Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR VI/31/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 marca 2007r.

 
UCHWAŁA NR VI/31/07
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 28 marca 2007r.
 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIII/182/98 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 1998r.
 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 9 ust.1  w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  Nr 80, poz.717 z późn. zm.) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:
 
§ 1
Przystępuje się do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona.
 
§ 2
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona, o której mowa w ust.1 obejmuje teren gminy w granicach administracyjnych, zgodnie z załącznikiem graficznym w skali 1:100 000, który stanowi integralną część do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Zakres zmiany studium zgodny będzie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.  Nr 80, poz.717 z późn. zm.).
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
        U Z A S A D N I E N I E
           DO UCHWAŁY NR VI/31/07
           RADY GMINY PRZYKONA
        z dnia 28 marca 2007r.
 
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona uchwalone zostało Uchwałą Nr XXXIII/182/98 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 1998r., a jego opracowanie opierało się na sytuacji i tendencjach rozwojowych lat poprzednich.
Podjęcie uchwały ma na celu dostosowanie zapisów obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona do jego nowych potrzeb związanych m.in. z przygotowaniem terenów pod dalszą eksploatację węgla brunatnego dla KWB Adamów, powiększeniem terenów pod budownictwo mieszkaniowe i letniskowe z uwzględnieniem wniosków mieszkańców oraz innych procesów gospodarczo-społecznych zachodzących na terenie gminy.
Opracowanie zmiany studium jest niezbędne dla koordynacji polityki przestrzennej gminy przy opracowaniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą nr XV/73/03 Rady Gminy Przykona z dnia 16 grudnia 2003r., w której będą uwzględnione ustalenia zawarte w zaktualizowanym studium.