Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr VI/30/07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 marca 2007 roku

 
Uchwała  Nr VI/30/07
Rady Gminy  Przykona
z dnia 28 marca  2007 roku
 
 
zmieniająca uchwałę budżetową  na  2007 rok
 
 
 
         Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r  Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art.165, art.168 ust.2 pkt.5, art.176, art.184 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 ze zm.) Rada  Gminy Przykona uchwala co następuje:
§ 1.
 
W Uchwale nr V/20/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok , zmienionej  Zarządzeniem Nr 11/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 16 marca 2007 roku  wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 ust.1 uchwały budżetowej zwiększa się dochody o kwotę  152.335 zł,    kwotę dochodów 16.598.561 , zastępuje się kwotą 16.750.896 .    Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej.
 
   Zwiększa  się:
   - w dziale 756 rozdział 75616 § 0310           2.000
   - w dziale 758 rozdział 75801 § 2920         73.978
   - w dziale 852 rozdział 85212 § 2010         93.100
                                                                   -----------------    Razem:                                                     169.078 zł
 
  Zmniejsza się:
  - w dziale 756 rozdział 75616 § 0450            2.000         
  - w dziale 756 rozdział 75621 § 0010          11.343
  - w dziale 852 rozdział 85213 § 2010               700 zł
  - w dziale 852 rozdział 85214 § 2010            2.200 zł 
  - w dziale 852 rozdział 85214 § 2030               500 zł
                                                                 -------------------   Razem:                                                         16.743 zł     
 
2.W § 1 ust.2 pkt.1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji    rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.478.950 zastępuje się kwotą 1.569.150 ,       Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej.   
 
  Zwiększa się:
     - w dziale 852 rozdział 85212 § 2010     93.100
    Zmniejsza się:
 
    - w dziale 852 rozdział 85213 § 2010         700 zł
   - w dziale 852 rozdział 85214 § 2010      2.200 zł 
                                                                ----------------
    Razem:                                                     2.900
 
 
3. W § 2 ust.1 uchwały budżetowej zwiększa się wydatki o kwotę  209.301 zł  
    kwotę wydatków 18.600.601zł, zastępuje się kwotą  18.809.902 zł
     Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej:
     Zmniejsza się:
    - w dziale 010 rozdział 01010 § 6050         11.343 zł 
    - w dziale 750 rozdział 75023 § 4210              864 zł
    - w dziale 750 rozdział 75023 § 4440           3.220 zł 
    - w dziale 852 rozdział 85213 § 4130              700 zł
    - w dziale 852 rozdział 85214 § 3110           2.700 zł 
    - w dziale 852 rozdział 85295 § 2830           6.500 zł 
    - w dziale 926 rozdział 92605 § 2830       101.000 zł 
                                                                  ----------------------
     Razem:                                                     126.327 zł  
 
  Zwiększa się:
   - w dziale 010 rozdział 01010 § 6050          73.978
   - w dziale 600 rozdział 60016 § 6050          12.000
   - w dziale 750 rozdział 75095 § 4210          30.500
   - w dziale 851 rozdział 85154 § 4300          16.550 zł 
   - w dziale 852 rozdział 85212 § 3110          91.408 zł 
   - w dziale 852 rozdział 85212 § 4010            1.401
   - w dziale 852 rozdział 85212 § 4110               248 zł
   - w dziale 852 rozdział 85212 § 4120                 43 zł
                                                                  ------------------------
   Razem:                                                     226. 128 zł  
 
    Dodaje się:
    - w dziale 700 rozdział 70005 § 4530           1.500 zł 
    - w dziale 750 rozdział 75023 § 4530              500 zł
    - w dziale 852 rozdział 85295 § 2820           6.500 zł 
    - w dziale 926 rozdział 92605 § 2820       101.000 zł  
                                                                 -------------------   
 Razem:                                                       109.500        
 
4.W § 2 ust.2 pkt.1 wydatki bieżące w  wysokości 14.707.942 zastępuje się kwotą  14.842.608 .
5.W § 2 ust.2 pkt.2 wydatki majątkowe w wysokości 3.892.659 , zastępuje się kwotą  3.967.294
 
   Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści załącznika  Nr 1 do niniejszej uchwały.
6. W § 2 ust.3 Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007-2009, załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
7. W § 2 ust.4 pkt.1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.478.950 , zastępuje się kwotą 1.569.150 zł,       Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej.
      Zwiększa się:
     - w dziale 852 rozdział 85212 § 3110      91.408
     - w dziale 852 rozdział 85212 § 4010        1.401
     - w dziale 852 rozdział 85212 § 4110           248 zł
     - w dziale 852 rozdział 85212 § 4120             43 zł
                                                                 ----------------
   Razem:                                                     93.100
 
   Zmniejsza się:
 
   - w dziale 852 rozdział 85213 § 4130           700 zł    
   - w dziale 852 rozdział 85214 § 3110         2.200
                                                                -----------------
   Razem:                                                       2.900    
 
 
§ 2.
 
W § 3 ust.2 wydatki na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 39.000 zł, zastępuje się kwotą  55.550 zł.
 
§ 3.
 
W § 4 ust.1 Deficyt budżetu w kwocie 2.002.040 zł zastępuje się kwotą  2.059.006 zł. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie  w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Uzasadnienie do
Uchwały  Nr VI/30/07
Rady Gminy Przykona
z dnia  28  marca  2007 roku
 
 
 
W budżecie Gminy na 2007 rok wprowadza się zmiany  po stronie dochodów. Dochody zwiększa się  łącznie o 152.335 . Zmiany wprowadza się na podstawie: 1. Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3010-6/07 z dnia 19 lutego     2007 r. w sprawie:    
- zwiększenia planu dotacji celowej na wypłatę  świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych o 93.100 zł,   
-  zmniejszenie planu dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia  rodzinne o 700 zł,    
-  zmniejszenie planu dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (zadanie zlecone) o 2.200 , oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o 500 zł. 2. Informacji Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2007 z dnia 19 lutego 2007 r  w sprawie zwiększenia  subwencji części oświatowej o 73.978   i zmniejszenia planu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o 11.343 .  3. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe o 2.000 , a zwiększa się plan na podatek od nieruchomości od osób fizycznych o 2.000 .
             Wprowadza się zmiany w budżecie Gminy po stronie wydatków, wydatki zwiększa się łącznie o  209.301 zł.     Zmniejsza się planowane wydatki na:    
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej (Rogów, Laski)  11.343 ,
-  zakup materiałów dla urzędu gminy  864 zł,    
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  w urzędzie gminy  3.220 zł    
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadanie zlecone)  700 zł    
- zasiłki i pomoc w naturze (zadania zlecone) 2.200 zł, dofinansowanie  zadań własnych  500 zł,     Zmniejsza się planowane dotacje celowe z budżetu na finansowanie  lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  związanych z przekazywaniem żywności z posiadanych zasobów na rzecz GOPS (6.500 zł), oraz  szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie i udział w imprezach sportowych  (101.000zł). Po przeprowadzeniu konkursu na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873 ze zm.) w/w zadania zostaną zlecone do realizacji stowarzyszeniom.
W związku z powyższym wprowadza się zmiany paragrafów  zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową (zmniejsza się  § 2830 a wprowadza się  plan w  § 2820 na łączną kwotę 107.500 zł).   
 Zwiększa się plan wydatków na:    
- budowę kanalizacji sanitarnej (m.Laski, Rogów ) 73.978 zł,     
- realizację Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( środki pozostałe z 2006 roku)  16.550 zł,  
- wypłatę świadczeń rodzinnych (zadania zlecone)    91.408 zł,    
- wynagrodzenie osobowe (1.401 zł) i pochodne od wynagrodzeń (291 zł) pracownika realizującego zadania z zakresu świadczeń rodzinnych (zadanie zlecone),    
Wprowadza się plan na następujące wydatki :    
- zakup i montaż wiat  przystankowych   12.000 zł,    
- zakup tablic informacyjnych  dla poszczególnych sołectw  30.500 zł,    
- podatek VAT ( dzierżawa gruntów )    1.500 zł,    
- podatek VAT ( czynsze za lokale użytkowe)  500 zł.
    Wprowadza się zmiany w Wykazie wydatków majątkowych  na 2007 rok
     Zwiększa się  planowane wydatki na zadaniu pn. "Kanalizacja sanitarna  w m. Laski i Rogów "  o  62.635 .
 
     Dodaje się nowe zadanie pn." Zakup i montaż wiat przystankowych " 12.000 .
    Wprowadza się zmiany w  Wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach  2007 - 2009
    Zwiększa się na zadaniu pn."Kanalizacja  sanitarna w m. Laski i Rogów "  plan wydatków na 2007 rok o 62.635 zł.