rok 2005

UCHWAŁA Nr XXXIX/209/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005 roku

 
UCHWAŁA Nr XXXIX/209/05
Rady Gminy Przykona
z dnia 1 grudnia 2005 roku
 
  
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości .
 
   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity  Dz.U.z 2001r  Nr 142 poz.1591/ Dz.U. z 2002r  Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,poz.1806, Dz.U. z 2003 r Nr 80,poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  / tekst jednolity Dz.U. z 2002r  Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683, Dz.U.z 2003 r Nr 110,poz.1039,  Nr 203, poz. 1966, Nr 200, poz 1953, Nr 96, poz. 874, Nr 188, poz. 1840 Dz. U. z 2004r
Nr 92, poz 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291,Nr 281 poz.2782, Dz.U. z 2005r Nr 130, poz.1087, Nr 143, poz.1199, Nr 164,  poz.1365, Nr 167, poz.1399,Nr 169, poz.1419, Nr 175, poz.1462, Nr 179, poz.1484/ , art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r  o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. Nr 62, poz. 718, Dz. U. z 2001r Nr 46, poz.499, Dz. U. z 2002r Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Dz.U. z 2003r Nr 65, poz.595, Dz. U. z 2004r Nr 96, poz.959, Dz.U. z 2005r Nr 64, poz.565/  oraz Obwieszczenia Ministra Finansów  z dnia 27 października 2005r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych /M.P. Nr 68,poz. 956  /
 
 
Rada Gminy Przykona zwalnia z podatku od nieruchomości:
 
§ 1
 
1)    budynki  lub ich części wykorzystywane wyłącznie na cele zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych
2)    budynki  i grunty  wykorzystywane w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa  publicznego obywateli z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
3)    grunty użytkowane  rolniczo  figurujące w ewidencji gruntów jako użytki kopalne  i tereny  różne
4)     grunty i budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz stacje i sieci wodociagowe
5)    budynki lub ich części służące działalności kulturalnej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działaności gospodarczej 
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Przykona.
 
§ 3
 
Traci moc Uchwała Nr XXV/139/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004r w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
 
                                         
 
                                                                       § 4
                                                                                                                                                                                           
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
 
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXIX/209/05
Rady Gminy Przykona
      z dnia 1 grudnia 2005 roku
 
 
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości .
 
 
Ustawa  o podatkach i opłatach lokalnych w  art. 7 ust. 3 daje możliwość wprowadzenia innych zwolnień przedmiotowych niż określonych w ustawie.
Wprowadzone zwolnienie z podatku od nieruchomości w zakresie budynków lub ich części wykorzystywanych na cele mieszkaniowe stanowi jedną z form pomocy dla mieszkańców gminy.
Rada Gminy zwalnia również z podatku od nieruchomości:
  1. budynki  i grunty  wykorzystywane w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa  publicznego obywateli,
  2. grunty użytkowane  rolniczo  figurujące w ewidencji gruntów jako użytki kopalne   i tereny  różne,
  3. grunty i budowle służące  do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz stacje i sieci wodociągowe,
  4. budynki lub ich części służące działalności kulturalnej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działaności gospodarczej 
 Zwolnienia wymienione w pkt.1 stanowią  pomoc dla podmiotów wykonujących zadanie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i porządku publicznego.
Formą pomocy dla podatników podatku od nieruchomości jest również zwolnienie z opodatkowania użytków kopalnych i terenów różnych pod warunkiem ich użytkowania  rolniczego.
Zasadnym jest również objęcie zwolnieniem gruntów i budowli służących do  odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz stacji i sieci wodociągowych , a także budynków lub ich części służących tworzeniu , upowszechnianiu  i ochronie kultury.
 
 
Lista wiadomości
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Przykona
w sprawie uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na obszarze Gminy Przykona
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Przykona na 2006 rok
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przykona na 2006 rok.
w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Przykona i podległych jemu jednostek organizacyjnych.
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie budżetu gminy na 2006 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie upoważnienia Wójta do zawarcia aktu notarialnego w przedmiocie dobrowolnego poddania się egzekucji gminy Przykona
w sprawie: zmiany Uchwały Nr Nr XX/106/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/157/05 Rady Gminy Przykona z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie Planu aglomeracji Przykona
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok
w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2006 gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
w sprawie zmian w Uchwale Nr XXV/144/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004r w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
w sprawie opłaty targowej.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2006 rok.
w sprawie podatku od posiadania psów
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
w sprawie podatku od nieruchomości .
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/193/05 Rady Gminy Przykona z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Bądków Drugi "
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/177/05 Rady Gminy Przykona z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Gąsin"
w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego budowy i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Przykona.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadań zgłoszonych do dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2006 r.
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona własności nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Radyczyny
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem sprzętu i urządzeń dydaktycznych do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Tu
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/16/03 Rady Gminy Przykona z dnia 15 stycznia 2003r. w sprawie Statutu Gminy Przykona.
w sprawie w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Bądków Drugi „
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Przykona w roku 2005 dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Nawiedzenia NMP w Psarach na roboty budowlane w Plebani.
w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gąsin.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/52/03 Rady Gminy Przykona z dnia 4 września 2003 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona.
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 2005 rok Powiatowi Tureckiemu na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Gąsin "
w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Olszówka.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2004rok.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2005 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Przykona w roku 2005 Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła na roboty budowlane w Plebani oraz prace konserwatorskie w kościele.
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Przykona w roku 2005 Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła na roboty budowlane w Plebani oraz prace konserwatorskie w kościele.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
w sprawie: Regulaminu Konkursu pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska
w sprawie przystąpienia Gminy Przykona do "Programu wyrównywania różnic między regionami w 2005r." - obszar D.
w sprawie ustalenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/108/04 Rady Gminy z dnia 25 maja 2004r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego z funduszów własnych gminy.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przykona na 2005 rok.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/52/03 Rady Gminy Przykona z dnia 4 września 2003 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Przykona Stanisława Krysztofowicza
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Bądków Drugi Gminy Przykona.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Przykona
w sprawie określenia wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i warunki pracy oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków; szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarow
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.