rok 2005

UCHWAŁA Nr XXIX/158/05 Rady Gminy Przykona z dnia 27 stycznia 2005 roku

 
UCHWAŁA Nr XXIX/158/05
Rady Gminy Przykona
z dnia 27 stycznia 2005 roku
 
 
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
 
 
Na podstawie art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami),
 
Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
 
Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe zasady przyznania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w brzmieniu określonym w załączniku  Nr 1     do uchwały.
 
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.
 
 
 
           
 
Załącznik Nr 1  do
 Uchwały Nr XXIX/158/05
Rady Gminy Przykona
z dnia 27 stycznia 2005 r.
 
REGULAMIN
 
określający wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
 
 
§ 1
 
1. Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć           w szkole prowadzonej przez Gminę Przykona, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany dalej "dodatkiem".
 
2.  Do nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, który w żadnej z nich nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak jego wymiar stanowi co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć dla danego stanowiska, ma zastosowanie odpowiednio przepis ust. 1.
 
 
§ 2
 
1.  Nauczycielski dodatek mieszkaniowy uzależniony jest od stanu rodzinnego i wypłacany 
     co miesiąc w wysokości:
 
1)    przy jednej osobie w rodzinie                      -   58 zł
                
2)    przy dwóch osobach w rodzinie                  -   73 zł               
 
3)    przy trzech osobach w rodzinie                   -   87 zł
                      
4)    przy czterech i więcej osobach w rodzinie  -  102 zł   
        
 
§ 3
 
1.  Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim      zamieszkujących:
 
1)    małżonka,
 
2)    rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,
3)    pozostające na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia          21 roku życia,
 
4)    pozostające wyłącznym na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia,
 
5)    dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.
 
2.   Nauczycielowi i jego małżonkowi zamieszkującemu z nim stale, będącemu także nauczycielem,  przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w § 2 ust. 1. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im  wypłacał ten dodatek.
 
3.  Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek,  wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.
 
4.  O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w ust. 1, nauczyciel   otrzymujący dodatek jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a  dyrektor szkoły otrzymujący dodatek - organ prowadzący szkołę.
 
5.  W przypadku nie powiadomienia dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę o  zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie  podlega zwrotowi.
 
 
§ 4
 
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy  przysługuje nauczycielowi:
1)    niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
 
2)    od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.
 
 
§ 5
 
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także         w okresach:
1)    niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
 
2)    pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
 
3)    odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była  umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta,
 
4)    korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.
 
 
 
 
 
§ 6
 
1.    Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.
2.    Dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły - organ prowadzący szkołę.
 
3.    Wzór  wniosku stanowi załącznik Nr 1 do regulaminu.
 
 
§ 7
 
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłacany jest miesięcznie z góry.
                                                                                                                          Załącznik Nr 1 do Regulaminu
 
określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania
i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
 
Wniosek
o przyznanie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
(patrz pouczenie)
 
Imię i nazwisko ....................................................................................................................
Stanowisko.....................................................................   Wymiar zajęć ...........................
Miejsce pracy ......................................................................................................................
 
 
Wójt/Dyrektor ..........................................
..........................................
 
Proszę o wypłatę nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
 
Oświadczenie
 
Liczba członków rodziny wynosi ...............................................................................
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.
O każdej zmianie dotyczącej uprawnienia do nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,     a zwłaszcza o zmianie liczby członków rodziny, zobowiązuję się powiadomić wypłacającego dodatek.
 
............................, dnia ..........................                                       .....................................................
                                                                                                                               ( podpis składającego wniosek)
 
Pouczenie
 
1.    Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielom  posiadającym kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionym w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, w wysokości uzależnionej od liczby członków rodziny.
2.    Do członków rodziny zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci, a także rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
3.    Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek, przyznawany na wspólny wniosek współmałżonków.
      Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.
4.    Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
5.    Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1)    Niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2)    Pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3)    Odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby       
      wojskowej (w okresie stosunku pracy),
4)    Korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.
6. W przypadku nie powiadomienia dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.
 
 
Lista wiadomości
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Przykona
w sprawie uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na obszarze Gminy Przykona
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Przykona na 2006 rok
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przykona na 2006 rok.
w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Przykona i podległych jemu jednostek organizacyjnych.
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie budżetu gminy na 2006 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie upoważnienia Wójta do zawarcia aktu notarialnego w przedmiocie dobrowolnego poddania się egzekucji gminy Przykona
w sprawie: zmiany Uchwały Nr Nr XX/106/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/157/05 Rady Gminy Przykona z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie Planu aglomeracji Przykona
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok
w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2006 gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
w sprawie zmian w Uchwale Nr XXV/144/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004r w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
w sprawie opłaty targowej.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2006 rok.
w sprawie podatku od posiadania psów
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
w sprawie podatku od nieruchomości .
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/193/05 Rady Gminy Przykona z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Bądków Drugi "
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/177/05 Rady Gminy Przykona z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Gąsin"
w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego budowy i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Przykona.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadań zgłoszonych do dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2006 r.
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona własności nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Radyczyny
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem sprzętu i urządzeń dydaktycznych do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Tu
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/16/03 Rady Gminy Przykona z dnia 15 stycznia 2003r. w sprawie Statutu Gminy Przykona.
w sprawie w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Bądków Drugi „
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Przykona w roku 2005 dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Nawiedzenia NMP w Psarach na roboty budowlane w Plebani.
w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gąsin.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/52/03 Rady Gminy Przykona z dnia 4 września 2003 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona.
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 2005 rok Powiatowi Tureckiemu na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Gąsin "
w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Olszówka.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2004rok.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2005 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Przykona w roku 2005 Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła na roboty budowlane w Plebani oraz prace konserwatorskie w kościele.
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Przykona w roku 2005 Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła na roboty budowlane w Plebani oraz prace konserwatorskie w kościele.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
w sprawie: Regulaminu Konkursu pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska
w sprawie przystąpienia Gminy Przykona do "Programu wyrównywania różnic między regionami w 2005r." - obszar D.
w sprawie ustalenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/108/04 Rady Gminy z dnia 25 maja 2004r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego z funduszów własnych gminy.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przykona na 2005 rok.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/52/03 Rady Gminy Przykona z dnia 4 września 2003 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Przykona Stanisława Krysztofowicza
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Bądków Drugi Gminy Przykona.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Przykona
w sprawie określenia wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i warunki pracy oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków; szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarow
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.