rok 2005

UCHWAŁA Nr XL/229/05 Rady Gminy Przykona z dnia 21 grudnia 2005 roku

 
UCHWAŁA Nr  XL/229/05
Rady Gminy  Przykona
z dnia  21 grudnia 2005 roku
 w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności  Gminy Przykona
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w zw. z art. 81 i 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568), oraz art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15,   poz. 148 z późn. zm.), Rada Gminy Przykona  uchwala się co następuje:
§ 1
1. Uchwała określa zasady i tryb postępowania, udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy  na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów wpisanych  do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy  Przykona.
2. Wójt Gminy Przykona informuje uprawnione podmioty  wywieszając komunikat na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  oraz na stronie internetowej gminy Przykona / BiP/, o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji.
3. Wniosek winien zawierać:
   a)  nazwę podmiotu uprawnionego realizującego zadanie,
b) wskazanie zabytku, którego dotyczy wniosek wraz z kopią decyzji o jego wpisie do rejestru oraz tytułem prawnym do użytkowania zabytku nieruchomego,
c)  zakres planowanych do wykonania prac uzgodniony z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, a w przypadku robót budowlanych zatwierdzony przez właściwy organ projekt budowlany,
d) termin i miejsce realizacji,
e)  kosztorys określonych we wniosku prac,
f)  określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca,
g)  oświadczenie o uzyskanych dotychczas środkach publicznych oraz wnioskach  o udzielenie dotacji złożonych do innych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie wymienionych we wniosku prac i robót,
h)  inne dane przybliżające celowość realizacji zadania.
4. Oferta wykonania zadania powinna gwarantować jego wykonanie w sposób efektywny,
            oszczędny, terminowy i zgodny z przepisami prawa.
§ 2
1. Z budżetu gminy może być udzielona dotacja na wykonanie prac konserwatorskich,   restauratorskich i robót budowlanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków.
2. Dotacja może być udzielona na pokrycie kosztów wykonania planowanych prac  prowadzonych z zachowaniem przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.
3. Wniosek o udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 1, wnioskodawca może złożyć w przypadku prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, które wykonane zostaną              
    w roku następnym po roku złożenia wniosku.
4. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym          
    do rejestru.
       5. Jeśli zabytek, o którym mowa w ust. 1 posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem       
           technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, dotacja może być udzielona do 100% nakładów koniecznych na ich wykonanie.
       6. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku, o którym mowa w ust. 1, wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych,   
           dotacja może być udzielona do wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac.
       7. Łączna wartość dotacji udzielonych z budżetu gminy Przykona oraz innych źródeł sektora finansów publicznych nie może przekraczać wysokości 100% nakładów koniecznych na
           wykonanie tych prac lub robót.
§ 3
      1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o uzyskanie dotacji zobowiązane są do złożenia  pisemnego wniosku o przyznanie dotacji do Wójta Gminy Przykona w terminie do 25 września  roku poprzedzającego rok budżetowy.
2.Wnioski złożone przez podmioty uprawnione podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym przez  właściwy Referat Urzędu Gminy . 
3. Kierownik właściwego Referatu   Urzędu Gminy  opiniuje wnioski  i przedkłada propozycje Wójtowi Gminy  w terminie do 30 września poprzedzającego rok
    budżetowy. Przy opiniowaniu wniosków o przyznanie dotacji uwzględnia się następujące kryteria:
     a)dostępność dla ogółu społeczności lokalnej i turystów,
     b)stan zachowania obiektu,
     c)fakt kontynuowania prac,
     d)wysokość zaangażowania własnych środków.
4. Zatwierdzony przez Wójta Gminy  wniosek o dotację stanowi podstawę ujęcia kwoty dotacji w projekcie budżetu na dany rok budżetowy.
  
5. Po zatwierdzeniu rozdziału środków przeznaczonych na dotację przez Radę Gminy  Przykona uchwałą budżetową, merytoryczny Referat Urzędu Gminy zawiadamia podmioty uprawnione o przydzieleniu dotacji lub braku możliwości dofinansowania  zadania.
 
 
§ 4
1. Podstawą formalną przekazania dotacji podmiotom uprawnionym jest umowa.
2. Przyznana dotacja może być wypłacona w formie jednorazowego przelewu środków  lub transz.
3. Przekazanie kolejnych transz dotacji może nastąpić dopiero po rozliczeniu wcześniej przekazanych środków.
4. Nie dokonanie rozliczenia powoduje wstrzymanie dofinansowania.
5. Podmioty uprawnione realizujące zadania finansowane z dotacji zobowiązane są do złożenia w merytorycznym Referacie Urzędu Gminy  sprawozdania z realizacji zadania,
    zwierającego:
    a)w zakresie merytorycznym - opis wykonanego zadania w zakresie zgodności z zapisami umowy ze szczególnym uwzględnieniem celu, jaki osiągnięto oraz terminowości realizacji zadania,
    b)w zakresie finansowym - rozliczenie wg wzoru ustalonego przez Wójta Gminy  oraz oryginalne dokumenty finansowe do wglądu.
    Na odwrocie powyższych dokumentów winien zostać umieszczony zapis w brzmieniu: 
    "zrealizowano ze środków budżetowych  Gminy  Przykona ".
6. Dotacja niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, podlega zwrotowi na rachunek bieżący budżetu Gminy najpóźniej do dnia 20 grudnia roku
     budżetowego wraz z ustawowymi odsetkami.
7. Przedłożone Gminie sprawozdanie i rozliczenie dotacji, nie budzące zastrzeżeń  przyjmującego rozliczenie, opatrywane będą klauzulą "rozliczono".
 
§ 5
      1. W trakcie realizacji zadania i po jego zakończeniu podmioty uprawnione otrzymujące dotację podlegają kontroli pod względem finansowym i merytorycznym przez wyznaczonych pracowników Urzędu Gminy.
2.Z czynności kontrolnych zostaje sporządzony protokół. W przypadku wystąpienia  nieprawidłowości Wójt  Gminy  Przykona formułuje zalecenia pokontrolne.
3.Wynik kontroli przedstawiający niezgodne z przeznaczeniem wydatkowanie dotacji skutkuje obowiązkiem jej zwrotu  wraz z ustawowymi odsetkami.
 
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
                                                        
U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XL/229/05
Rady Gminy Przykona
z dnia  21 grudnia 2005 r.
 
  
             Na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dotyczące zabytków wpisanych do rejestru zabytków, uprawnionym podmiotom, mogą być udzielane dotacje z budżetu Gminy.
Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli wykonania zadania określa w drodze uchwały organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.  Określony  w niniejszej uchwale tok postępowania zabezpieczy  prawidłowe wykorzystanie środków publicznych na wykonanie tych zadań gminy.
 
 
 
Lista wiadomości
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Przykona
w sprawie uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na obszarze Gminy Przykona
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Przykona na 2006 rok
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przykona na 2006 rok.
w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Przykona i podległych jemu jednostek organizacyjnych.
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie budżetu gminy na 2006 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie upoważnienia Wójta do zawarcia aktu notarialnego w przedmiocie dobrowolnego poddania się egzekucji gminy Przykona
w sprawie: zmiany Uchwały Nr Nr XX/106/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/157/05 Rady Gminy Przykona z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie Planu aglomeracji Przykona
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok
w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2006 gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
w sprawie zmian w Uchwale Nr XXV/144/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004r w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
w sprawie opłaty targowej.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2006 rok.
w sprawie podatku od posiadania psów
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
w sprawie podatku od nieruchomości .
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/193/05 Rady Gminy Przykona z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Bądków Drugi "
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/177/05 Rady Gminy Przykona z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Gąsin"
w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego budowy i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Przykona.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadań zgłoszonych do dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2006 r.
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona własności nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Radyczyny
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem sprzętu i urządzeń dydaktycznych do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Tu
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/16/03 Rady Gminy Przykona z dnia 15 stycznia 2003r. w sprawie Statutu Gminy Przykona.
w sprawie w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Bądków Drugi „
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Przykona w roku 2005 dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Nawiedzenia NMP w Psarach na roboty budowlane w Plebani.
w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gąsin.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/52/03 Rady Gminy Przykona z dnia 4 września 2003 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona.
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 2005 rok Powiatowi Tureckiemu na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Gąsin "
w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Olszówka.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2004rok.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2005 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Przykona w roku 2005 Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła na roboty budowlane w Plebani oraz prace konserwatorskie w kościele.
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Przykona w roku 2005 Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła na roboty budowlane w Plebani oraz prace konserwatorskie w kościele.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
w sprawie: Regulaminu Konkursu pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska
w sprawie przystąpienia Gminy Przykona do "Programu wyrównywania różnic między regionami w 2005r." - obszar D.
w sprawie ustalenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/108/04 Rady Gminy z dnia 25 maja 2004r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego z funduszów własnych gminy.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przykona na 2005 rok.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/52/03 Rady Gminy Przykona z dnia 4 września 2003 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Przykona Stanisława Krysztofowicza
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Bądków Drugi Gminy Przykona.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Przykona
w sprawie określenia wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i warunki pracy oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków; szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarow
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.