rok 2005

Uchwała Nr XXXI/175/05 Rady Gminy Przykona z dnia 28 kwietnia 2005 roku

Uchwała  Nr XXXI/175/05
Rady Gminy Przykona
z dnia 28 kwietnia  2005 roku
 
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok.
 
                        Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art. 109, art.112 ust.2 pkt. 5, art.118,  art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r  Nr 15 poz.148 - tekst jednolity, ze zm.), Rada Gminy Przykona  uchwala co następuje:
 
§ 1.
 
W Uchwale Nr XXVII/151/04 Rady Gminy Przykona z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 131/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 24 stycznia 2005 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/165/05 Rady Gminy Przykona z dnia 27 stycznia 2005 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXX/167/05 Rady Gminy Przykona z dnia 23 marca 2005 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 142/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 kwietnia 2005 roku,   wprowadza się następujące zmiany:
 
A. W §1 ust.1 uchwały budżetowej zwiększa się dochody o kwotę 53.905 zł, kwotę  dochodów  14.152.359 zastępuje się kwotą 14.206.264 zł.      
W§1 ust.1 pkt.2 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin w kwocie 110.360 , zastępuje się kwotą 114.265 .
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej.
Dodaje się:
- w dziale 010 rozdział 01010 § 6260   na kwotę            50.000 zł
- w dziale 854 rozdział 85415 § 2030   na kwotę              3.905 zł 
                                                                                    ----------------   
Razem:                                                                           53.905 zł
 
B. W §1 ust.2 uchwały budżetowej zwiększa się wydatki o kwotę 203.905 , kwotę wydatków 16.366.195 , zastępuje się kwotą 16.570.100 .
 
  
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały  budżetowej.
 Dodaje się:
- w dziale 851 rozdział  85111 § 6300    na kwotę                5.000 zł
- w dziale 854 rozdział  85415 § 3260    na kwotę                   195 zł
                                                                              -------------- Razem: 
                                                                                           5.195
Zwiększa się:
- w dziale 010 rozdział 01010 § 6050   o kwotę                       115.000 zł
- w dziale 600 rozdział 60016 § 6050   o kwotę                       330.000 zł
- w dziale 750 rozdział 75023 § 4210   o kwotę                         17.000 zł
- w dziale 750 rozdział 75023 § 4270   o kwotę                         18.000 zł
- w dziale 854 rozdział 85415 § 3240   o kwotę                         28.710 zł
- w dziale 926 rozdział 92605 § 2820   o kwotę                         25.000                                                                                                ----------------- Razem :    
                                                                                                533.710
Zmniejsza się:
- w dziale 010 rozdział 01010 § 6050  o kwotę                     300.000 zł
- w dziale 757 rozdział 75702 § 8070  o kwotę                       35.000 zł  
                                                                                      --------------- Razem:       
                                                                                              335.000
 
W § 1 ust.3 otrzymuje brzmienie:  Deficyt budżetu w kwocie  2.363.836 zł,  zostanie pokryty:  
- przychodami z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.075.000 zł,  
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych  w kwocie 1.288.836 z tego 838.836  rozdysponowano Uchwałą Nr XXX/167/05 Rady Gminy Przykona z dnia 23 marca 2005 roku, z przeznaczoniem na uzupełnienie wydatków majątkowych i bieżących.
Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,  który stanowi załacznik nr 3 do uchwały budżetowej.
§ 2.
 
Wykaz wydatków majątkowych realizowanych przez gminę w roku budżetowym określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, który stanowi załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej.
 
§ 3.
W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się  zmiany: Zmniejsza się:  
Stan środków na 1.01.2005 r.     o  kwotę                          3.639   
i otrzymuje brzmienie " Stan środków obrotowych na 1.01.2005r."
Zmniejsza się:  III. Wydatki ogółem o kwotę                        3.639 zł  
1.  Wydatki bieżące ogółem o kwotę                                  3.639
  1.4.Odprowadzenie nadwyżki środków do WFOŚ i GW        
 o kwotę                                                                          3.639 zł  
 
Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 4.
Określa się prognozę długu na rok 2005 i lata następne w brzmieniu załącznika Nr 9  do uchwały budżetowej , który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5.
W §8 uchwały budżetowej ustaloną wielkość dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w kwocie 58.500 , zastępuje się kwotą 83.500 . W wersie siódmym: " - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kwocie 50.000 , zastępuje się kwotą 75.000zł ".    
§ 6.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXI/175/05
Rady Gminy Przykona
z dnia 28 kwietnia  2005 roku

         W budżecie gminy na 2005 rok wprowadza się zmiany. Po stronie dochodów  budżet zwiększa się o kwotę 53.905 zł.
      Z tytułu:
      - ustalonego planu dotacji celowej, przeznaczonej na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów  o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych (pismo Wojewody
         Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-162/05 z dnia 31-03-2005 r)  w kwocie 3.905 zł, 
      -  przyznanej nagrody w formie dotacji za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony  środowiska  z tytułu udziału w Narodowym Konkursie Ekologicznym  „Przyjaźni Środowisku” w kategorii „Promotor Ekologii” w kwocie 50.000zł (środki otrzymane  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ).    
            Wprowadza się również zmiany po stronie wydatków  zwiększając  budżet  o kwotę 203.905 zł.
  Wprowadza się nowe zadania :
  - otrzymane środki na  pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym  w kwocie 3.905 zł,
  - pomoc finansową dla  Powiatu Tureckiego na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku  5.000 zł,
 -  budowę ciągu pieszo-rowerowego w m. Zimotki na kwotę 330.000 zł
    
 Zwiększa się wydatki na :
 - budowę sieci  kanalizacji sanitarnej w m. Olszówka o 50.000zł,
 - budowę sieci  kanalizacji sanitarnej w m. Gąsin o 65.000zł,
 - zakup materiałów i wykonanie prac remontowych w budynku administracyjnym urzędu 35.000 zł,
 - stypendia socjalne dla uczniów (środki własne) o 25.000 zł
 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  o 25.000 zł.
     
 Zmniejsza się wydatki na :
 - budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Olszówka o 235.000zł,
 - budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gąsin o 65.000 zł
 - spłatę odsetek od długoterminowych pożyczek o 35.000 zł.
   
       Zmianie ulega również planowany deficyt budżetu. Planowaną pożyczkę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Olszówka zmniejsza się o 235.000 zł.
     
        Zmniejszenie to  wprowadza się na podstawie wyniku przetargu, wartość zadania jest znacznie mniejsza  aniżeli planowana. 
       Natomiast na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gąsin zmniejsza się planowaną pożyczkę o 65.000 zł, na podstawie informacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o wysokości kwoty pożyczki jaką można  otrzymać na dofinansowanie realizacji tego zadania.
 
        Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 450.000 zł, przeznacza się na
        uzupełnienie wydatków takich jak:
        - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gąsin 65.000 zł,
        - budowę ciągu pieszo-rowerowego w m. Zimotki  330.000 zł,
        - pomoc finansową dla Powiatu Tureckiego na zakup sprzętu medycznego 5.000 zł,   
        - stypendia socjalne dla uczniów 25.000 zł,
        - realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu 25.000 zł.  
          Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej  określającym „Wykaz wydatków majątkowych na 2005 rok „.
           Zmniejsza się planowane wydatki na zadaniu w poz. 24 pn „Przebudowa linii  elektroenergetycznej SN 15 kV  Żuki-Dobra – teren aktywizacji gospodarczej”  o 13.605 zł.
           Zwiększa się planowane wydatki na zadaniu w poz.25 pn.” Przebudowa linii elektroenergetycznej SN 15 kV  Żuki – Koźmin – teren aktywizacji gospodarczej (dokumentacja, wykonanie) „  o 13.605 zł.
 
       
                 Wprowadzenie wymienionych zmian w budżecie gminy jest niezbędne celem prawidłowego sfinansowania wydatków.
Lista wiadomości
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Przykona
w sprawie uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na obszarze Gminy Przykona
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Przykona na 2006 rok
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przykona na 2006 rok.
w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Przykona i podległych jemu jednostek organizacyjnych.
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie budżetu gminy na 2006 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie upoważnienia Wójta do zawarcia aktu notarialnego w przedmiocie dobrowolnego poddania się egzekucji gminy Przykona
w sprawie: zmiany Uchwały Nr Nr XX/106/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/157/05 Rady Gminy Przykona z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie Planu aglomeracji Przykona
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok
w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2006 gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
w sprawie zmian w Uchwale Nr XXV/144/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004r w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
w sprawie opłaty targowej.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2006 rok.
w sprawie podatku od posiadania psów
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
w sprawie podatku od nieruchomości .
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/193/05 Rady Gminy Przykona z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Bądków Drugi "
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/177/05 Rady Gminy Przykona z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Gąsin"
w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego budowy i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Przykona.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadań zgłoszonych do dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2006 r.
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona własności nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Radyczyny
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem sprzętu i urządzeń dydaktycznych do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Tu
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/16/03 Rady Gminy Przykona z dnia 15 stycznia 2003r. w sprawie Statutu Gminy Przykona.
w sprawie w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Bądków Drugi „
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Przykona w roku 2005 dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Nawiedzenia NMP w Psarach na roboty budowlane w Plebani.
w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gąsin.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/52/03 Rady Gminy Przykona z dnia 4 września 2003 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona.
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 2005 rok Powiatowi Tureckiemu na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Gąsin "
w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Olszówka.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2004rok.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2005 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Przykona w roku 2005 Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła na roboty budowlane w Plebani oraz prace konserwatorskie w kościele.
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Przykona w roku 2005 Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła na roboty budowlane w Plebani oraz prace konserwatorskie w kościele.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
w sprawie: Regulaminu Konkursu pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska
w sprawie przystąpienia Gminy Przykona do "Programu wyrównywania różnic między regionami w 2005r." - obszar D.
w sprawie ustalenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/108/04 Rady Gminy z dnia 25 maja 2004r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego z funduszów własnych gminy.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przykona na 2005 rok.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/52/03 Rady Gminy Przykona z dnia 4 września 2003 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Przykona Stanisława Krysztofowicza
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Bądków Drugi Gminy Przykona.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Przykona
w sprawie określenia wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i warunki pracy oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków; szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarow
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.