rok 2006

UCHWAŁA Nr III/7/06 Rady Gminy Przykona z dnia 12 grudnia 2006 roku

UCHWAŁA Nr  III/7/06 
Rady Gminy Przykona
    z dnia 12 grudnia 2006 roku
 
w sprawie podatku od nieruchomości .
 
 
    Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591/ Dz.U. z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz.U.z 2003 r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 Dz. U. z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz 1203/, Dz. U. z 2005r Nr 172,poz. 1441, Nr 175, poz.1457, Dz. U. z 2006r Nr 17, poz. 128,/ art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity  Dz.U. z 2006r Nr 121, poz.844/  oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych  /M.P.Nr 75, poz 758/  
 
Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :
 
§ 1
 
 Określa wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Przykona :
 
  1. Od  gruntów:
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków      0,69 zł od  1m2 powierzchni
b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
-    1,50 zł od 1 ha powierzchni
c/ położonych na terenach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego 
    Gminy  pod zabudowę letniskową       - 0,25 zł od 1 m2 powierzchni
    d/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności  
    pożytku  publicznego  przez  organizacje pożytku publicznego   
       -  0,25 zł od 1 m2 powierzchni 
   
  1. Od budynków lub ich części :
 
    a/ mieszkalnych    -    0,29 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej    
    b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków   
    mieszkalnych lub ich części  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
       - 18,60 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
    c/ zajętych na prowadzenie działalnosci gospodarczej w zakresie  obrotu 
    kwalifikowanym materiałem siewnym -    4,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
    d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
    świadczeń zdrowotnych    -    3,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
    e/ wykorzystywanych na cele letniskowe położonych na terenach przeznaczonych w 
    planie zagospodarowania przestrzennego Gminy pod zabudowę letniskową
    -  4,00 zł  od 1m2 powierzchni użytkowej
 
    f/ pozostałych, wtym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku  
    publicznego  przez oganizacje pożytku publicznego   
    -  3,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej   
   
  1. od budowli    -    2% ich wartości,   
    określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy  Przykona.
   
    § 3
 
Traci moc Uchwała Nr XXXIX/208/05  Rady Gminy Przykona z dnia  1 grudnia 2005r
w sprawie  podatku od nieruchomości.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego na 2007 rok.
  
 
   
 
UZASADNIENIE
    do Uchwały  Nr III/7/06
Rady Gminy  Przykona
z dnia 12 grudnia 2006 roku
 
 
w sprawie podatku od nieruchomości.
 
Na podstawie  art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2006r Nr 121, poz 844 ze zm. ) Rada Gminy,  w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości.  Minister Finansów w obwieszczeniu  z dnia 25 października 2006 r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych /M.P.Nr 75 ,poz. 758 / określił górne granice stawek kwotowych w podatku od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów, opłaty targowej, miejscowej, uzdrowiskowej i administracyjnej.
Rada Gminy obniża roczne stawki podatku do kwot określonych w § 1 ust. 1 pkt. b i d  oraz    ust. 2  pkt. a, c i f.
Przyjęte stawki mieszczą się w granicach stawek kwotowych określonych przez Ministra Finansów w powołanym wyżej obwieszczeniu.
Lista wiadomości
w sprawie przeprowadzenia wyborów w jednostkach pomocniczych gminy - sołectwach Gminy Przykona.
w sprawie ustalenia zadań komisji stałych i komisji doraźnej Rady Gminy Przykona
UCHWAŁA Nr IV/17/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2007 gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
w sprawie zmian Uchwały Nr XXV/144/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004r zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/213/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005r w prawie określenia wzorów formularzy podatkowych
w sprawie podatku od posiadania psów
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2007rok.
w sprawie opłaty targowej.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/209/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, członków Komisji Rady i Przewodniczącego Rady
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona .
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przykona
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przykona
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Przykona i dalszego postępowania z nimi.
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania zgłoszonego do dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2007 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka, w drodze przetargu.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem magazynowym oraz budynkiem skupu żywca, położonej w miejscowości Psary, w drodze przetargu.
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa ulic w m.Przykona wraz z kanalizacją deszczową „
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy
w sprawie nawiązania kontaktów partnerskich z Gminą Gannopol
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających gminie lub jej jednostkom organiz
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Wzmocnienie walorów inwestycyjnych Gminy Przykona poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zimotki”.
w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona własności nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Boleszczyn
w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół w Przykonie
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przykona
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2005 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego j Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2005 rok.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
W sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XXXIX/216/05 z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Planu aglomeracji Przykona
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
W sprawie Regulaminu konkursu pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska
w sprawie stałych obwodów głosowania
w sprawie ustalenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2005 rok.
w sprawie przyjęcia zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przykona
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2006 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Przykonie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona własności nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Bądków Drugi
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
W sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 2006 rok Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych (Przykona-Dobra, Smulsko-Wygoda)
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok