rok 2005

Uchwała Nr XL/223/05 Rady Gminy Przykona z dnia 21 grudnia 2005 roku

 
Uchwała  Nr  XL/223/05
Rady Gminy Przykona
z dnia 21 grudnia  2005 roku
 
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
 
     Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591- tekst jednolity, ze zm.) oraz art. 109,  art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z 2003 r  Nr 15 poz.148 - tekst jednolity, ze zm.), Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:
 
§ 1.
W Uchwale Nr XXVII/151/04 Rady Gminy Przykona z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 131/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 24 stycznia 2005 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/165/05 Rady Gminy Przykona z dnia 27 stycznia 2005 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXX/167/05 Rady Gminy Przykona z dnia 23 marca 2005 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 142/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 kwietnia 2005 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/175/05 Rady Gminy Przykona z dnia 28 kwietnia 2005 roku , zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/181/05 Rady Gminy Przykona z dnia 30 maja 2005 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 152/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/187/05 Rady Gminy Przykona z dnia 25 lipca 2005 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/192/05 Rady Gminy Przykona z dnia 26 sierpnia 2005 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 167/05 Wójta Gminy Przykona z dnia  29 września  2005 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/195/05 Rady Gminy Przykona z dnia 4 października 2005 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/202/05 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2005 roku , zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/205/05 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2005 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 179/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 listopada 2005 roku, zmienionej Uchwałą Nr  XXXIX/221/05 Rady Gminy Przykona z dnia 01 grudnia 2005 roku, wprowadza się następujące zmiany:
 
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej.
Zmniejsza  się: - w dziale 900 rozdział 90095 § 4300    o kwotę       15.000 zł
Dodaje się: - dział   710 rozdział 71004 § 4170   na   kwotę        15.000 zł
 
  § 2.
 
Wykaz wydatków majątkowych realizowanych przez gminę w roku budżetowym otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, który stanowi załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej.
§ 3.
 
W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany :  Zwiększa się wydatki: w pkt.1.1 "Bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i wysypiska śmieci "  o 3.000 zł § 4300 -   o 3.000 zł
Zmniejsza się wydatki : w pkt. 1.3 " Edukacja ekologiczna i wypoczynek " o 3.000 zł § 4300 -   o 3.000 zł  
 
Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie i stanowi  załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XL/223/05
Rady Gminy Przykona
z dnia 21 grudnia 2005 roku
 
 
             Wprowadza się zmiany  w planie budżetu po stronie wydatków polegające na wprowadzeniu  rozdziału plany zagospodarowania przestrzennego na kwotę 15.000 zł. (Opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy). Zmniejsza się planowane wydatki w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale pozostała działalność, zakup usług pozostałych o 15.000 zł.       
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej określającym "Wykaz wydatków majątkowych na 2005 rok " , stanowiący  załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały poprzez:
- wprowadzenie zmiany :   poz.21" Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy w m.Rogów,Laski, Bądków   
                Pierwszy, Boleszczyn, Smulsko, Wichertów, Przykona, Posoka," dodaje się   
                 zapis: Bądków  Drugi
 
        Wprowadzenie wymienionych zmian w budżecie jest niezbędne  celem prawidłowej realizacji wymienionych zadań.  
 
   
 
Lista wiadomości
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Przykona
w sprawie uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na obszarze Gminy Przykona
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Przykona na 2006 rok
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przykona na 2006 rok.
w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Przykona i podległych jemu jednostek organizacyjnych.
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie budżetu gminy na 2006 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie upoważnienia Wójta do zawarcia aktu notarialnego w przedmiocie dobrowolnego poddania się egzekucji gminy Przykona
w sprawie: zmiany Uchwały Nr Nr XX/106/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/157/05 Rady Gminy Przykona z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie Planu aglomeracji Przykona
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok
w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2006 gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
w sprawie zmian w Uchwale Nr XXV/144/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004r w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
w sprawie opłaty targowej.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2006 rok.
w sprawie podatku od posiadania psów
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
w sprawie podatku od nieruchomości .
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/193/05 Rady Gminy Przykona z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Bądków Drugi "
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/177/05 Rady Gminy Przykona z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Gąsin"
w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego budowy i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Przykona.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadań zgłoszonych do dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2006 r.
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona własności nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Radyczyny
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem sprzętu i urządzeń dydaktycznych do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Tu
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/16/03 Rady Gminy Przykona z dnia 15 stycznia 2003r. w sprawie Statutu Gminy Przykona.
w sprawie w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Bądków Drugi „
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Przykona w roku 2005 dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Nawiedzenia NMP w Psarach na roboty budowlane w Plebani.
w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gąsin.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/52/03 Rady Gminy Przykona z dnia 4 września 2003 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona.
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 2005 rok Powiatowi Tureckiemu na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Gąsin "
w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Olszówka.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2004rok.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2005 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Przykona w roku 2005 Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła na roboty budowlane w Plebani oraz prace konserwatorskie w kościele.
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Przykona w roku 2005 Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła na roboty budowlane w Plebani oraz prace konserwatorskie w kościele.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
w sprawie: Regulaminu Konkursu pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska
w sprawie przystąpienia Gminy Przykona do "Programu wyrównywania różnic między regionami w 2005r." - obszar D.
w sprawie ustalenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/108/04 Rady Gminy z dnia 25 maja 2004r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego z funduszów własnych gminy.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przykona na 2005 rok.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/52/03 Rady Gminy Przykona z dnia 4 września 2003 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Przykona Stanisława Krysztofowicza
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Bądków Drugi Gminy Przykona.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Przykona
w sprawie określenia wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i warunki pracy oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków; szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarow
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.