Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr VII/38/07 Rady Gminy Przykona z dnia 26 kwietnia 2007 roku

 
Uchwała  Nr  VII/38/07
Rady Gminy  Przykona
  z dnia 26 kwietnia  2007 roku
 
 
zmieniająca uchwałę budżetową  na  2007 rok
  
 
      Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r  Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art.165, art.168 ust.2 pkt.5, art.184 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 ze zm.) Rada  Gminy Przykona uchwala co następuje:
§ 1.
 
W Uchwale nr V/20/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok , zmienionej: Zarządzeniem Nr 11/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 16 marca 2007 roku, Uchwałą Nr VI/30/07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 marca 2007 roku,  Zarządzeniem Nr 15/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 11 kwietnia 2007 roku, wprowadza się zmiany: 1. W § 1 ust.1 uchwały budżetowej zwiększa się dochody o kwotę 4.170 zł,  kwotę dochodów 16.750.896 , zastępuje się kwotą 16.755.066     Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej.
 
    Zmniejsza się:
     - w dziale 020 rozdział 02001 § 0750            1.300         
 
     Dodaje się:
     -       dział 010 rozdział 01095 § 0750               1.300
     - w dziale 854 rozdział 85415 § 2030                4.170 zł 
                                                                            ----------------
      Razem:                                                              5.470
 
2. W § 2 ust.1 uchwały budżetowej zwiększa się wydatki o kwotę  19.170 zł, kwotę wydatków 18.809.902zł, zastępuje się kwotą  18.829.072 zł     Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej:   
 
 
 
     Dodaje się:
     - w dziale 754 rozdział 75404 § 3000         15.000 zł     
     - w dziale 854 rozdział 85415 § 3260              209 zł
 
                                                                 ----------------  
    Razem:                                                        15.209  
Zwiększa się:
- w dziale 854 rozdział 85415 § 3240                 3.961
 
3. W § 2 ust.2 pkt.1 wydatki bieżące w  wysokości 14.842.608  zastępuje się kwotą  14.861.778 .
 
§ 2.
 
W § 4 ust.1 Deficyt budżetu w kwocie 2.059.006 zł zastępuje się kwotą  2.074.006 zł. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie  w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
           Załącznik nr1
do Uchwały nrVII/38/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 26 kwietnia  2007roku
Przychody i rozchody budżetu w 2007r.
 
 
w złotych
Lp.
Treść
Klasyfikacja §
Kwota
1
2
3
4
Przychody ogółem:
 
2 556 256,00
1.
Kredyty i Pożyczki
952
0,00
2.
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
903
0,00
3.
Spłaty pożyczek udzielonych
951
0,00
4.
Prywatyzacja majątku jst
944
0,00
5.
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
957
1 198 256,00
6.
Papiery wartościowe (obligacje)
931
0,00
7.
Inne źródła (wolne środki)
955
1 358 000,00
Rozchody ogółem:
 
482 250,00
1.
Spłaty kredytów i pożyczek
992
482 250,00
2.
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
963
0,00
3.
Udzielone pożyczki
991
0,00
4.
Lokaty
994
0,00
5.
Wykup papierów wartościowych (obligacji)
982
0,00
6.
Rozchody z tytułu innych rozliczeń
995
0,00
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały  Nr  VII/38/07  
Rady Gminy Przykona  
z dnia 26 kwietnia   2007 roku
 
 
            W budżecie Gminy na 2007 rok wprowadza się zmiany  po stronie dochodów.      Zmniejsza się plan dochodów z tytułu czynszu za obwody łowieckie w dziale 020      rozdział 02001 § 0750  1.300 zł, a wprowadza się plan w dziale 010 rozdział   
     01095 § 0750   1.300 . Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia      16 kwietnia 2007 roku Nr FB.I-3011-177/07 wprowadza się plan dotacji celowej      4.170 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej      dla uczniów o charakterze socjalnym.   
               Wprowadza się zmiany w budżecie Gminy po stronie wydatków, wprowadza  
       się plan wydatków na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na        rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną        w art.33 ust.2 ustawy o Policji 12.000 zł oraz na zakup paliwa do samochodu        użytkowanego przez funkcjonariuszy Posterunku Policji w Przykonie  3.000 zł.        Na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych  4.170 zł.