Jesteś tutaj:   

U C H W A Ł A Nr V/28/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych oznaczonych nr działki 154/4, po

U C H W A Ł A Nr V/28/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 20 lutego 2007 r.
 
W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych oznaczonych nr działki 154/4, położonej w miejscowości Psary, oraz działki nr 303/2 położonej w miejscowości Rogów. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami / i art. 13 oraz art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. Nr 261, z 2004 r. poz. 2603 ze zmianami /, Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych:
- działki oznaczonej nr 154/4 o pow. 0,0200 ha położonej w miejscowości Psary, gm. Przykona,
- działki oznaczonej nr 303/2 o pow. 0,0300 ha położonej w miejscowości Rogów, gm. Przykona.
   
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                     
 
 
U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr V/28/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 20 lutego 2007 r.
 
W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych oznaczonych nr działki 154/4 położonej w miejscowości Psary, oraz działki nr 303/2 położonej w miejscowości Rogów. 
 
Wymienione w § 1 niniejszej uchwały nieruchomości gruntowe przejęte były na Skarb Państwa a obecnie stanowią mienie Gminy Przykona.
Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. Nr 261, z 2004 r. poz. 2603 ze zmianami / nieruchomości są zbywane w drodze bezprzetargowej jeżeli przedmiotem zbycia są części nieruchomości niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby, która zamierza  te części nabyć, jeżeli nie mogą być zbyte jako odrębne nieruchomości.
Rozpatrując wnioski ewentualnych nabywców spieniających powyższy warunek, Rada Gminy postanawia wyrazić zgodę na zbycie w/w nieruchomości w drodze bezprzetargowej zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 6 wyżej cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami.