rok 2006

Uchwała Nr XLVII/262/06Rady Gminy Przykona z dnia 09 sierpnia 2006 roku

Uchwała  Nr XLVII/262/06
Rady Gminy Przykona
z dnia  09 sierpnia   2006 roku

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania
lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się
 przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego
 

                 Na podstawie  art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r  Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art.43 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U.
z 2005 r  Nr 249 poz.2104 z późn. zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:
 
§1.
 
Określa się szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania  lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, w tym cywilnoprawnych, zwanych  dalej „należnościami” do których nie stosuje się przepisów ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r Nr 8 poz.60 z późn. zm.)przypadających na podstawie przepisów  szczególnych, gminom lub
jej jednostkom organizacyjnym od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających  osobowości prawnej – zwanych dalej „dłużnikami”.
 
§ 2.
 
1. Należności pieniężne mogą być umarzane w całości lub części, jeżeli wystąpi jedna  z następujących przesłanek:
    1/ dłużnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawiając
        ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,
     2/ nie można ustalić miejsca pobytu dłużnika,
     3/ ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika,                          
         a w szczególności jego egzystencji,
   
 4/ nie ściągnięto ich w toku postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
 5/ zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie
     uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia  i egzekucji tej
     wierzytelności  lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.
 2.Umorzenie może nastąpić na  wniosek dłużnika lub z inicjatywy
    wierzyciela .
 3.Umorzenie należności w przypadku, gdy oprócz dłużnika są zobowiązane
    inne osoby, może nastąpić  tylko wtedy, gdy przesłanki umorzenia zachodzą
    wobec wszystkich zobowiązanych.
4. Organ właściwy do umarzania należności jest również uprawniony do   
    umarzania odsetek  oraz innych należności ubocznych.
 
    § 3.
 
1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi,
     biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes
     gminy, organ właściwy , na wniosek dłużnika, może odroczyć termin zapłaty 
     całości lub części należności lub rozłożyć je na raty.
2.  Termin odroczenia nie może być dłuższy niż jeden rok,  zaś okres  spłaty   
      należności na raty nie może przekraczać czterech lat.
3.   W przypadku nie spłacenia przez dłużnika należności w terminie albo                     
      w pełnej wysokości rat ustalonych w umowie, pozostała do spłaty należność
       staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.
 
          § 4.

Do umarzania należności, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania należności na raty uprawnieni są: w 1)zakresie należności gminy - Wójt Gminy
2) w zakresie należności przypadających jednostkom organizacyjnym –
    kierownicy tych jednostek

          § 5.
 
Umarzanie należności lub udzielanie innych ulg następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego.

         § 6.
 
Organ może cofnąć swoją decyzję o umorzeniu lub udzieleniu ulg w spłacie należności , jeżeli  wyjdzie na jaw że, dowody, na podstawie których należność umorzono lub udzielono ulgi w jej spłacaniu, okazały się fałszywe bądź dłużnik wprowadził organ w błąd, co do okoliczności, które stanowiły podstawę podjęcia decyzji.
 
          § 7.
 
1.Kierownicy jednostek organizacyjnych przedstawiają Wójtowi Gminy
   Przykona sprawozdania dotyczące umorzonych należności oraz odroczenia
   terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenia płatności całości
   lub części należności na raty, udzielonych  w trybie określonym niniejszą
   uchwałą.
2.Sprawozdania, o których mowa w ust.1 są przedstawiane raz na kwartał
   łącznie ze sprawozdaniami o dochodach jednostek organizacyjnych.  
 
          § 8.
 
Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy informację o dokonanych umorzeniach, odroczeniach, lub rozłożeniu płatności na raty, udzielonych  na podstawie niniejszej uchwały  w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu.
 
§ 9.
 
Traci moc Uchwała Nr XXXIV/186/01 Rady Gminy Przykona z dnia
27 czerwca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania,
odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się
przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa. 

§ 10.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVII/262/06
Rady Gminy Przykona
z dnia  09 sierpnia  2006 roku

       W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku  ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, uchwała w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa,  traci ważność z dniem 30 czerwca 2006 roku.
Mając powyższe na uwadze Rada Gminy Przykona postanowiła ponownie
podjąć uchwałę określającą zasady udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej
oraz wskazać organ do tego upoważniony.
Należności o których mowa w uchwale, to należności wynikające ze stosunku cywilnoprawnego albo należności ustalane przez podmiot nie mający statusu organu podatkowego. Będą to opłaty, między innymi z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, czynsze najmu i dzierżawy lub należności z tytułu
zbycia mienia gminy.
    W uchwale wymieniono również przesłanki uprawniające do umorzenia, rozłożenia na raty odroczenia spłaty należności wskazując jednocześnie
uprawnionych do dokonywania tych czynności.
     Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać
 za uzasadnione.   
 
 
Lista wiadomości
w sprawie przeprowadzenia wyborów w jednostkach pomocniczych gminy - sołectwach Gminy Przykona.
w sprawie ustalenia zadań komisji stałych i komisji doraźnej Rady Gminy Przykona
UCHWAŁA Nr IV/17/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2007 gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
w sprawie zmian Uchwały Nr XXV/144/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004r zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/213/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005r w prawie określenia wzorów formularzy podatkowych
w sprawie podatku od posiadania psów
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2007rok.
w sprawie opłaty targowej.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/209/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, członków Komisji Rady i Przewodniczącego Rady
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona .
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przykona
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przykona
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Przykona i dalszego postępowania z nimi.
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania zgłoszonego do dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2007 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka, w drodze przetargu.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem magazynowym oraz budynkiem skupu żywca, położonej w miejscowości Psary, w drodze przetargu.
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa ulic w m.Przykona wraz z kanalizacją deszczową „
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy
w sprawie nawiązania kontaktów partnerskich z Gminą Gannopol
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających gminie lub jej jednostkom organiz
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Wzmocnienie walorów inwestycyjnych Gminy Przykona poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zimotki”.
w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona własności nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Boleszczyn
w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół w Przykonie
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przykona
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2005 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego j Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2005 rok.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
W sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XXXIX/216/05 z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Planu aglomeracji Przykona
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
W sprawie Regulaminu konkursu pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska
w sprawie stałych obwodów głosowania
w sprawie ustalenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2005 rok.
w sprawie przyjęcia zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przykona
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2006 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Przykonie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona własności nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Bądków Drugi
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
W sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 2006 rok Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych (Przykona-Dobra, Smulsko-Wygoda)
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok