rok 2006

Uchwała Nr XLVII/ 263/06 Rady Gminy Przykona z dnia 09 sierpnia 2006 roku

Uchwała Nr  XLVII/ 263/06
Rady Gminy Przykona
z dnia  09 sierpnia 2006 roku
 

w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
 
                Na podstawie art.53 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze zm.) Rada Gminy Przykona
uchwala co następuje:
§ 1.
1. W terminie do dnia 25 września każdego roku mogą być składane wnioski
    do projektu budżetu przez radnych, sołtysów, stowarzyszenia i inne instytucje
    nie będące jednostkami organizacyjnymi gminy.
2. Wnioski o których mowa w  pkt.1 należy składać w formie pisemnej.

§ 2.
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy opracowują i przedkładają
    Wójtowi Gminy w terminie do dnia 25 września każdego roku  projekty
    planów rzeczowo- finansowych w układzie:
    1) przewidywane wykonanie planowanych dochodów i wydatków roku
        poprzedzającego rok budżetowy w szczegółowości do działów, rozdziałów
        i paragrafów,
    2) planowane dochody i wydatki na rok budżetowy w szczegółowości do
        działów, rozdziałów i paragrafów wraz z informacją opisową zawierającą
        szczegółowe uzasadnienie wielkości planowanych dochodów,
        poszczególnych rodzajów wydatków  oraz podstaw ich kalkulacji,
   
 
3) planowany do realizacji wykaz zadań majątkowych sporządzony
        w  układzie:
        a) nazwa zadania
        b) ogólny koszt zadania, w tym: planowane wydatki w roku budżetowym,
            w przypadku zadań kontynuowanych dotychczasowe wydatki,
        c) źródła finansowania,
        d) przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia zadania.
2. Kierownicy Referatów Urzędu Gminy opracowują i przedkładają
    Skarbnikowi Gminy w terminie do 30 września roku poprzedzającego
    rok budżetowy plany rzeczowo - finansowe zadań realizowanych przez
    Referat w układzie jak w ust.1 pkt. 1-3 z uwzględnieniem wniosków
    zaakceptowanych  przez Wójta Gminy składanych przez podmioty
    wymienione w  § 1. 
 
      § 3.
1. Skarbnik Gminy w oparciu o przedłożone materiały i wnioski , obliczone 
    dochody własne oraz przedstawione przez Ministra Finansów kwoty 
    subwencji, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
    przedstawione przez Wojewodę kwoty dotacji  opracowuje zbiorcze
    zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu.
2. Sporządzając zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków, o którym
    mowa w ust.1 należy się kierować między innymi: wykonaniem
    budżetu za trzy kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy,
    prognozowaną inflacją.
§ 4.
1. Wójt Gminy na podstawie materiałów przygotowanych przez Skarbnika
    Gminy opracowuje, w terminie do 15 listopada każdego roku, projekt
    budżetu Gminy.
2. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami , prognozę kwoty długu
    oraz informację o stanie mienia komunalnego Wójt Gminy przedkłada
    Radzie Gminy w terminie do 15 listopada.
3. W tym samym terminie Wójt Gminy przesyła projekt budżetu do
    zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 
 
 
 § 5.
1. Projekt uchwały budżetowej zawiera:
    1/ prognozowane dochody budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy
        klasyfikacji budżetowej,
   2/ wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji
       budżetowej,
   3/ źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetowej,
   4/ przychody i rozchody budżetu,
   5/ wydatki majątkowe,
   6/ dotacje podmiotowe
   7/ wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi,                                     
       z wyodrębieniem  wydatków na poszczególne programy,
   8/ wydatki  na  programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii
      Europejskiej,
  9/ plany przychodów i wydatków funduszy celowych,
10/ limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek,
11/upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
     a/ na finansowanie wydatków, o których mowa w ust.1 pkt.7 i 8,
     b/ z tytułu umów których realizacja w roku następnym jest niezbędna
         dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa                    
         w roku następnym,
12/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
      rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami,
13/ dotacje inne przekazywane na podstawie odrębnych przepisów związane
      z realizacją zadań gminy,
14/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
      i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki                           
      i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Projekt uchwały budżetowej może zawierać:
    1/ upoważnienie dla Wójta Gminy do dokonywania zmian w  budżecie
        polegających na:
        a/ dokonywaniu innych zmian w planie wydatków, z wyłączeniem
            przeniesień wydatków między działami,
  2/ inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy.        
  
§ 6.
1. Przewodniczący Rady Gminy przesyła projekt budżetu do zaopiniowania
    stałym komisjom Rady.

2. Komisje Rady Gminy po otrzymaniu projektu odbywają posiedzenia,
    na których formułowane są opinie o projekcie budżetu. W przypadku
    zgłoszenia propozycji wprowadzenia  do budżetu nowego wydatku lub
    zwiększenia wydatku przewidzianego w projekcie istnieje obowiązek
    wskazania przez komisje źródła jego sfinansowania.
3. Komisje wyrażają opinie o projekcie budżetu, które przedkładają
    Przewodniczącemu Rady.
 4.Opinie komisji Przewodniczący Rady przekazuje Wójtowi Gminy.

      §7.
Wójt Gminy po zapoznaniu się z opiniami komisji może przychylić się do
wniosków komisji i przedstawić Radzie Gminy propozycje autopoprawek
do przedłożonego projektu budżetu.
§8.
Do projektu budżetu Wójt Gminy dołącza również:
1. prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne,
2. informację o stanie mienia komunalnego zawierającą:
   1/ dane dotyczące przysługujących gminie praw własności,
   2/ dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych,
       w tym w szczególności o użytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach,
    3/ dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym
       w pkt.1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji,
    4/ dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności
        i innych praw majątkowych  oraz z wykonywania posiadania,
    5/ inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia
        komunalnego.
  §9.
Wraz z projektem uchwały budżetowej Wójt Gminy przedstawia również:
1. objaśnienia do planowanych dochodów w projekcie budżetu,
2. objaśnienia do planowanych poszczególnych rodzajów wydatków
    w projekcie budżetu w tym:
    1/ wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
    2/ wydatków na zadania własne bieżące,
    3/ wydatków majątkowych
    4/ dotacji dla jednostek organizacyjnych,
3. przychodów i wydatków funduszy celowych,

4. informację o sytuacji finansowej gminy z uwzględnieniem pożyczek
   i kredytów długoterminowych oraz nadwyżki budżetowej z lat poprzednich.

§10.
W porządku sesji Rady Gminy , na której będzie rozpatrywany projekt budżetu powinny być uwzględnione następujące punkty:
1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
2. przedstawienie opinii komisji,
3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
4. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
5. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

  §11.
1.Projekt uchwały budżetowej wraz z ewentualnymi poprawkami winien być przyjęty przez Radę Gminy w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku ,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie do dnia 31 marca roku
budżetowego.
2. W przypadku nie uchwalenia budżetu w terminie do 31 grudnia, wówczas
podstawą gospodarki finansowej Gminy w roku budżetowym jest projekt
budżetu przedłożony Radzie Gminy.

   §12.
Traci moc Uchwała Nr XXI/122/04 rady Gminy Przykona z dnia 24 czerwca
2004 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju
i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi
budżetu.
§13.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
 
§14.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do opracowania
i uchwalania budżetu, począwszy od budżetu na 2007 rok.
 
 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr  XLVII /263/06
Rady Gminy Przykona
z dnia 09 sierpnia  2006 roku
 
       Zgodnie z zapisami zawartymi w art.53 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym  Rada Gminy w podjętej uchwale określa procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi. 
Wójt Gminy opracowuje  projekt budżetu zgodnie ze wskazaniami Rady Gminy
oraz zasadami  zawartymi w ustawie o finansach publicznych.
Opracowany projekt budżetu wraz z objaśnieniami, informacją o stanie mienia komunalnego oraz  prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego
i lata następne Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy.
Lista wiadomości
w sprawie przeprowadzenia wyborów w jednostkach pomocniczych gminy - sołectwach Gminy Przykona.
w sprawie ustalenia zadań komisji stałych i komisji doraźnej Rady Gminy Przykona
UCHWAŁA Nr IV/17/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2007 gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
w sprawie zmian Uchwały Nr XXV/144/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004r zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/213/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005r w prawie określenia wzorów formularzy podatkowych
w sprawie podatku od posiadania psów
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2007rok.
w sprawie opłaty targowej.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/209/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, członków Komisji Rady i Przewodniczącego Rady
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona .
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przykona
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przykona
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Przykona i dalszego postępowania z nimi.
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania zgłoszonego do dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2007 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka, w drodze przetargu.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem magazynowym oraz budynkiem skupu żywca, położonej w miejscowości Psary, w drodze przetargu.
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa ulic w m.Przykona wraz z kanalizacją deszczową „
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy
w sprawie nawiązania kontaktów partnerskich z Gminą Gannopol
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających gminie lub jej jednostkom organiz
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Wzmocnienie walorów inwestycyjnych Gminy Przykona poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zimotki”.
w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona własności nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Boleszczyn
w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół w Przykonie
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przykona
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2005 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego j Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2005 rok.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
W sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XXXIX/216/05 z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Planu aglomeracji Przykona
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
W sprawie Regulaminu konkursu pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska
w sprawie stałych obwodów głosowania
w sprawie ustalenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2005 rok.
w sprawie przyjęcia zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przykona
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2006 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Przykonie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona własności nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Bądków Drugi
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
W sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 2006 rok Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych (Przykona-Dobra, Smulsko-Wygoda)
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok