Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr V/22/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 roku

 
 
Uchwała  Nr V/22/07
Rady Gminy  Przykona
z dnia 20 lutego  2007 roku
 
 
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa  oraz wyznaczenia  inkasentów i wynagrodzenia za inkaso .
 
                     Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001 r  Nr 142  poz.1591 ze zm. ) , art.6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r Nr 136  poz.969 ze zm.), art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U.z 2006 r  Nr 121 poz.844 ze zm.), art.6 ust.8  ustawy z dnia 30 października 2002 r  o podatku leśnym ( Dz.U. Nr  200 poz. 1682 ze zm.) art.47 § 4 a ustawa z dnia 29  sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa  ( Dz. U. z 2005 Nr 8 poz.60 ze zm.)Rada  Gminy Przykona uchwala co następuje:
 
§ 1.
Zarządza się na terenie gminy pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości  należnych od osób fizycznych w drodze inkasa.
 
§ 2.
 
1. W poszczególnych sołectwach Gminy Przykona do poboru wymienionych w § 1 podatków określa się inkasentów w osobach sołtysów. 2. Ustala się termin płatności przez inkasentów poszczególnych rat podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na trzeci dzień roboczy występujący po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata powinna nastąpić.
§ 3.
 
Wynagrodzenie  za inkaso jednej raty podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości dla sołtysów  ustala się w wysokości określonej w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 4.
 
Inkasenci otrzymają wynagrodzenie w ciągu jednego miesiąca od ustawowego terminu płatności każdej raty podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.
 
§ 5.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6.
 
Traci moc uchwała Nr XLIV/248/06 Rady Gminy Przykona z dnia 01 czerwca 2006 roku w sprawie  poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz  wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 
 
§ 7.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/22/07
Rady Gminy Przykona
dnia  20 lutego  2007 roku
 
 
ustalający wysokość wynagrodzenia za inkaso jednej raty podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości dla poszczególnych sołtysów.
 
 
 
L.p.
Nazwisko i imię
Sołectwo
Kwota     
1.
Banasiak  Kazimierz
Ewinów
457,00
2.
Czaja Mieczysław
Gąsin
506,00
3.
Bryl Stanisław
Posoka
373,00
4.
Warych Władysław
Laski
405,00
5.
Wypiór Roman
Żeroniczki
488,00
6.
Sekura Mirosław
Przykona
523,00
7.
Kurzawa Józef
Wichertów
506,00
8.
Kacała Helena
Bądków Pierwszy
488,00
9.       
Świerczyński Waldemar
Psary
523,00
10.
Krysztofowicz Danuta
Bądków Drugi
506,00
11.
Misiak Władysław
Sarbice
389,00
12.
Mintus Józef
Dąbrowa
405,00
13.
Papierkowski Ryszard
Smulsko
488,00
14.
Pietrzak Grzegorz
Rogów
457,00
15.
Potasiński Józef
Boleszczyn
506,00
16.
Łukasik Henryk
Radyczyny
421,00
17.
Świtaj Ewa
Kaczki Plastowe
438,00
18.
Gajewski Michał
Olszówka
356,00
 
R a z e m :
 
8.235,00
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr V/22/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 20 lutego 2007 roku
 
w sprawie ustalenia poboru  podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w  drodze inkasa przez sołtysów oraz
ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso. Po przeprowadzeniu zebrań sprawozdawczo - wyborczych w związku z upływem kadencji pełnienia  funkcji sołtysa w poszczególnych wsiach sołeckich ustala się inkasentów podatku rolnego, podatku leśnego i od nieruchomości w osobach sołtysów wymienionych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.  Ustala się wysokość wynagrodzenia dla poszczególnych inkasentów  za inkaso w/w podatków.