rok 2006

Uchwała Nr XLIII/242/06 Rady Gminy Przykona z dnia 10 kwietnia 2006 roku

 
Uchwała Nr XLIII/242/06
Rady Gminy  Przykona
z dnia 10 kwietnia 2006 roku
 
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
 
 
                Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r  Nr 142  poz.1591 ze zm.) oraz  art.165, art.167 ust.2 pkt.5,  art.176, art.184  ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych  ( Dz. U. Nr 249 poz.2104z 2005r.), Rada Gminy Przykona  uchwala co następuje:
 
§ 1.
 
W Uchwale Nr XL/222/05 Rady Gminy Przykona z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2006 rok ,zmienionej Uchwałą Nr XLII/231/06   Rady Gminy Przykona z dnia 03 marca 2006 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 191/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 marca 2006 roku, wprowadza się następujące zmiany:
 
A. W § 1 ust.1 uchwały budżetowej zwiększa się dochody o kwotę 7.839 , kwotę dochodów 15.294.822   zastępuje się  kwotą  15.302.661 .  Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej.   Zwiększa się:
  - w dziale 756 rozdział 75621 § 0010  o     7.839  
 
B. W § 1 ust.2  uchwały budżetowej zwiększa się wydatki  o kwotę 7.839 zł, kwotę      wydatków 18.530.294 zł, zastępuje się kwotą  18.538.133 zł.  Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej.  
 Zmniejsza się:  
- w dziale 600 rozdział 60016 § 6050        o       259.161 zł  
- w dziale 851 rozdział 85153 § 2830        o           1.000 zł  
- w dziale 852 rozdział 85295 § 2830        o           6.500 zł  
- w dziale 926 rozdział 92605 § 2830        o         85.000                                                                                              ---------------
Razem:                                                                  351.661  
Zwiększa się: 
- w dziale 600 rozdział 60016 § 6050         o      15.000 zł  
- w dziale 700 rozdział 70095 § 4270         o      35.000
- w dziale 754 rozdział 75412 § 4270         o      33.000 zł   
- w dziale 754 rozdział 75412 § 4300         o      12.000    
- w dziale 852 rozdział 85295 § 2830         o        5.000 zł  
- w dziale 900 rozdział 90015 § 6050         o     100.000 zł  
- w dziale 900 rozdział 90095 § 4210         o       10.000 zł  
- w dziale 900 rozdział 90095 § 4300         o       25.000 zł  
- w dziale 921 rozdział 92109 § 4270         o       25.000 zł  
- w dziale 926 rozdział 92605 § 2830         o         6.500 zł 
                                                                          -----------------
   Razem:                                                                 266.500                        
 
 
  Dodaje się:
- w dziale 851 rozdział 85153 § 2820                   1.000 zł  
- w dziale 851 rozdział 85154 § 2710                      500 zł  
- w dziale 852 rozdział 85295 § 2820                   6.500 zł  
- w dziale 926 rozdział 92605 § 2820                 85.000 zł 
                                                                            -----------------
  Razem :                                                                93.000                         
 
 
§2.
Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej "Wykaz wydatków majątkowych na rok 2006" otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
 
§3.
 
W § 9 uchwały budżetowej kwotę 95.500 zł , zastępuje się kwotą  107.000zł.  W pkt. 3  kwotę 85.000 zł, zastępuje się kwotą  91.500 zł   dodaje się pkt.4 w brzmieniu : " spotkania integracyjne rodzin najuboższych   w kwocie 5.000 zł " .     
 
§4.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  
§5.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIII/242/06

Rady Gminy Przykona

z dnia 10 kwietnia  2006 roku

 

                   Budżet Gminy na 2006 rok po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 7.839  .
 Na podstawie pisma  Ministra Finansów  Nr ST 3 – 4820-5/2006 z dnia 14-03-2006 r,
 w sprawie przekazania informacji o wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2006
 rocznej kwocie planowanych dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku
 dochodowego od osób fizycznych , zwiększenie o 7.839 zł.  

 

                   Planowane wydatki budżetu na 2006 rok zwiększa się o 7.839 .

 Zwiększa się wydatki na : 

- środki na przeprowadzenie remontów  strażnic i samochodów OSP   33.000 zł
- wykonanie montażu urządzeń w samochodzie OSP                            12.000 zł
- remont placu przy budynku komunalnym                                            35.000    
- budowę
oświetlenia ulicznego na terenie gminy                            100.000  
- zakup
koszy na śmieci  celem uzupełnienia przy przystankach
  PKS oraz na ulicach  na terenie gminy                                               10.000 zł
- bieżące utrzymanie „Zbiornika Wodnego Przykona                        25.000 zł
- remonty Domów Ludowych i Świetlic Wiejskich                             25.000 zł
- organizowanie spotkań integracyjnych  z rodzinami najuboższymi   5.000 zł
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                        6.500                                                                    

 Dodaje się  nowe zadania :

- droga  Gąsin – Stefanów  (dokumentacja )                                                            15.000 zł
- pomoc finansowa  dla Gminy  Miejskiej Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień   500 zł  

Zmniejsza  się planowane wydatki na realizację zadań inwestycyjnych pn.” Budowa drogi Psary-Gajówka” o 119.161 , „Budowa ciągu pieszo-rowerowego PsaryPrzykona
o 140.000 . Zmniejszenia planowanych wydatków na te zadania jest wynikiem przeprowadzonych  postępowań przetargowych, gdzie złożone oferty są niższe od planowanych wydatków według wartości kosztorysowych.
  
Zmniejsza się planowane dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych związanych z przeciwdziałaniem narkomanii (1.000 ), przekazywaniem żywności z posiadanych zasobów na rzecz GOPS (6.500 ) oraz upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu (85.000 ).

 Po przeprowadzeniu konkursu na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 Nr 96  poz.873 ze zm.) w/w zadania zostaną zlecone do realizacji  stowarzyszeniom.

W związku z powyższym wprowadza się zmiany paragrafów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową  (zmniejsza się § 2830 a wprowadza się  § 2820 na łączną kwotę 92.500 ).

  W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej określającym  „Wykaz wydatków majątkowych
na 2006 rok”, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały  wprowadza się zmiany:
Zmniejsza się wydatki na :

- poz. 8 „ Budowa drogi Psary – Gajówka „ o  119.161 zł
- poz. 11 „ Ciąg pieszo-rowerowego Psary- Przykona” o 140.000 zł

Dodaje się  zadanie:
-  poz. 17  pn: „ Droga Gąsin - Stefanów”na kwotę  15.000

Zwiększa się wydatki na :
poz.22 pn: „ Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy w m. Posoka, Bądków  Drugi, Boleszczyn, Laski, Zimotki, Żeroniczki, Bądków Pierwszy, Ewinów, Wichertów, Sarbice, Przykona  o 100.000 zł.  

 

 

Lista wiadomości
w sprawie przeprowadzenia wyborów w jednostkach pomocniczych gminy - sołectwach Gminy Przykona.
w sprawie ustalenia zadań komisji stałych i komisji doraźnej Rady Gminy Przykona
UCHWAŁA Nr IV/17/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2007 gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
w sprawie zmian Uchwały Nr XXV/144/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004r zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/213/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005r w prawie określenia wzorów formularzy podatkowych
w sprawie podatku od posiadania psów
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2007rok.
w sprawie opłaty targowej.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/209/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, członków Komisji Rady i Przewodniczącego Rady
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona .
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przykona
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przykona
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Przykona i dalszego postępowania z nimi.
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania zgłoszonego do dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2007 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka, w drodze przetargu.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem magazynowym oraz budynkiem skupu żywca, położonej w miejscowości Psary, w drodze przetargu.
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa ulic w m.Przykona wraz z kanalizacją deszczową „
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy
w sprawie nawiązania kontaktów partnerskich z Gminą Gannopol
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających gminie lub jej jednostkom organiz
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Wzmocnienie walorów inwestycyjnych Gminy Przykona poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zimotki”.
w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona własności nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Boleszczyn
w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół w Przykonie
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przykona
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2005 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego j Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2005 rok.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
W sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XXXIX/216/05 z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Planu aglomeracji Przykona
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
W sprawie Regulaminu konkursu pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska
w sprawie stałych obwodów głosowania
w sprawie ustalenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2005 rok.
w sprawie przyjęcia zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przykona
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2006 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Przykonie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona własności nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Bądków Drugi
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
W sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 2006 rok Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych (Przykona-Dobra, Smulsko-Wygoda)
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok