rok 2006

UCHWAŁA Nr IV/17/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku

UCHWAŁA Nr IV/17/06
Rady Gminy Przykona
z dnia 29 grudnia 2006 roku
 
w sprawie dodatków do  wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.
 
Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674), Rada Gminy Przykona uchwala:
R E G U L A M I N
określający wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.
 
ROZDZIAŁ I
Postanowienia wstępne
§ 1
1.    Regulamin określa:
1)    wysokość stawek dodatku:
a.    za wysługę lat,
b.    motywacyjnego,
c.    funkcyjnego,
d.    za warunki pracy
oraz szczegółowe warunki ich przyznawania,
2)    szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
2.   Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1)    szkole - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 1  ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwanej dalej "Kartą Nauczyciela", dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona,
2)    nauczycielu - należy przez to rozumieć również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych o których mowa w pkt 1.
ROZDZIAŁ II
Dodatek za wysługę lat
§ 2
1.    Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych  w art. 33  Karty Nauczyciela.
2.    Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1)    począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2)    za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
3.    Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz  za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem  lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu zasiłek   z ubezpieczenia społecznego.
 
ROZDZIAŁ III
Dodatek motywacyjny
§ 3
1.    Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1)    udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów,
2)    osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym,
3)    skuteczne rozwiązywanie problemów  wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych,
4)    skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom,
5)    aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną,
6)    inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,
7)    udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,
8)    opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole,
9)    inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych  i pozaszkolnych,
10)  skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,
11)  adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi,
12)  skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy,
13)  realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym,
14)  uzyskiwanie szczególnych osiągnięć w realizacji zadań wynikających ze statutu szkoły,
15)  realizacja zadań na rzecz doskonalenia nauczycieli, wykraczających poza statutowe, obowiązkowe zadania szkoły,
16)  skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy.
2.    Podstawę obliczenia dodatku motywacyjnego stanowi wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela.
3.    Średnia wartość dodatku motywacyjnego w szkole nie powinna przekraczać ogólnej wartości zabezpieczenia środków przeznaczonych na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli w wysokości  nie wyższej niż 30 % w przeliczeniu na pełny etat.
4.    Wysokość przyznanego dodatku motywacyjnego nie może być niższa niż 6% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.
5.    Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 50% jego wynagrodzenia zasadniczego.
6.    Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielowi na czas określony, nie krótszy niż sześć miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.
7.    Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora Wójt Gminy.
8.    Kwoty przypadającego dodatku motywacyjnego zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę do 0,49 zł pomija się, a kwotę od co najmniej 0,50 zł zaokrągla się do pełnego złotego.
9.    Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
ROZDZIAŁ IV
Dodatki funkcyjne
§ 4
1. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono:
1)    stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko  kierownicze przewidziane w statucie szkoły,
2)    wychowawstwo klasy,
3)    sprawowanie funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela - konsultanta,
4)    sprawowanie funkcji opiekuna stażu.
2.    Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że:
1)    dyrektorowi szkoły liczącej do 8 oddziałów - w wysokości od 15 % do 35 %,
2)    dyrektorowi szkoły liczącej od 9 oddziałów do 16 oddziałów - w wysokości od 20 % do  40 %,
3)    dyrektorowi szkoły liczącej od 17 oddziałów do 20 oddziałów - w wysokości od 35 % do 60 %,
4)    dyrektorowi szkoły liczącej powyżej 20 oddziałów - w wysokości od 60 % do 100 %
5)    wicedyrektorowi szkoły - w wysokości od 15 % do 35 %,
6)    kierownikowi świetlicy - w wysokości od 5% do 20 %,
pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.
3.    Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.
4.    Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
5.    Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zastępstwo, a jeżeli zastępstwo nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
6.    Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, ustala:
1)    dla dyrektora Wójt Gminy,
2)    dla stanowisk kierowniczych, o których mowa w ust. 2 pkt 5 - 6, dyrektor szkoły.
7.    Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że nauczycielowi któremu powierzono:
1)    wychowawstwo klasy - w wysokości od 3% do 5%,
2)    funkcję doradcy metodycznego - w wysokości od 15 % do 30 %,
3)    funkcję nauczyciela - konsultanta - w wysokości od 20 % do 40 %,
4)    funkcję opiekuna stażu - w wysokości od 2% do 4%
kwoty, która stanowi  82% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie art. 5 pkt 1 lit. a i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia         23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255 ze zmianami) ustalanej corocznie w ustawie budżetowej.
8.    Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 7, uwzględniając zakres i złożoność zadań oraz warunki ich realizacji, ustala dyrektor. 
9.    Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 2 i w ust. 7, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
10.  Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, nie przysługują w okresie nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków związanych z powierzonym  stanowiskiem kierowniczym oraz sprawowaniem wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
11.  Nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny za każdą pełnioną funkcję.
12.  Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę do 0,49 zł pomija się, a kwotę od co najmniej 0,50 zł zaokrągla się do pełnego złotego.
13.  Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
 
ROZDZIAŁ V
Dodatek za warunki pracy
§ 5
Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych  lub szkodliwych dla zdrowia warunkach, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2 i 3 Karty Nauczyciela.
§ 6
1.    Za prowadzenie przez nauczycieli:
1)    indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego,
2)    zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim,
3)    zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych
przysługuje dodatek w wysokości 25% stawki godzinowej za każdą przepracowaną w takich warunkach godzinę zajęć.
§ 7
1.    Dodatek za warunki pracy  przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
2.    Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.
 
ROZDZIAŁ VI
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
 
§ 8
 
1.    Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w tych warunkach) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.
2.    Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a  Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach  doraźnego zastępstwa odbywa się w tych warunkach) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
3.    Miesięczną liczbę godzin  tygodniowego obowiązkowego lub realizowanego          wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej  0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
4.    Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
5.    Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciel  lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3  lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7  Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
6.    Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.
 
 
ROZDZIAŁ VII
 Postanowienia końcowe
 
§ 9
Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 roku.
 
§ 10
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
Lista wiadomości
w sprawie przeprowadzenia wyborów w jednostkach pomocniczych gminy - sołectwach Gminy Przykona.
w sprawie ustalenia zadań komisji stałych i komisji doraźnej Rady Gminy Przykona
UCHWAŁA Nr IV/17/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2007 gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
w sprawie zmian Uchwały Nr XXV/144/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004r zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/213/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005r w prawie określenia wzorów formularzy podatkowych
w sprawie podatku od posiadania psów
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2007rok.
w sprawie opłaty targowej.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/209/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, członków Komisji Rady i Przewodniczącego Rady
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona .
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przykona
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przykona
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Przykona i dalszego postępowania z nimi.
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania zgłoszonego do dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2007 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka, w drodze przetargu.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem magazynowym oraz budynkiem skupu żywca, położonej w miejscowości Psary, w drodze przetargu.
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa ulic w m.Przykona wraz z kanalizacją deszczową „
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy
w sprawie nawiązania kontaktów partnerskich z Gminą Gannopol
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających gminie lub jej jednostkom organiz
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Wzmocnienie walorów inwestycyjnych Gminy Przykona poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zimotki”.
w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona własności nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Boleszczyn
w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół w Przykonie
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przykona
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2005 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego j Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2005 rok.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
W sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XXXIX/216/05 z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Planu aglomeracji Przykona
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
W sprawie Regulaminu konkursu pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska
w sprawie stałych obwodów głosowania
w sprawie ustalenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2005 rok.
w sprawie przyjęcia zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przykona
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2006 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Przykonie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona własności nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Bądków Drugi
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
W sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 2006 rok Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych (Przykona-Dobra, Smulsko-Wygoda)
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok