rok 2006

UCHWAŁA NR XLIII/246/06 Rady Gminy Przykona z dnia 10 kwietnia 2006 roku

 
 
UCHWAŁA NR XLIII/246/06
Rady Gminy Przykona
z dnia 10 kwietnia 2006 roku
 
W sprawie   Regulaminu  konkursu  pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja
                     w zakresie ekologii i ochrony środowiska .
 
 
Na podstawie art. 18 ust.1, art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. Nr 142 z 2001r poz. 1591 ze. zm./ Rada Gminy Przykona uchwala  Regulamin Konkursu pn.’’ Najpiękniejsza Zagroda i Posesja’’ w zakresie ekologii i ochrony środowiska.
 
 Rozdział I. Postanowienia ogólne
 
                                                                   §1
Regulamin określa :
 
1.  Cel konkursu
2.  Zasady i organizację konkursu
3.  Skład komisji konkursowej
4.  Tryb przyznawania nagród
                                      Rozdział II.  Cel  Konkursu
 
§2
 
Celem konkursu jest edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy poprzez :
1. Propagowanie działań proekologicznych zmierzających do poprawy estetyki  
    Zagród i Posesji,
2. Zachęcanie do kontynuacji działań w zakresie ekologii i ochrony środowiska.
    W swoich ogólnych założeniach konkurs jest zachętą dla mieszkańców Gminy  
    do dbania  o estetykę najbliższego otoczenia ,co w efekcie ma czynić wieś   
    piękną i uporządkowaną.
                                          Rozdział III. Organizacja konkursu
 
§ 3
 
Konkurs przeprowadzany  jest w dwóch kategoriach :
-    kategoria posesja
-    kategoria zagroda
 
                                     Rozdział IV. Organizatorzy konkursu
 
§4
 
1.    Organizatorem konkursu jest Rada Gminy.
2.    Konkurs ogłasza się  na 2006 rok.
3.    Doradztwo specjalistyczne prowadzić będzie specjalista Oddziału Zamiejscowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kościelcu.
4.    Obsługę techniczną konkursu  zapewnia Urząd Gminy .
 
          Rozdział V. Zasady uczestnictwa w konkursie
§ 5
 
1.    W konkursie mogą brać udział właściciele Zagród i Posesji z terenu Gminy Przykona.
2.    Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest pisemne zgłoszenie wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały w terminie  do  15 maja 2006 roku.
3.    Zgłoszenie można składać u sołtysa oraz indywidualnie w punkcie informacji Urzędu Gminy.
4.    W konkursie nie mogą brać udziału laureaci z ubiegłych trzech lat, oraz członkowie komisji konkursowej.
 
                                 Rozdział. VI Terminarz  konkursu
 
§ 6
 
1.    Konkurs przebiegać będzie jednoetapowo.
2.    W terminie do 31 lipca 2006r Komisja Konkursowa dokona lustracji i oceny zgłoszonych Zagród i Posesji metodą punktową wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3.    Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 31 sierpnia  2006 roku.
 
                                     Rozdział VII.  Skład Komisji konkursowej
 
§ 7
 
1.  Jerzy Rosiak                                          -                   Przewodniczący Komisji
2.   Maciej Bednarek                                  -                    Członek
3.   Kazimierz Białek                                  -                   Członek
4.   Marek Bober                                        -                   Członek
5.   Jan Stasiak                                            -                   Członek
6.   Michał Michalak                                  -                   Członek
                                      
                                                 Rozdział VIII.  Nagrody
     
       § 8
1.    Na nagrody przeznacza się kwotę w wysokości  5.000,00 złotych.
2.    Nagrodzonych zostanie pięciu uczestników w kategorii zagród i pięciu uczestników w kategorii posesja, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów.
3.    Przewiduje się także wyróżnienia dla uczestników konkursu w obydwu
     kategoriach.
     Nagrody i wyróżnienia  przyznane zostaną w formie pieniężnej.
     Wielkość poszczególnych nagród  i wyróżnień określi  Komisja  
     Konkursowa po sporządzeniu   zbiorczych wyników konkursu.
   
                                   Rozdział IX. Postanowienia  końcowe
 
                                                                § 9
1.    Regulamin dotyczy Konkursu organizowanego w 2006 roku
2.    Uczestnictwo  w konkursie jest równoznaczne z  wyrażeniem zgody na publikacje     imienia, nazwiska i miejsca  zamieszkania  na  liście  laureatów, która ukaże się w prasie i na tablicy informacyjnej Urzędu .
 
          § 10
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
        § 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                              
 
                                                              U Z A S A D N I E N I E
                                                              Do Uchwały Nr XL III/246/06
                                                              Rady Gminy Przykona
                                                              z dnia  10 kwietnia 2006 roku
 
 
 
W sprawie:  Regulaminu Konkursu pn: ’’ Najpiękniejsza Zagroda i Posesja ’’
                     w  zakresie ekologii   i ochrony środowiska.
 
 
           Na   podstawie  art.18 ust. 1 i art. 21 ustawy  z  dnia  8 marca 1990 r o samorządzie
gminnym Rada Gminy  Przykona jest właściwa  we wszystkich sprawach pozostających w zakresie gminy.
            Realizując ustawowe kompetencje Rada Gminy Przykona może podjąć uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu pn: ’’ Najpiękniejsza Zagroda i Posesja ’’, który jest zachętą do dbania przez mieszkańców o otoczenie wokół swoich gospodarstw i posesji.
            Podjęcie  uchwały  oraz wdrażanie takiego przedsięwzięcia  wśród mieszkańców gminy  jest zasadne, gdyż  zagrody i posesje stają się coraz piękniejsze , a także przy ich zagospodarowywaniu  mieszkańcy uwzględniają wiele prośrodowiskowych aspektów.
 
 
 
Lista wiadomości
w sprawie przeprowadzenia wyborów w jednostkach pomocniczych gminy - sołectwach Gminy Przykona.
w sprawie ustalenia zadań komisji stałych i komisji doraźnej Rady Gminy Przykona
UCHWAŁA Nr IV/17/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2007 gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
w sprawie zmian Uchwały Nr XXV/144/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004r zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/213/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005r w prawie określenia wzorów formularzy podatkowych
w sprawie podatku od posiadania psów
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2007rok.
w sprawie opłaty targowej.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/209/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, członków Komisji Rady i Przewodniczącego Rady
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona .
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przykona
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przykona
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Przykona i dalszego postępowania z nimi.
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania zgłoszonego do dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2007 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka, w drodze przetargu.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem magazynowym oraz budynkiem skupu żywca, położonej w miejscowości Psary, w drodze przetargu.
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa ulic w m.Przykona wraz z kanalizacją deszczową „
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy
w sprawie nawiązania kontaktów partnerskich z Gminą Gannopol
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających gminie lub jej jednostkom organiz
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Wzmocnienie walorów inwestycyjnych Gminy Przykona poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zimotki”.
w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona własności nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Boleszczyn
w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół w Przykonie
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przykona
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2005 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego j Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2005 rok.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
W sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XXXIX/216/05 z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Planu aglomeracji Przykona
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
W sprawie Regulaminu konkursu pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska
w sprawie stałych obwodów głosowania
w sprawie ustalenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2005 rok.
w sprawie przyjęcia zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przykona
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2006 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Przykonie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona własności nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Bądków Drugi
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
W sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 2006 rok Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych (Przykona-Dobra, Smulsko-Wygoda)
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok