rok 2005

UCHWAŁA Nr XXXIX/217/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005 roku

                                                                                                                     
UCHWAŁA Nr XXXIX/217/05
Rady Gminy Przykona
z dnia 1 grudnia 2005 roku
 
w sprawie   dodatków do  wynagrodzenia zasadniczego oraz  wynagrodzenia  za  godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.
Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112 ze zmianami),
 
Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:
 
 § 1
Ustala się regulamin określający dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego:
1)    wysokość stawek dodatków:
ˇ    za wysługę lat,
ˇ    motywacyjnego,
ˇ    funkcyjnego,
ˇ    za warunki pracy
oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,
2)    szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
3)    wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia,
w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.
 
§ 2
Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 roku.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
                                                                                 
                       
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/ 217/05
                                                                                                                       Rady Gminy Przykona
          z dnia 1 grudnia 2005 r.
 
R E G U L A M I N
określający  wysokości stawek dodatków do  wynagrodzenia zasadniczego  oraz  wynagrodzenia  za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw   dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.
 
ROZDZIAŁ I
Postanowienia wstępne
§ 1
1.    Regulamin określa:
1)    wysokość stawek dodatku:
a.    za wysługę lat,
b.    motywacyjnego,
c.    funkcyjnego,
d.    za warunki pracy
oraz szczegółowe warunki ich przyznawania,
2)    szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
3)    wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia.
2.   Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1)    szkole - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 1  ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwanej dalej "Kartą Nauczyciela", dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona,
2)    nauczycielu - należy przez to rozumieć również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych,        o których mowa w pkt 1.
 
 
ROZDZIAŁ II
Dodatek za wysługę lat
§ 2
1.    Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych  w art. 33  Karty Nauczyciela.
2.    Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1)    począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2)    za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
3.    Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz  za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
 
ROZDZIAŁ III
Dodatek motywacyjny
§ 3
1.    Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1)    udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów,
2)    osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym,
3)    skuteczne rozwiązywanie problemów  wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych,
4)    skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom,
5)    aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną,
6)    inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,
7)    udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,
8)    opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole,
 
 
9)    inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych  i pozaszkolnych,
10)  skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,
11)  adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi,
12)  skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości  jej pracy,
13)  realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym,
14)  uzyskiwanie szczególnych osiągnięć w realizacji zadań wynikających ze statutu szkoły,
15)  realizacja zadań na rzecz doskonalenia nauczycieli, wykraczających poza statutowe, obowiązkowe zadania szkoły,
16)  skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy.
2.    Podstawę obliczenia dodatku motywacyjnego stanowi wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela.
3.    Średnia wartość dodatku motywacyjnego w szkole nie powinna przekraczać ogólnej wartości zabezpieczenia środków przeznaczonych na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli w wysokości  nie wyższej niż 30 % w przeliczeniu na pełny etat.
4.    Wysokość przyznanego dodatku motywacyjnego nie może być niższa niż 6% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.
5.    Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 50% jego wynagrodzenia zasadniczego.
6.    Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielowi na czas określony, nie krótszy niż sześć miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.
7.    Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora Wójt Gminy.
8.    Kwoty przypadającego dodatku motywacyjnego zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę do 0,49 zł pomija się, a kwotę od co najmniej 0,50 zł zaokrągla się do pełnego złotego.
9.    Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
 
ROZDZIAŁ IV
Dodatki funkcyjne
§ 4
1. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono:
1)    stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko  kierownicze przewidziane w statucie szkoły,
2)    wychowawstwo klasy,
3)    sprawowanie funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela - konsultanta,
4)    sprawowanie funkcji opiekuna stażu.
2.    Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że:
1)    dyrektorowi szkoły liczącej do 8 oddziałów - w wysokości od 15 % do 35 %,
2)    dyrektorowi szkoły liczącej od 9 oddziałów do 16 oddziałów - w wysokości od 20 % do  40 %,
3)    dyrektorowi szkoły liczącej od 17 oddziałów do 20 oddziałów - w wysokości od 35 % do 60 %,
4)    dyrektorowi szkoły liczącej powyżej 20 oddziałów - w wysokości od 60 % do 100 %
5)    wicedyrektorowi szkoły - w wysokości od 15 % do 35 %,
6)    kierownikowi świetlicy - w wysokości od 5% do 20 %,
pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.
3.    Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.
4.    Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
5.    Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zastępstwo, a jeżeli zastępstwo nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
6.    Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, ustala:
1)    dla dyrektora Wójt Gminy,
2)    dla stanowisk kierowniczych, o których mowa w ust. 2 pkt 5 - 6, dyrektor szkoły.
7.    Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że nauczycielowi któremu powierzono:
1)    wychowawstwo klasy - w wysokości od 3% do 5%,
2)    funkcję doradcy metodycznego - w wysokości od 15 % do 30 %,
3)    funkcję nauczyciela - konsultanta - w wysokości od 20 % do 40 %,
4)    funkcję opiekuna stażu - w wysokości od 2% do 4%
kwoty, która stanowi  82% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie art. 5 pkt 1 lit. a i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia         23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej      oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255 ze zmianami) ustalanej corocznie w ustawie budżetowej.
8.    Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 7, uwzględniając zakres i złożoność zadań oraz warunki ich realizacji, ustala dyrektor. Nauczycielom przedszkoli przysługuje dodatek funkcyjny określony w ust. 7 pkt 1 tylko za jeden oddział (grupę) niezależnie od liczby oddziałów (grup), w których prowadzą zajęcia. Nauczycielom, o których mowa wyżej, zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.
9.    Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 2 i w ust. 7, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
10.  Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, nie przysługują w okresie nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków związanych z powierzonym  stanowiskiem kierowniczym oraz sprawowaniem wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
11.  Nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny za każdą pełnioną funkcję.
12.  Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę do 0,49 zł pomija się, a kwotę od co najmniej 0,50 zł zaokrągla się do pełnego złotego.
13.  Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
 
ROZDZIAŁ V
Dodatek za warunki pracy
§ 5
Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych  lub szkodliwych dla zdrowia warunkach, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2 i 3 Karty Nauczyciela.
§ 6
1.    Za prowadzenie przez nauczycieli:
1)    indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego,
2)    zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim,
3)    zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych
przysługuje dodatek w wysokości 25% stawki godzinowej za każdą przepracowaną w takich warunkach godzinę zajęć.
§ 7
1.    Dodatek za warunki pracy  przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
2.    Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.
 
 
ROZDZIAŁ VI
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
 
§ 8
 
1.    Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w tych warunkach) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.
2.    Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a  Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach  doraźnego zastępstwa odbywa się w tych warunkach) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
3.    Miesięczną liczbę godzin  tygodniowego obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej   0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
 
 
4.    Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
5.    Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciel  lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3   lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7  Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy.  Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
6.    Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.
 
ROZDZIAŁ VII
 
Inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy
 
§ 9
1.    Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie dodatkowe:
1)    za analizę i ocenę pisemnych prac i zajęć uczniowskich z języka polskiego, począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej w wysokości:
do 3% miesięcznie w szkołach i  w gimnazjach
- kwoty, o której mowa w § 4 ust 7.
2)    za sprawowanie opieki nad uczniami wyjeżdżającymi do innych miejscowości w ramach zielonych szkół - jak za 10 godzin ponadwymiarowych tygodniowo.
2.    Kwoty przypadającego wynagrodzenia dodatkowego zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę do 0,49 zł pomija się, a kwotę od co najmniej 0,50 zł zaokrągla się do pełnego złotego.
3.    Wynagrodzenie dodatkowe, o którym mowa w ust. 1 wypłaca się za okresy wykonywania zajęć z którym dodatek ten jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
4.    W razie podjęcia wykonywania zajęć, o których mowa w ust. 1 pkt 1  w ciągu miesiąca, nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie proporcjonalnie do przepracowanego okresu. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia ustala się dzieląc stawkę dodatkowego wynagrodzenia miesięcznego przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających  w okresie przepracowanym.
5.    Wynagrodzenie przewidziane w ust. 1 pkt 1 przysługuje nauczycielowi, jeżeli realizuje   zajęcia w obowiązkowym wymiarze, określonym w art. 42 ust. 3  Karty Nauczyciela. W razie realizowania tych zajęć w niepełnym wymiarze lub ponad obowiązkowy wymiar w ramach godzin ponadwymiarowych przydzielonych w planie organizacyjnym szkoły, wynagrodzenie przysługuje w stosunku proporcjonalnym   do realizowanego przez nauczyciela wymiaru godzin z języka polskiego. Do wymiaru godzin z języka polskiego wlicza się również  godziny zajęć fakultatywnych z tego przedmiotu.
6.    Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz nauczycielom korzystającym ze zniżek godzin i doradcom metodycznym wynagrodzenia przewidziane w ust. 1 pkt 1 przysługuje wyłącznie w takim stosunku, w jakim realizowany przez nich wymiar godzin języka polskiego pozostaje do pełnego wymiaru godzin, określonego w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela.
7.    Wynagrodzenie dodatkowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 1  wypłaca się z góry,  w terminie wypłaty wynagrodzenia.
8.    Wynagrodzenie dodatkowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 wypłaca się z dołu.
 
Lista wiadomości
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Przykona
w sprawie uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na obszarze Gminy Przykona
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Przykona na 2006 rok
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przykona na 2006 rok.
w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Przykona i podległych jemu jednostek organizacyjnych.
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie budżetu gminy na 2006 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie upoważnienia Wójta do zawarcia aktu notarialnego w przedmiocie dobrowolnego poddania się egzekucji gminy Przykona
w sprawie: zmiany Uchwały Nr Nr XX/106/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/157/05 Rady Gminy Przykona z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie Planu aglomeracji Przykona
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok
w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2006 gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
w sprawie zmian w Uchwale Nr XXV/144/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004r w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
w sprawie opłaty targowej.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2006 rok.
w sprawie podatku od posiadania psów
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
w sprawie podatku od nieruchomości .
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/193/05 Rady Gminy Przykona z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Bądków Drugi "
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/177/05 Rady Gminy Przykona z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Gąsin"
w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego budowy i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Przykona.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadań zgłoszonych do dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2006 r.
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona własności nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Radyczyny
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem sprzętu i urządzeń dydaktycznych do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Tu
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/16/03 Rady Gminy Przykona z dnia 15 stycznia 2003r. w sprawie Statutu Gminy Przykona.
w sprawie w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Bądków Drugi „
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Przykona w roku 2005 dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Nawiedzenia NMP w Psarach na roboty budowlane w Plebani.
w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gąsin.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/52/03 Rady Gminy Przykona z dnia 4 września 2003 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona.
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 2005 rok Powiatowi Tureckiemu na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Gąsin "
w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Olszówka.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2004rok.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2005 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Przykona w roku 2005 Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła na roboty budowlane w Plebani oraz prace konserwatorskie w kościele.
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Przykona w roku 2005 Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła na roboty budowlane w Plebani oraz prace konserwatorskie w kościele.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
w sprawie: Regulaminu Konkursu pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska
w sprawie przystąpienia Gminy Przykona do "Programu wyrównywania różnic między regionami w 2005r." - obszar D.
w sprawie ustalenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/108/04 Rady Gminy z dnia 25 maja 2004r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego z funduszów własnych gminy.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przykona na 2005 rok.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/52/03 Rady Gminy Przykona z dnia 4 września 2003 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Przykona Stanisława Krysztofowicza
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Bądków Drugi Gminy Przykona.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Przykona
w sprawie określenia wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i warunki pracy oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków; szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarow
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.