rok 2005

UCHWAŁA Nr XXXVII/203/05 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2005 roku

 
UCHWAŁA Nr XXXVII/203/05
Rady Gminy Przykona
z dnia  26 października 2005 roku
 
 
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Przykona.
 
                Na podstawie art.5a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje :
 
§ 1
 
Konsultacje z mieszkańcami gminy przeprowadza się w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 
§ 2
 
1. Konsultacje mogą być przeprowadzone także w innych sprawach ważnych dla gminy :
 
a/ gdy organy gminy zwrócą się do mieszkańców o wyrażenie opinii mających być przedmiotem ich rozstrzygnięć
 
b/ na wniosek co najmniej 1/20 mieszkańców gminy uprawnionych do brania udziału w konsultacjach, jeżeli konsultacja dotyczy mieszkańców całej gminy.
 
c/ na  wniosek co najmniej 1/20 mieszkańców obszaru objętego konsultacją, uprawnionych do brania udziału w konsultacjach, jeżeli konsultacja nie dotyczy mieszkańców całej gminy.
 
2. Wnioski mieszkańców, o których mowa w punkcie b i c powinny zawierać ich imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery ewidencyjne PESEL oraz własnoręcznie złożone podpisy. Wniosek powinien wskazywać również reprezentanta wnioskodawców.
 
3. Ilość mieszkańców , o których mowa w ust.1,ustala się na dzień 31 grudnia poprzedzający rok kalendarzowy.
 
§ 3.
 
Konsultacje przeprowadza się na zebraniach z mieszkańcami gminy, chyba  że organ gminy zarządzający konsultacje postanowi inaczej.
 
§ 4.
 
O przeprowadzeniu konsultacji na wniosek mieszkańców lub z własnej inicjatywy decyduje Rada Gminy w odrębnej uchwale.
Rada Gminy podejmuje uchwałę w przedmiocie konsultacji w terminie 60 dni od daty złożenia wniosku.
 
§ 5.
 
W przypadku nie uwzględnienia wniosku mieszkańców o przeprowadzeniu konsultacji, Rada Gminy informuje o tym wskazanego reprezentanta wnioskodowaców oraz ogłasza treść uchwały z uzasadnieniem na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, właściwych jednostek pomocniczych gminy oraz na stronie internetowej Gminy Przykona.
 
§ 6.
 
 O przeprowadzeniu konsultacji w sytuacji określonej w § 1 lub z własnej inicjatywy, decyduje Wójt Gminy w formie zarządzenia.
 
§ 7.
 
W konsultacjach mają prawo brać udział mieszkańcy gminy, stale zamieszkujący na jej obszarze, którzy w dniu odpowiadającym dacie rozpoczęcia konsultacji mają ukończone 18 lat.
 
§ 8.
 
Konsultacja oznacza rejestrację opinii, uwag i propozycji do sposobu rozstrzygnięcia sprawy, poddanej konsultacji.
 
§ 9.
 
1. Postanawiając o przeprowadzeniu konsultacji organ gminy podaje do wiadomości publicznej w szczególności :
 
- 3 -
 
a/ przedmiot konsultacji oraz cele i przewidywane skutki projektowanego rozstrzygnięcia
b/ terytorialny zasięg konsultacji
c/ sposób oraz tryb zgłaszania opinii, uwag i propozycji
d/ datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
e/ sposób oraz tryb podsumowania zgłoszonych opinii, uwag i propozycji.
 
2. Organ gminy do przeprowadzenia konsultacji może powołać komisję w składzie od 3 do 7 osób.
 
3. Konsultacje przeprowadza się na koszt gminy.
 
§ 10.
 
1. Organ gminy rozpatruje opinie, uwagi i propozycje zgłoszone w toku konsultacji oraz poddaje je analizie.
2. Organ gminy podaje do wiadomości publicznej wynik konsultacji poprzez ogłoszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, właściwych jednostek pomocniczych gminy oraz na stronie internetowej Gminy.
 
§ 11.
 
Wyniki konsultacji nie wiążą organów gminy.
 
§ 12.
 
 Wójt prowadzi rejestr przeprowadzonych konsultacji.
 
§ 13.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 14.
 
 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
                                                              
Lista wiadomości
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Przykona
w sprawie uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na obszarze Gminy Przykona
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Przykona na 2006 rok
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przykona na 2006 rok.
w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Przykona i podległych jemu jednostek organizacyjnych.
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie budżetu gminy na 2006 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie upoważnienia Wójta do zawarcia aktu notarialnego w przedmiocie dobrowolnego poddania się egzekucji gminy Przykona
w sprawie: zmiany Uchwały Nr Nr XX/106/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/157/05 Rady Gminy Przykona z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie Planu aglomeracji Przykona
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok
w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2006 gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
w sprawie zmian w Uchwale Nr XXV/144/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004r w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
w sprawie opłaty targowej.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2006 rok.
w sprawie podatku od posiadania psów
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
w sprawie podatku od nieruchomości .
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/193/05 Rady Gminy Przykona z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Bądków Drugi "
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/177/05 Rady Gminy Przykona z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Gąsin"
w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego budowy i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Przykona.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadań zgłoszonych do dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2006 r.
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona własności nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Radyczyny
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem sprzętu i urządzeń dydaktycznych do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Tu
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/16/03 Rady Gminy Przykona z dnia 15 stycznia 2003r. w sprawie Statutu Gminy Przykona.
w sprawie w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Bądków Drugi „
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Przykona w roku 2005 dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Nawiedzenia NMP w Psarach na roboty budowlane w Plebani.
w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gąsin.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/52/03 Rady Gminy Przykona z dnia 4 września 2003 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona.
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 2005 rok Powiatowi Tureckiemu na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Gąsin "
w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Olszówka.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2004rok.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2005 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Przykona w roku 2005 Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła na roboty budowlane w Plebani oraz prace konserwatorskie w kościele.
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Przykona w roku 2005 Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła na roboty budowlane w Plebani oraz prace konserwatorskie w kościele.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
w sprawie: Regulaminu Konkursu pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska
w sprawie przystąpienia Gminy Przykona do "Programu wyrównywania różnic między regionami w 2005r." - obszar D.
w sprawie ustalenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/108/04 Rady Gminy z dnia 25 maja 2004r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego z funduszów własnych gminy.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przykona na 2005 rok.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/52/03 Rady Gminy Przykona z dnia 4 września 2003 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Przykona Stanisława Krysztofowicza
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Bądków Drugi Gminy Przykona.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Przykona
w sprawie określenia wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i warunki pracy oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków; szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarow
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.