rok 2005

UCHWAŁA Nr XXIX/157/05 Rady Gminy Przykona z dnia 27 stycznia 2005 r.

 
 
UCHWAŁA Nr XXIX/157/05
Rady Gminy Przykona
z dnia 27 stycznia 2005 r.
 
 
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
 
 
Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112 ze zmianami),
 
Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
 
Ustala się Regulamin określający tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli  ze specjalnego  funduszu nagród za  ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w brzmieniu określonym w załączniku  Nr 1 do uchwały.
 
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
  
 
 
                                                                                                                      Załącznik Nr 1
                                                                                            do Uchwały Nr XXIX/157/05
                                                                                                             Rady Gminy Przykona
                             z dnia 27 stycznia 2005 r.
                       
REGULAMIN
 
przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za  ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
 
 
 
                                                                Rozdział I
                                                      Postanowienia wstępne
 
                                                                       § 1
 
2.    Niniejszy Regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.
3.    Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o :
1)    dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektorów jednostek, o których mowa w ust. 2,
2)    nauczycielach bez bliższego określenia - rozumie się przez to nauczycieli, o których mowa w ust. 2, 
3)    szkole bez bliższego określenia - należy  przez to rozumieć także przedszkole,
4)    nagrodzie organu prowadzącego - rozumie się przez to nagrodę Wójta Gminy.           
 
  Rozdział II
                                               Sposób podziału środków
                                                          
                                                                    § 2
 
1.    W budżecie Gminy Przykona  tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości  2 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z tym że :
1)    70 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły,
2)    30 % środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego zwanego dalej nagrodami Wójta Gminy.
 
                                                      Rozdział III
                                                 Wysokość nagród
 
§ 3
 
1.    Wysokość nagród ustala corocznie Wójt Gminy.
2.    Przyznaje się nagrody Wójta Gminy I i II stopnia.
3.    Wysokość nagrody dyrektora nie może przekroczyć wysokości nagrody Wójta Gminy   II stopnia.
 
 
 
Rozdział IV
                                           Kryteria przyznawania nagród
 
                                                            § 4
1.    Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i przyznawane są nauczycielom za szczególne oraz wybitne osiągnięcia  dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w pracy zawodowej. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej jednego roku.
2.    Nagroda organu prowadzącego  może być przyznana dyrektorom i nauczycielom, którzy posiadają wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego oraz spełniają  odpowiednio co najmniej pięć z kryteriów, o których mowa w ust. 4.
3.    Nagroda dyrektora może być przyznana nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego oraz spełnia odpowiednio co najmniej cztery z  kryteriów, o których mowa w ust. 4
4.    Ustala się następujące kryteria przyznawania nauczycielom nagrody:
 
1)    w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a)    osiąga dobre wyniki w nauczaniu, a w szczególności potwierdzone w sprawozdaniach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
b)    podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,
c)    osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w zawodach I stopnia (rejonowych), II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (grupę uczniów)  I-III miejsca w konkursach, zawodach, turniejach  przeglądach  i festiwalach  na szczeblu co najmniej gminnym,
d)    posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce,
e)    przygotowuje i wzorowo realizuje uroczystości szkolne i środowiskowe,
f)    prawidłowo organizuje i prowadzi letni  lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
g)    organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
h)    posiada osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej,
i)    sprawuje opiekę na organizacjami społecznymi działającymi w szkole, 
j)    osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej  z uczniami,
k)    uzyskuje szczególne osiągnięcia w doskonaleniu nauczycieli w zakresie diagnozowania i oceniania,
l)    umiejętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami z pracy dydaktyczno-wychowawczej z innymi nauczycielami,
m)    posiada publikacje z zakresu działalności oświatowej, a w szczególności z pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 
2)    w zakresie pracy opiekuńczej:
a)    zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzących z rodzin ubogich lub patologicznych,
b)    prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii  wśród młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
c)    organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną,  organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej     i niedostosowania dzieci i młodzieży,
d)    organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami,
 
3)    w zakresie innej  działalności statutowej szkoły :
a)    troszczy się o mienie szkoły, polepszanie bazy dydaktycznej,
b)    angażuje się w remonty i inwestycje realizowane w szkole,
c)    zdobywa dodatkowe środki finansowe dla szkoły,
d)    prawidłowo realizuje budżet szkoły ( plan finansowy),
e)    dobrze współpracuje z samorządem terytorialnym i lokalnym oraz z radą pedagogiczną i radą rodziców,
f)    pozyskuje sponsorów i sojuszników szkoły,
g)    prowadzi lekcje  lub zajęcia  otwarte dla innych nauczycieli,
h)    prawidłowo prowadzi nadzór pedagogiczny,
i)    wzorowo kieruje szkołą,
j)    prawidłowo organizuje pomoc  psychologiczno- pedagogiczną,
 
4)    w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:
a)    udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
b)    udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela,
c)    promowaniu szkoły poprzez udział w pracach  różnych organizacji społecznych i stowarzyszeniach oraz instytucjach .
 
 
 
    Rozdział V
                                    Tryb zgłaszania  kandydatów do nagrody
 
                                                               § 5
1.    Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta Gminy  może wystąpić :
1)    dla nauczyciela:
a)    dyrektor szkoły,
b)    rada pedagogiczna,
c)    rada rodziców, 
d)    zakładowe (międzyzakładowe) organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli,
2)    dla dyrektora szkoły :
a)    Kurator Oświaty lub wizytator sprawujący nadzór pedagogiczny,              
b)    rada pedagogiczna,
c)    rada rodziców,
d)    zakładowe (międzyzakładowe) organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli
2.    Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły może wystąpić:
1)    rada pedagogiczna,
2)    rada rodziców,
3)    związki zawodowe zrzeszające nauczycieli (działające w  szkole).
3.    W uzasadnieniu wniosku o nagrodę należy podać konkretne i wymierne efekty osiągane przez osobę nominowaną do nagrody   w okresie ostatnich  3 lat.
4.    Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2 określa załącznik Nr 1 do regulaminu.
5.    Wnioski o przyznanie nagrody Wójta Gminy składane przez  dyrektora szkoły, radę rodziców wymagają  zaopiniowania przez radę pedagogiczną.
6.    Wnioski o przyznanie nagrody dyrektora składane przez  radę rodziców wymagają  zaopiniowania przez radę pedagogiczną.
 
Rozdział VI
                                             Tryb przyznawania  nagród
 
§ 6
 
1.    Nagrodę, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1  może z własnej inicjatywy przyznać  dyrektor szkoły.
2.    Nagrodę, o której mowa § 2 ust. 1 pkt  2  może z własnej inicjatywy przyznać Wójt Gminy.
3.    Nagrody, o których mowa § 2 ust. 1 w przyznaje się z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
4.    Nagrody, o których mowa § 2 ust. 1 mogą być  przyznawane w innym terminie.
 
Rozdział VII
                                                       Przepisy końcowe
                       
§ 7
 
Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.
 
 
Lista wiadomości
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Przykona
w sprawie uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na obszarze Gminy Przykona
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Przykona na 2006 rok
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przykona na 2006 rok.
w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Przykona i podległych jemu jednostek organizacyjnych.
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie budżetu gminy na 2006 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie upoważnienia Wójta do zawarcia aktu notarialnego w przedmiocie dobrowolnego poddania się egzekucji gminy Przykona
w sprawie: zmiany Uchwały Nr Nr XX/106/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/157/05 Rady Gminy Przykona z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie Planu aglomeracji Przykona
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok
w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2006 gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
w sprawie zmian w Uchwale Nr XXV/144/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004r w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
w sprawie opłaty targowej.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2006 rok.
w sprawie podatku od posiadania psów
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
w sprawie podatku od nieruchomości .
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/193/05 Rady Gminy Przykona z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Bądków Drugi "
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/177/05 Rady Gminy Przykona z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Gąsin"
w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego budowy i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Przykona.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadań zgłoszonych do dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2006 r.
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona własności nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Radyczyny
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem sprzętu i urządzeń dydaktycznych do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Tu
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/16/03 Rady Gminy Przykona z dnia 15 stycznia 2003r. w sprawie Statutu Gminy Przykona.
w sprawie w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Bądków Drugi „
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Przykona w roku 2005 dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Nawiedzenia NMP w Psarach na roboty budowlane w Plebani.
w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gąsin.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/52/03 Rady Gminy Przykona z dnia 4 września 2003 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona.
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 2005 rok Powiatowi Tureckiemu na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Gąsin "
w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Olszówka.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2004rok.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2005 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Przykona w roku 2005 Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła na roboty budowlane w Plebani oraz prace konserwatorskie w kościele.
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Przykona w roku 2005 Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła na roboty budowlane w Plebani oraz prace konserwatorskie w kościele.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
w sprawie: Regulaminu Konkursu pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska
w sprawie przystąpienia Gminy Przykona do "Programu wyrównywania różnic między regionami w 2005r." - obszar D.
w sprawie ustalenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/108/04 Rady Gminy z dnia 25 maja 2004r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego z funduszów własnych gminy.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przykona na 2005 rok.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/52/03 Rady Gminy Przykona z dnia 4 września 2003 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Przykona Stanisława Krysztofowicza
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Bądków Drugi Gminy Przykona.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Przykona
w sprawie określenia wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i warunki pracy oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków; szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarow
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.