rok 2006

UCHWAŁA NR I/4/06 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 listopada 2006 r.

UCHWAŁA NR I/4/06
 RADY GMINY PRZYKONA
 z dnia 25 listopada 2006 r.

 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, członków Komisji Rady i Przewodniczącego Rady
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 , art.25 ust.4, ust.6 i ust.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.Nr 142 z 2001 r. , poz.1591 ze zm. ) , § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy ( Dz.U.Nr 61, poz.710 ) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1
1. Ustala się za udział w pracach Rady miesięczna dietę dla Przewodniczącego Rady w maksymalnej wysokości liczonej według zasad określonych przepisami art.25 ust.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy.
2. Ustala się za udział w pracach Rady miesięczną dietę dla Wice Przewodniczących Rady oraz Przewodniczących Komisji Rady  w wysokości 54 % diety ustalonej dla Przewodniczącego Rady.
3. Radnym, nie wymienionym w ust. 1 i ust. 2 , za udział w pracach Rady ustala się miesięczną dietę w wysokości 50 % diety ustalonej dla Przewodniczącego Rady.
 
§ 2
Za każdą nieobecność na posiedzeniach Rady i posiedzeniach Komisji Rady  radny nabywa prawo do diety pomniejszonej o 10 % .
 
§ 3
1. W przypadku nieobecności radnego na sesji Rady Gminy, Komisji Rady Gminy ,     
     korzystającego ze zwolnienia lekarskiego dieta płatna jest w 100 %.
2. W przypadku zdarzenia losowego, które dotknęło osobiście radnego bądź  członków 
     najbliższych w rodzinie radnego, a powodującego nieobecność radnego na sesji Rady, 
     Komisji Rady Gminy –dieta płatna jest w 100%.
3. W przypadku nieobecności radnego na sesji Rady Gminy , Komisji Rady Gminy
     usprawiedliwionej na piśmie udziałem w pracach organów występujących z zaproszeniem
     lub wezwaniem ( m.in.: Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Wojewoda, Prokuratura,
     Sąd, Policja / dieta płatna jest w 100%.
4. W przypadku wyjazdu służbowego radnego zgłoszonego na piśmie do Przewodniczącego ,
     a powodującego nieobecność na sesji Rady Gminy, czy Komisji Rady Gminy dieta płatna
     jest 100%.

§ 4
Wypłata diety następuje do dnia 10 następnego miesiąca.

§ 5
Traci moc uchwała nr XXII/135/00 Rady Gminy Przykona z dnia 24 sierpnia 2000 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, członków Komisji Rady, Przewodniczącego Rady i nieetatowego Zastępcy Wójta Gminy.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.
 
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
     
 
 

UZASADNIENIE
 
Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.Nr 142 z 2001 r. , poz.1591 ze zm. ) na zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Rada gminy przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego. Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 100, poz. 1080). Kwota ta wynosi obecnie 1726,74 zł.
W § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy ( Dz.U.Nr 61, poz.710 ) ustalono, iż radnemu przysługują w ciągu miesiąca diety w wysokości do:
 1) 100% maksymalnej wysokości diety w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców,
 2) 75% maksymalnej wysokości diety w gminach od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców,
 3) 50% maksymalnej wysokości diety w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców.
Biorąc pod uwagę powyższe niniejszą uchwałę uznać należy za konieczną
i uzasadnioną.
 
Lista wiadomości
w sprawie przeprowadzenia wyborów w jednostkach pomocniczych gminy - sołectwach Gminy Przykona.
w sprawie ustalenia zadań komisji stałych i komisji doraźnej Rady Gminy Przykona
UCHWAŁA Nr IV/17/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2007 gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
w sprawie zmian Uchwały Nr XXV/144/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004r zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/213/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005r w prawie określenia wzorów formularzy podatkowych
w sprawie podatku od posiadania psów
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2007rok.
w sprawie opłaty targowej.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/209/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, członków Komisji Rady i Przewodniczącego Rady
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona .
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przykona
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przykona
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Przykona i dalszego postępowania z nimi.
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania zgłoszonego do dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2007 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka, w drodze przetargu.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem magazynowym oraz budynkiem skupu żywca, położonej w miejscowości Psary, w drodze przetargu.
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa ulic w m.Przykona wraz z kanalizacją deszczową „
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy
w sprawie nawiązania kontaktów partnerskich z Gminą Gannopol
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających gminie lub jej jednostkom organiz
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Wzmocnienie walorów inwestycyjnych Gminy Przykona poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zimotki”.
w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona własności nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Boleszczyn
w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół w Przykonie
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przykona
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2005 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego j Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2005 rok.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
W sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XXXIX/216/05 z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Planu aglomeracji Przykona
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
W sprawie Regulaminu konkursu pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska
w sprawie stałych obwodów głosowania
w sprawie ustalenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2005 rok.
w sprawie przyjęcia zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przykona
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2006 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Przykonie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona własności nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Bądków Drugi
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
W sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 2006 rok Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych (Przykona-Dobra, Smulsko-Wygoda)
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok