ogółem " kwotę 2.300.000 , zwiększa się o 133.000 zł  
- w p.pkt.1 a) "przelewy redystrybucyjne"  2.300.000 zł, zwiększa się o 133.000  
- w p.pkt.2. "Wydatki majątkowe ogółem"  kwotę 300.000 zł, zwiększa się o  253.415 zł.
- w p.pkt.2 c) zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. "kanalizacja sanitarna w  m. Laski i Rogów" o 253.415 zł.  
 
Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymuje brzmienie  w treści  Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
 
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/43/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 05 lipca 2007 roku
 
     Zestawienie  przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej  na 2007 rok
 
 
 
Lp.
Wyszczególnienie
        kwota w złotych
I.          
Stan środków na 01-01- 2007 r.
386.415,-
II.
Przychody  ogółem :
2.600.000 ,-
 
z  tego:
 
1.
Wpływy z różnych opłat
2.600.000,-
 
(wpływy za składowanie odpadów 50% wymienionej opłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej )
 
III.
Wydatki ogółem :
2.986.415,-
 
w tym:
 
1.
Wydatki bieżące ogółem:
2.433.000,-
 
z tego:
 
 
a) przelewy  redystrybucyjne
2.433.000-
2.
Wydatki majątkowe  ogółem :
553.415,-
 
z tego :
 
 
a) sieć wodociągowa w m. Przykona b) kanalizacja sanitarna w m. Przykona   c) kanalizacja sanitarna w m. Laski i Rogów     d) budowa kanalizacji sanitarnej - kolektor tłoczny      Psary- Turek  (dokumentacja )                                                                            
35.000,- 70.000,-
398.415,- 50.000,-
 
 
Uzasadnienie do Uchwały Nr X/43/07 Rady Gminy Przykona z dnia 05 lipca 2007 roku
 
         W Zestawieniu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki  Wodnej na 2007 rok  wprowadza się zmiany. Do planu gminnego funduszu wprowadza się stan początkowy środków na 01-01-2007 r w wysokości 386.415 zł.   Wydatki ogółem zwiększa się o 386.415 . Wydatki  bieżące ogółem zwiększa się o 133.000 zł Zwiększa się plan wydatków  na odprowadzenie nadwyżki przychodów funduszu za 2006 rok do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej o  133.000. Zwiększa się plan wydatków  majątkowych o 253.415 zł,   w tym na  zadanie   pn. "kanalizacja sanitarna w  m. Laski i Rogów" o 253.415 zł.