rok 2005

Uchwała Nr XXXIV/187/05 Rady Gminy Przykona z dnia 25 lipca 2005 roku

Uchwała  Nr XXXIV/187/05
Rady Gminy Przykona
z dnia 25 lipca  2005 roku
 
 
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591- tekst jednolity, ze zm.) oraz art. 109,    art.112 ust.2 pkt. 5,   art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach    publicznych Dz. U.z 2003 r  Nr 15 poz.148 - tekst jednolity, ze zm.), Rada Gminy  Przykona  uchwala co następuje:

§ 1.


W Uchwale Nr XXVII/151/04 Rady Gminy Przykona z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 131/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 24 stycznia 2005 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/165/05 Rady Gminy Przykona z dnia 27 stycznia 2005 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXX/167/05 Rady Gminy Przykona z dnia 23 marca 2005 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 142/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 kwietnia 2005 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/175/05 Rady Gminy Przykona z dnia 28 kwietnia 2005 roku , zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/181/05 Rady Gminy Przykona z dnia 30 maja 2005 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 152/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2005 roku,  wprowadza się następujące zmiany:
A. W §1 ust.1 uchwały budżetowej zwiększa się dochody o kwotę 3.500  zł, kwotę  dochodów  14.497.901 zł zastępuje się kwotą 14.501.401 zł.
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej.
Zwiększa się: - w dziale 801 rozdział 80101 § 0750   o kwotę    3.500 zł
B. W §1 ust.2 uchwały budżetowej zwiększa się wydatki o kwotę  245.100 zł, kwotę wydatków 17.238.244  zł , zastępuje się  17.483.344 zł.
 
 
 
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej.
Dodaje się:
 
- w dziale 801 rozdział 80101 § 6060   na kwotę      5.030 zł

- w dziale 854 rozdział 85401 § 6060   na kwotę      5.000 zł  

 -------------- Razem:                                      10.030 zł                                                                                                                                              
Zwiększa się :
- w dziale 010 rozdział 01009 § 2580  o kwotę          30.000 zł
- w dziale 010 rozdział 01010 § 6050   o kwotę       150.000 zł
- w dziale 600 rozdział 60016 § 6050   o kwotę         20.000 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4210   o kwotę         15.070 zł
- w dziale 854 rozdział 85401 § 4210   o kwotę           5.000 zł
- w dziale 900 rozdział 90095 § 6050   o kwotę          10.000 zł
- w dziale 921 rozdział 92120 § 2830   o kwotę           5.000 zł
 --------------- Razem :                                                235.070 zł
W § 1 ust.3 otrzymuje brzmienie:  Deficyt budżetu w kwocie 2.981.943 zł,  zostanie pokryty:  - przychodami z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska     i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.225.000 zł,  - nadwyżką budżetową z lat ubiegłych  w kwocie 1.756.943 zł z przeznaczeniem    na uzupełnienie wydatków majątkowych i bieżących.
Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,  który stanowi załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.


§ 2.
 

Wykaz wydatków majątkowych realizowanych przez gminę w roku budżetowym określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, który stanowi załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej.


§ 3.


W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza  się następujące zmiany: W poz. III. 1 Wydatki bieżące ogółem zwiększa się o 124.530 zł w poz. 1.4 Odprowadzenie nadwyżki środków do WFOŚ i GW  zwiększa się o 124.530 zł. W poz.2 Wydatki inwestycyjne ogółem  zmniejsza się o  124.530 zł.  Wydatki inwestycyjne funduszy celowych  § 6110 zmniejsza się o  696.830 zł.  Zmniejsza się planowane wydatki na następujących zadaniach inwestycyjnych:  Budowa sieci wodociągowej w m. Olszówka o   50.730 zł  Budowa sieci wodociągowej w m. Bądków Drugi o    31.100 zł  Budowa sieci wodociągowej w m.Przykona o  15.000 zł  Budowa sieci wodociągowej w m. Rogów  o   600.000 zł
 
 Na zadaniu budowa sieci wodociągowej w m.Rogów wprowadza się :  - § 6118  na kwotę  251.600 zł  - § 6119  na kwotę  320.700 zł
Załącznik N6 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 

§ 4. 


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 5.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 


 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIV/187/05
Rady Gminy Przykona
z dnia 25 lipca  2005 roku


 
 
            W budżecie gminy na 2005 rok  wprowadza się zmiany. Po stronie dochodów budżet zwiększa się o kwotę 3.500 zł. Zwiększa się plan dochodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych w oświacie w związku z wynajęciem pustostanu. Zmiany wprowadza się również po stronie  wydatków , zwiększając budżet o kwotę 245.100 zł z tego: zwiększenie planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Gąsin"o 150.000 zł,  środki nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 95.100zł.. Zwiększa się wydatki na: - bieżącą konserwację rowów melioracyjnych o 30.000 zł, - budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m.Gąsin o 150.000 zł, - zakup materiałów dla Szkoły Podstawowej w Boleszczynie  o 3.500 zł, - zakup wyposażenia do kuchni dla szkoły Podstawowej w Sarbicach o 5.000 zł, - zagospodarowanie "Zbiornika Przykona " o 10.000 zł, 
Wprowadza się nowe zadania: - budowę ciągu pieszo-rowerowego w Psarach  20.000 zł,     ( dokumentacja)
- zakup wyposażenia do kuchni i szatni Zespołu Szkół w Przykonie  11.570 zł, - zakup zmywarki do naczyń dla Zespołu Szkół w Przykonie 5.030 zł, - zakup szafy chłodniczej  dla Szkoły Podstawowej w Sarbicach  5.000 zł, - dotacja na wykonanie prac remontowo- budowlanych  w Plebanii przy Kościele   Rzymskokatolickim w w Psarach , wpisanej do ewidencji obiektów zabytkowych   5.000 zł.
 
Załącznik nr 1 do  niniejszej uchwały określa  " Przychody i rozchody budżetu   w 2005 roku."
  Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  w kwocie   1.225.000 zł to:  
- planowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki     Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Olszówka "     w kwocie 375.000 zł   
-planowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki     Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gąsin "     w kwocie 850.000 zł.
    Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych  1.756.943 zł - rozdysponowana nadwyżka     na pokrycie wydatków inwestycyjnych i bieżących.
 Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej określającym  "Wykaz  wydatków majątkowych na 2005 rok", stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, 
 poprzez: - zwiększenie planu wydatków na  zadanie w poz. 26 "Zagospodarowanie  zbiornika    Przykona " o 10.000 zł
zmniejszenie planu wydatków na zadania: - w poz. 15 "Budowa sieci wodociągowej w m. Rogów" o 27.700 zł - w poz. 16 "Budowa sieci wodociągowej w m.Olszówkqa" o 50.730 zł - w poz. 17 "Budowa sieci wodociągowej w m.Bądków Drugi" o 31.100 zł, - w poz.18 "Budowa sieci wodociągowej w m. Przykona TAG" o 15.000 zł
 - dodanie  nowych zadań :    
- poz.34 " Zakup zmywarki do naczyń dla Zespołu Szkół w Przykonie" 5.030 zł,    
- poz.35 "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Psarach (dokumentacja) 20.000 zł.    
- poz.36"Zakup szafy chłodniczej dla Szkoły Podstawowej w  Sarbicach " 5.000 zł
 
 
     Wprowadzenie wymienionych zmian w budżecie jest niezbędne celem prawidłowego sfinansowania wydatków.

Lista wiadomości
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Przykona
w sprawie uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na obszarze Gminy Przykona
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Przykona na 2006 rok
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przykona na 2006 rok.
w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Przykona i podległych jemu jednostek organizacyjnych.
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie budżetu gminy na 2006 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie upoważnienia Wójta do zawarcia aktu notarialnego w przedmiocie dobrowolnego poddania się egzekucji gminy Przykona
w sprawie: zmiany Uchwały Nr Nr XX/106/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/157/05 Rady Gminy Przykona z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie Planu aglomeracji Przykona
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok
w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2006 gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
w sprawie zmian w Uchwale Nr XXV/144/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004r w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
w sprawie opłaty targowej.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2006 rok.
w sprawie podatku od posiadania psów
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
w sprawie podatku od nieruchomości .
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/193/05 Rady Gminy Przykona z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Bądków Drugi "
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/177/05 Rady Gminy Przykona z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Gąsin"
w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego budowy i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Przykona.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadań zgłoszonych do dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2006 r.
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona własności nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Radyczyny
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem sprzętu i urządzeń dydaktycznych do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Tu
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/16/03 Rady Gminy Przykona z dnia 15 stycznia 2003r. w sprawie Statutu Gminy Przykona.
w sprawie w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Bądków Drugi „
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Przykona w roku 2005 dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Nawiedzenia NMP w Psarach na roboty budowlane w Plebani.
w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gąsin.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/52/03 Rady Gminy Przykona z dnia 4 września 2003 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona.
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 2005 rok Powiatowi Tureckiemu na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Gąsin "
w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Olszówka.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2004rok.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2005 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Przykona w roku 2005 Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła na roboty budowlane w Plebani oraz prace konserwatorskie w kościele.
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Przykona w roku 2005 Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła na roboty budowlane w Plebani oraz prace konserwatorskie w kościele.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
w sprawie: Regulaminu Konkursu pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska
w sprawie przystąpienia Gminy Przykona do "Programu wyrównywania różnic między regionami w 2005r." - obszar D.
w sprawie ustalenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/108/04 Rady Gminy z dnia 25 maja 2004r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego z funduszów własnych gminy.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przykona na 2005 rok.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/52/03 Rady Gminy Przykona z dnia 4 września 2003 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Przykona Stanisława Krysztofowicza
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Bądków Drugi Gminy Przykona.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Przykona
w sprawie określenia wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i warunki pracy oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków; szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarow
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.