rok 2006

Uchwała Nr XLIV/248/06 Rady Gminy Przykona z dnia 01 czerwca 2006 roku

Uchwała  Nr  XLIV/248/06
Rady Gminy  Przykona
z dnia  01 czerwca  2006 roku
 
 
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 
 
 
 
                     Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001 r  Nr 142  poz.1591 ze zm. ) , art.6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r Nr 94 poz.431 ze zm.), art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych  (tekst jednolity -Dz. U.z 2002 r  Nr 9 poz.84 ze zm.), art.6 ust.8  ustawy z dnia 30 października 2002 r  o podatku leśnym ( Dz.U. Nr  200 poz. 1682 ) art.47 § 4 a ustawa z dnia 29  sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa  ( Dz. U. z 2005 Nr 8 poz.60 ze zm.)Rada  Gminy Przykona uchwala co następuje:
 
§ 1
Zarządza się na terenie gminy pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku   od nieruchomości należnych od osób fizycznych  w drodze inkasa.
 
§ 2
 
  1. W poszczególnych sołectwach Gminy Przykona do poboru  wymienionych   w §1 podatków określa się inkasentów w osobach sołtysów .
  2. Ustala się termin płatności przez inkasentów  poszczególnych  rat podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości  na trzeci dzień roboczy występujący po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata   powinna nastąpić             
     
§ 3
 
Wynagrodzenie za inkaso jednej raty podatku rolnego, podatku leśnego i podatku  od nieruchomości  dla sołtysów ustala się w wysokości określonej  w Załączniku Nr 1  do niniejszej uchwały.
 
  
§ 4
 
Inkasenci  otrzymają wynagrodzenie w ciągu  jednego miesiąca od ustawowego terminu  płatności każdej raty podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.
 
§ 5
 
Wykonanie uchwały  powierza się  Wójtowi Gminy.
 
 
§ 6
 
Traci moc uchwała Nr XXX/168/05 Rady Gminy Przykona z dnia 23 marca 2005 roku  w sprawie ustalenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów  oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 
§ 7
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIV/248/06
Rady Gminy Przykona  
z dnia 01  czerwca  2006 roku
 
 
 
ustalający wysokość wynagrodzenia za inkaso jednej raty podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości  dla poszczególnych sołtysów .
  
L.p.
Nazwisko i imię
Sołectwo
Kwota     
1.
Banasiak  Kazimierz
Ewinów
457,00
2.
Czaja Mieczysław
Gąsin
506,00
3.
Bryl Stanisław
Posoka
373,00
4.
Frątczak Lilianna
Laski
405,00
5.
Bartosik Janusz
Żeroniczki
488,00
6.
Jacaszek Henryk
Przykona
523,00
7.
Kurzawa Józef
Wichertów
506,00
8.
Kacała Helena
Bądków Pierwszy
488,00
9.       
Kilan Paweł
Psary
523,00
10.
Krysztofowicz Danuta
Bądków Drugi
506,00
11.
Misiak Władysław
Sarbice
389,00
12.
Mintus Józef
Dąbrowa
405,00
13.
Papierkowski Ryszard
Smulsko
488,00
14.
Pietrzak Grzegorz
Rogów
457,00
15.
Potasiński Józef
Boleszczyn
506,00
16.
Łukasik Henryk
Radyczyny
421,00
17.
Świtaj Ewa
Kaczki Plastowe
438,00
18.
Gajewski Michał
Olszówka
356,00
 
R a z e m :
 
8.235,00
 
   
                                                                         Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIV/248/06  
Rady Gminy Przykona  
z dnia 01czerwca  2006 roku
 
 
 
       w sprawie ustalenia poboru  podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości   od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów oraz ustalenie wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
 
 
           Wójt Gminy Przykona uwzględniając inflację proponuje podwyższenie o 5% wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości  dla sołtysów.
Zróżnicowana wysokość wynagrodzenia wykazanego w załączniku Nr 1 do uchwały wynika z wysokości wymiaru  podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości   oraz warunków pracy w jakich sołtysi dokonują inkasa.
 
Lista wiadomości
w sprawie przeprowadzenia wyborów w jednostkach pomocniczych gminy - sołectwach Gminy Przykona.
w sprawie ustalenia zadań komisji stałych i komisji doraźnej Rady Gminy Przykona
UCHWAŁA Nr IV/17/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2007 gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
w sprawie zmian Uchwały Nr XXV/144/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004r zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/213/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005r w prawie określenia wzorów formularzy podatkowych
w sprawie podatku od posiadania psów
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2007rok.
w sprawie opłaty targowej.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/209/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, członków Komisji Rady i Przewodniczącego Rady
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona .
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przykona
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przykona
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Przykona i dalszego postępowania z nimi.
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania zgłoszonego do dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2007 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka, w drodze przetargu.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem magazynowym oraz budynkiem skupu żywca, położonej w miejscowości Psary, w drodze przetargu.
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa ulic w m.Przykona wraz z kanalizacją deszczową „
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy
w sprawie nawiązania kontaktów partnerskich z Gminą Gannopol
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających gminie lub jej jednostkom organiz
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Wzmocnienie walorów inwestycyjnych Gminy Przykona poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zimotki”.
w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona własności nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Boleszczyn
w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół w Przykonie
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przykona
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2005 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego j Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2005 rok.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
W sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XXXIX/216/05 z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Planu aglomeracji Przykona
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
W sprawie Regulaminu konkursu pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska
w sprawie stałych obwodów głosowania
w sprawie ustalenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2005 rok.
w sprawie przyjęcia zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przykona
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2006 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Przykonie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona własności nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Bądków Drugi
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
W sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 2006 rok Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych (Przykona-Dobra, Smulsko-Wygoda)
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok