rok 2005

Uchwała XXXIII/184/05 Rady Gminy Przykona z dnia 30 maja 2005

 
Uchwała XXXIII/184/05
Rady Gminy Przykona
z dnia 30 maja 2005
 
 
 
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych  w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.
 
 
             Na podstawie art. 42 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r - Karta Nauczyciela  ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 113, poz.1112 ze zmianami).
 
Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:
 
 
§ 1
 
1.    Ustala się dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Przykona: 
1)    zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego (załącznik Nr 1),
2)    zasady udzielania i rozmiar zniżek oraz zasady zwalniania z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i  opiekuńczych  dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze  w szkole (załącznik Nr 2),
3)    tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli pominiętych w tabeli zawartej  w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (załącznik Nr 3),
4)    tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli nauczających przedmiotów    o różnym wymiarze godzin (załącznik Nr 4).
 
§ 2
 
Ilekroć w załącznikach do uchwały jest mowa o:
 
1)    Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami),
 
2)    uchwale - należy przez to rozumieć Uchwałę Nr XXXIII/184/05 Rady Gminy Przykona z dnia. 30 maja 2005 r.
 
3)    szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole lub zespół  szkół prowadzony przez Gminę Przykona,
 
4)    dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 3,
 
5)    roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września
            danego roku do 31 sierpnia roku następnego.
 
 
§ 3
 
Z dniem 31 sierpnia 2005 r. traci moc Uchwała Nr XXI/130/2000  z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie: określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiar zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przykona.
 
 
§ 4
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
  
Załącznik Nr 1
 
Zasady rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
 
 
1.    Nauczyciele  zatrudnieni  w pełnym  wymiarze  zajęć,  dla których plan zajęć, wynikający  z  planów  nauczania, w  danym  okresie  roku  szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego  tego nauczyciela  wymiaru  godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  lub  przekracza  ten  wymiar,  zobowiązani          do realizowania w innych okresach trwania  roku  szkolnego  takiego  wymiaru  tygodniowej  liczby  godzin  zajęć,  zwiększonego lub zmniejszonego,  aby  średni  wymiar  zajęć  nauczyciela  w ciągu  całego  roku  szkolnego odpowiadał  obowiązkowemu  wymiarowi  godzin zajęć określonemu  w art. 42 ust.3 -  Karta Nauczyciela lub w załączniku Nr 3 do uchwały. 
 
2.    Plan zajęć  ustalony według  zasad w punkcie 1 będzie określony dla każdego 
      nauczyciela  w  planie  organizacyjnym  na  dany  rok  szkolny  i podany
      nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.
 
3.    Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę godzin zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć - godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia.
 
4.    Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć, realizujących różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego w umowie o pracę należy określić średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia.
 
5.    Przydzielone w planie organizacyjnym godziny zajęć, nie zrealizowane przez nauczyciela z przyczyn leżących po stronie pracodawcy traktuje się dla rocznego rozliczenia godzin jak godziny zajęć zrealizowane, z zastrzeżeniem punktu 3.
 
6.    W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych w planie organizacyjnym godzin zajęć następuje  z datą ustania stosunku pracy, z tym  że za wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć określony w art.42 ust.3  - Karta Nauczyciela lub w załączniku Nr 3 do uchwały, a także za przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe.
 
 
Załącznik Nr 2
 
Zasady udzielania i rozmiar zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przykona.
 
1.    Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art.42 ust.3 - Karta Nauczyciela lub w załączniku Nr 3 do uchwały o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem określonym  w poniższej tabeli:
 
 
Lp.
 
Stanowisko kierownicze
Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych
 
1.
 
 
Dyrektor szkoły każdego typu, liczącej:
   -   do 4 oddziałów
   -   5 - 6 oddziałów
   -   7 - 8 oddziałów
   -   9 - 16  oddziałów
-   17 i więcej
 
Wicedyrektor szkoły każdego typu, liczącej:
   -   7 - 8 oddziałów
   -   9 - 16 oddziałów
   -   17  i więcej
 
 
 
10
8
6
4 2
 
 
10
8
6
 
 
2.
 
 
 
 
Kierownik świetlicy szkolnej
   -   do 30 wychowanków
   -   31 do 80 wychowanków
-    81-120 wychowanków
-    120 i więcej wychowanków
 
 
 
20
16
14
12
 
 
 
2.    Organ prowadzący szkołę  może  zwolnić dyrektora szkoły  od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonego w punkcie 1, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.
 
3.    Wymiar zajęć ustalony zgodnie z punktem 1, odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego  po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.
 
4.    Zniżka godzin zajęć może być cofnięta w każdym czasie, jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające udzielenie zniżki - bez potrzeby uprzedniego wypowiedzenia.
 
 
 
 
Załącznik Nr 3
 
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych niektórych nauczycieli.
 
1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z dziećmi, młodzieżą oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, ustala się według następujących norm.
 
 
Lp.
 
 
Stanowisko
Obowiązkowy
tygodniowy
 wymiar zajęć
 
1.
 
 
Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi,        a także inni specjaliści prowadzący zajęcia specjalistyczne zatrudnieni w szkołach i placówkach
 
 
20
 
 
 
2.
 
Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach
prowadzący gimnastykę korekcyjną
 
 
18
 
 
3.
 
Nauczyciele przedszkoli prowadzący zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących zarówno dzieci sześcioletnie, jak i dzieci innych grup wiekowych
 
 
 
22
 
2.    Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio   z dziećmi, młodzieżą oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli wymienionych   w punkcie 1 poz. 1  należy rozumieć zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające z realizacji zadań doradczych i profilaktycznych.
 
  
 
 
Załącznik Nr 4
 
 
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli nauczających przedmiotów   o różnym wymiarze godzin.
 
1.    Dla nauczycieli realizujących w ramach jednego etatu obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ustala się pensum proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych, określonych   w  art. 42 ust. 3  - Karta Nauczyciela lub załączniku Nr 3 do uchwały.  Wszystkie godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią,  zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela, godziny ponadwymiarowe.
2.    Obowiązkowy pełny wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych ustala się według zasad określonych w punkcie 1.
 
 
Lista wiadomości
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Przykona
w sprawie uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na obszarze Gminy Przykona
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Przykona na 2006 rok
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przykona na 2006 rok.
w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Przykona i podległych jemu jednostek organizacyjnych.
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie budżetu gminy na 2006 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie upoważnienia Wójta do zawarcia aktu notarialnego w przedmiocie dobrowolnego poddania się egzekucji gminy Przykona
w sprawie: zmiany Uchwały Nr Nr XX/106/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/157/05 Rady Gminy Przykona z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie Planu aglomeracji Przykona
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok
w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2006 gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
w sprawie zmian w Uchwale Nr XXV/144/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004r w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
w sprawie opłaty targowej.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2006 rok.
w sprawie podatku od posiadania psów
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
w sprawie podatku od nieruchomości .
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/193/05 Rady Gminy Przykona z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Bądków Drugi "
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/177/05 Rady Gminy Przykona z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Gąsin"
w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego budowy i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Przykona.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadań zgłoszonych do dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2006 r.
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona własności nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Radyczyny
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem sprzętu i urządzeń dydaktycznych do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Tu
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/16/03 Rady Gminy Przykona z dnia 15 stycznia 2003r. w sprawie Statutu Gminy Przykona.
w sprawie w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Bądków Drugi „
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Przykona w roku 2005 dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Nawiedzenia NMP w Psarach na roboty budowlane w Plebani.
w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gąsin.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/52/03 Rady Gminy Przykona z dnia 4 września 2003 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona.
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 2005 rok Powiatowi Tureckiemu na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Gąsin "
w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Olszówka.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2004rok.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2005 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Przykona w roku 2005 Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła na roboty budowlane w Plebani oraz prace konserwatorskie w kościele.
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Przykona w roku 2005 Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła na roboty budowlane w Plebani oraz prace konserwatorskie w kościele.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
w sprawie: Regulaminu Konkursu pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska
w sprawie przystąpienia Gminy Przykona do "Programu wyrównywania różnic między regionami w 2005r." - obszar D.
w sprawie ustalenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/108/04 Rady Gminy z dnia 25 maja 2004r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego z funduszów własnych gminy.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przykona na 2005 rok.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/52/03 Rady Gminy Przykona z dnia 4 września 2003 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Przykona Stanisława Krysztofowicza
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Bądków Drugi Gminy Przykona.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Przykona
w sprawie określenia wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i warunki pracy oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków; szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarow
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.