Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr VI/32/07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 marca 2007 roku

UCHWAŁA Nr VI/32/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 28 marca 2007 roku
 
w sprawie zmiany uchwały nr IV/17/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 r. o dodatkach do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) , art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm. ), Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:
§ 1
§ 4 ust.1 regulaminu określającego wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona otrzymuje brzmienie : § 4 ust.1 Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele oraz nauczyciele w przedszkolach, którym powierzono:
1)    stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko  kierownicze przewidziane w statucie szkoły,
2)    wychowawstwo klasy,
3)    sprawowanie funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela - konsultanta,
4)    sprawowanie funkcji opiekuna stażu.
Nauczycielom przedszkoli przysługuje dodatek funkcyjny za wychowawstwo tylko za jeden oddział ( grupę ) niezależnie od liczby oddziałów ( grup ) , w których prowadzą zajęcia. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr VI/32/07
Rady Gminy Przykona
 z dnia 28 marca 2007 roku
 
 
 
Uchwałą nr XXXIX/217/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005 r. przyjęto regulamin określający wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona. W § 4 pkt 8 regulaminu wskazano, iż nauczycielom przedszkoli przysługuje dodatek funkcyjny określony w ust.1 pkt 1 tylko za jeden oddział ( grupę ) niezależnie od liczby oddziałów ( grup ), w których prowadzą zajęcia. Nauczycielom, o których mowa wyżej, zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć  przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.
Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym nr PN.Ko.II-5.0911-19/06 z dnia 6 stycznia 2006 r. orzekł o nieważności § 4 pkt 8 od słów: Nauczycielom przedszkoli .... ad finem oraz § 9  regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXIX/217/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005 r.. Rozstrzygnięcie nie zostało zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Uchwałą nr IV/17/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 r. przyjęto regulamin określający wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.
W  § 4 regulaminu określono warunki nabycia oraz wysokość dodatku  funkcyjnego. W treści przepisu brak jest sformułowań odnoszących się do nauczycieli przedszkoli.
Powyższa uchwała nie była kwestionowana przez Wojewodę Wielkopolskiego  .
            Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29 listopada 2006 r. sygn. akt I OSK 1287/06 orzekł o dopuszczalności przyznawania nauczycielom przedszkoli dodatku funkcyjnego za wychowawstwo. Pismem z dnia 22 lutego 2007 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Przykonie zwrócił się do Wójta Gminy Przykona z wnioskiem o przywrócenie wypłat dodatku funkcyjnego za wychowawstwo dla nauczycieli w przedszkolach.
            Wobec powyższego niniejszą uchwałę uznać należy za konieczną i uzasadnioną.