Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR IX/42/07 Rady Gminy Przykona z dnia 31 maja 2007 roku

UCHWAŁA NR IX/42/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 31 maja 2007 roku
 
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przykona.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459) oraz art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261,  poz. 2603 z poźn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Nie wyraża się zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe położonej w miejscowości Psary, o nr ewid. 337, o pow. 0,0682 ha.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr IX/42/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 31 maja 2007 r.
 
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przykona.
 
 
Z dniem 13 października 2005r. weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459).
Art. 4 ust. 2 powołanej powyżej ustawy, odsyłając do art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), umożliwia przyznanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, jeżeli nieruchomość wykorzystywana lub przeznaczona jest na cele mieszkaniowe.
W art. 4 ust. 3 pkt. 2 przewiduje również możliwość udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie nieruchomości rolnych.
Użytkownik wieczysty wystąpił z wnioskiem do Wójta Gminy Przykona o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w miejscowości Psary, o nr ewid. 337, o powierzchni 0,0682 ha Zgodnie z operatem szacunkowym, sporządzonym w dniu 5 marca 2007 r., wysokość opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności określono na kwotę 1.805,00 .