Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr VII/37/07 Rady Gminy Przykona z dnia 26 kwietnia 2007 roku.

 
UCHWAŁA  Nr VII/37/07
Rady Gminy Przykona
z dnia  26   kwietnia 2007  roku.
 
 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona  za 2006 rok.
 
 
              Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r.Nr 142 poz. 1591 -  z późn.zm./ oraz art.199 ust 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku  o finansach publicznych /Dz.U.z 2005r Nr 249 poz.2104 z późn. zm./ po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok Rada Gminy Przykona, uchwala, co następuje :
 
§ 1
 
Udziela się Wójtowi Gminy Przykona absolutorium za 2006 rok.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.