rok 2006

UCHWAŁA NR III/12/06 Rady Gminy Przykona z dnia 12 grudnia 2006roku

UCHWAŁA  NR III/12/06
Rady Gminy Przykona
z dnia 12 grudnia 2006roku
 
    w sprawie  zmian  Uchwały Nr XXV/144/04 Rady Gminy Przykona  z dnia 29 listopada 2004r  zmienionej Uchwałą  Nr XXXIX/213/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005r  w  prawie określenia wzorów formularzy podatkowych .
 
    Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591/ Dz.U. z 2002r,    Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214, poz.1806,
Dz.U.z 2003 r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 Dz. U. z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz 1203/, Dz. U. z 2005r Nr 172,poz. 1441, Nr 175, poz.1457, Dz. U. z 2006r Nr 17, poz. 128,/ art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity  Dz.U. z 2006r Nr 121, poz.844/  art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym / tekst jednolity Dz.U. z 2006r Nr 136 poz. 969/ / oraz art. 6 ust.9 ustawy
z dnia 30października 2002r o podatku leśnym /tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr 200, poz.1682/,  Dz. U. z 2002r Nr 216, poz.1826, Dz. U. z 2005r , Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484. 
 
 
Rada Gminy  Przykona uchwala, co następuje:
 
 
§1
 
        W Uchwale Nr XXV/144/04 Rady Gminy Przykona z dnia29 listopada 2004r  
 w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych  iUchwale  Nr XXXIX/213/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005r w sprawie zmian w Uchwale Nr XXV/144/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004r w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych dokonuje się następujących zmian:
    1/  w §1w pkt 1 dokonuje się zmiany wzoru formularza podatkowego:
-    dla osób prawnych ,spółek i jednostek organizacyjnych nie posiadających
    osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami
    z  osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi i dla osób
    fizycznych – dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości   
    w  brzmieniu załącznik nr 1do niniejszej uchwały,
 
 
§ 2
 
    Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.
 
  
§ 3
 
    W pozostałym zakresie uchwały nie ulegają zmianie.
 
 
§ 4
       
    Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
    Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
UZASADNIENIE
    do Uchwały III/12/06
Rady Gminy Przykona 
    z dnia 12 grudnia 2006roku
 
  
    Ustawy : o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym nałożyły na radę gminy obowiązek określenia w drodze uchwały wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku  od nieruchomości,
podatku rolnego i podatku leśnego.
      Zmiana Uchwały Nr XXXIX/209/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005r   w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości  wywołały potrzebę dostosowania formularza o danych i zwolnieniach w podatku od nieruchomości.
Niniejszą uchwałą Rada Gminy Przykona określa wzór zmienionego formularza.
 
 
Lista wiadomości
w sprawie przeprowadzenia wyborów w jednostkach pomocniczych gminy - sołectwach Gminy Przykona.
w sprawie ustalenia zadań komisji stałych i komisji doraźnej Rady Gminy Przykona
UCHWAŁA Nr IV/17/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2007 gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
w sprawie zmian Uchwały Nr XXV/144/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004r zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/213/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005r w prawie określenia wzorów formularzy podatkowych
w sprawie podatku od posiadania psów
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2007rok.
w sprawie opłaty targowej.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/209/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, członków Komisji Rady i Przewodniczącego Rady
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona .
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przykona
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przykona
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Przykona i dalszego postępowania z nimi.
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania zgłoszonego do dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2007 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka, w drodze przetargu.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem magazynowym oraz budynkiem skupu żywca, położonej w miejscowości Psary, w drodze przetargu.
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa ulic w m.Przykona wraz z kanalizacją deszczową „
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy
w sprawie nawiązania kontaktów partnerskich z Gminą Gannopol
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających gminie lub jej jednostkom organiz
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Wzmocnienie walorów inwestycyjnych Gminy Przykona poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zimotki”.
w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona własności nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Boleszczyn
w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół w Przykonie
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przykona
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2005 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego j Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2005 rok.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
W sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XXXIX/216/05 z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Planu aglomeracji Przykona
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
W sprawie Regulaminu konkursu pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska
w sprawie stałych obwodów głosowania
w sprawie ustalenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2005 rok.
w sprawie przyjęcia zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przykona
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2006 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Przykonie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona własności nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Bądków Drugi
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
W sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 2006 rok Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych (Przykona-Dobra, Smulsko-Wygoda)
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok