rok 2004

UCHWAŁA Nr XXVII/153/04 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 22 grudnia 2004 r.

 
UCHWAŁA   Nr XXVII/153/04
RADY  GMINY  PRZYKONA
z dnia  22 grudnia 2004 r.
 
 
 
w sprawie :  uchwalenia  "Programu współpracy na rok 2005  gminy
Przykona z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku
o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie "
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym  ( tekst jednolity: Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz 1591,
z póź. zmianami ) w związku  z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zm . ) - Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje :
 
 
§ 1
 
Uchwala się  " Program współpracy na rok 2005 gminy  Przykona
z organizacjami  pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie ", który to  Program stanowi załącznik będący integralną
częścią  niniejszej uchwały .
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                
 
 
 
 
 
 
Załącznik
do Uchwały Nr XXVII/153/04
Rady Gminy Przykona
z dnia  22 grudnia 2004 r.
 
 
PROGRAM  WSPÓŁPRACY  NA  ROK 2005 GMINY PRZYKONA
    Z  ORGANIZACJAMI  POZARZĄDOWYMI, O  KTÓRYCH   MOWA  W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU
O DZIAŁALNOŚCI  POŻYTKU
PUBLICZNEGO  I  WOLONTARIACIE
 
 
 
Rozdział  I       
Cele współpracy
 § 1
 
1.    Zasadniczym celem niniejszego  Programu jest  kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją  publiczną i organizacjami pozarządowymi.
2.    Szczegółowe cele współpracy to :
- poprawa jakości życia mieszkańców Gminy poprzez zaspakajanie potrzeb społecznych;
- umacnianie lokalnych działań przez stworzenie warunków dla powstawania inicjatyw  i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności;     
-  integracja podmiotów polityki lokalnej obejmujących swym działaniem sferę zadań  publicznych;     
-  otwarcie na innowacje, konkurencję poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych realizowanych dotychczas przez Gminę;
-  wypracowanie rocznego modelu lokalnej współpracy pomiędzy organizacjami  pozarządowymi a Gminą.
 
Rozdział II       
Zasady współpracy  
 
§ 2
Współpraca Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:
- pomocniczości przy zachowaniu suwerenności stron,
- efektywności przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji,
- partnerstwa,
- jawności.
1.    Zasada pomocniczości oznacza , że Gmina zleca realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym wówczas kiedy organizacje te są zdolne do zrealizowania zadania publicznego, respektując jednocześnie odrębność i suwerenność wspólnot obywatelskich, a przekazanie zadania nie stoi w sprzeczności z zasadą  efektywności.
2.  Zasada efektywności polega na dokonaniu wyboru takiego sposobu wykorzystania środków publicznych, który zapewni celowość i oszczędność kosztów realizacji  zadania przy uzyskaniu jak najlepszych efektów z poniesionych nakładów, przy stworzeniu obiektywnych zasad konkurencji  w ubieganiu się      podmiotów  o powierzenie im wykonania zadania;
3. Zasada partnerstwa, zasada ta realizowana jest poprzez uczestnictwo organizacji  pozarządowych w rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców  oraz w ich rozwiązywaniu.
4. Zasada jawności realizowana jest przez publiczne informowanie, w szczególności w Biuletynie Informacji Publicznej o:    
- zasadach współpracy,    
- zadaniach przewidzianych do powierzenia,    
- przeprowadzanych procedurach,    
- wynikach postępowań o powierzenie zadania,    
- realizacji zadania,    
- rozliczeniu z pozyskanych i wydatkowanych środków.
 
Rozdział III    Formy współpracy.
§ 3.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi może odbywać się w formach:
1. Zlecenia realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w zakresie przez nią nie objętym na podstawie Uchwały Rady Gminy Przykona,
2. Konsultowania z organizacjami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej  tych organizacji,
3. Tworzenia przez Wójta Gminy Przykona wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym złożonych z przedstawicieli: organizacji pozarządowych  gminy, osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują  prowadzenie pożytku publicznego.    
Rozdział IV  Zlecenie realizacji zadań publicznych.
 § 4
1.Zlecenie realizacji zadań publicznych polega na:   
- powierzeniu wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ch realizacji,
- wspieraniu takich zadań, wraz  z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji..
2.Zlecanie realizacji zadań publicznych może nastąpić w trybie przewidzianym w ustawie  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  lub odrębnych przepisach.
 
 
3. Wspieranie lub powierzanie zadań, o których mowa w ust.1, odbywa się po  przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy przewidują inny   tryb zlecenia.
 
4. Aby racjonalnie gospodarować środkami publicznymi, konieczne jest przedłożenie     informacji potwierdzających kompetencje i wiarygodność  organizacji pozarządowej.  Do konkursu mogą być dopuszczone jedynie wnioski zgłoszone na obowiązującym     formularzu wraz z dołączonym kompletem wymaganych załączników, a przede wszystkim dokumenty obrazujące aktualny status prawny podmiotu.
 
5. W celu uzupełnienia brakujących  załączników Zlecający wyznaczy podmiotowi  dodatkowy termin.
 
6. Wnioski niekompletne pod względem formalnym , których braku nie usunięto w  terminie, nie będą rozpatrywane. Za kompletność wniosku odpowiada organizacja  pozarządowa.
 
7. Organizacja winna przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 
8. Przy ocenie należy uwzględnić kryteria z poniższego zakresu:    
- merytoryczną wartość projektu, jego zgodność z ustalonymi priorytetami  oraz ustawowymi zadaniami Gminy,   
- wymierne korzyści płynące dla mieszkańców (zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach  projektu,  liczba osób nim objętych),   
- koszty projektu, w tym wysokość wkładu własnego wnioskodawcy oraz udział innych źródeł finansowania   
- dokonania wnioskodawcy w przedstawionym temacie, kompetencje, doświadczenie osób realizujących projekt,   
- dotychczasowa współpraca z samorządem i innymi instytucjami publicznymi,   
-  zgodność zakresu wniosku z celami statutowymi  wnioskodawcy.
 
9. Zlecenie realizacji zadania dokonywane jest na podstawie pisemnej umowyokreślającej warunki merytoryczne i finansowe.
 
10.Rozliczanie dotacji następuje poprzez przedłożenie sprawozdania z wykonywania zadania publicznego wraz z wymaganymi załącznikami.
§ 5.
 
Na 2005 rok ustala się następujące priorytety w powierzaniu zadań w zakresie:
a) upowszechniania kultury fizycznej i sportu- organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,  organizacja imprez i rozgrywek sportowych,
b) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
c) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
d) ochrony i promocji zdrowia - działalność w zakresie badań profilaktycznych i 
    krwiodawstwa,
e) działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 f) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży - organizowanie letniego i zimowego
    wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
g) kultury i ochrony tradycji - ogólnodostępnych imprez kulturalnych oraz imprez                           
    o charakterze kulturalno-rekreacyjnym,
h) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości     narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
i) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między     społeczeństwami.   
   
Rozdział V  Postanowienia końcowe
 
§ 6.
W sprawach dotyczących realizacji programu współpracy mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, a w szczególności: - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    (Dz.U. Nr 96 poz.873) - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności    pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.874 z późn. Zmianami); - rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października   2003 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy   o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego  zadania   (Dz.U. Nr 193 poz.1891).  
 
 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały  Nr
Rady Gminy Przykona
z dnia    22   grudnia  2004 roku 
 
 
 
                      Zasada pomocniczości leży u podstaw systemu samorządowego,  który      podejmuje coraz więcej zadań publicznych. Dlatego też sprawna i ekonomiczna      realizacja szerokiego zakresu zadań  wymaga jak największego udziału organizacji społecznych, specjalizujących się w określonym rodzaju działalności. Organizacje pozarządowe stają się zatem w coraz szerszym zakresie odpowiedzialnym i kompetentnym  partnerem samorządu w realizacji jego zadań.
 
     Przyjmując niniejszą uchwałę, Rada Gminy wyraża wolę kształtowania współpracy  z organizacjami pozarządowymi na zasadzie partnerstwa  i intencję realizacji swoich  zadań  ustawowych, w ścisłym współdziałaniu z nimi.
     Program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na 2005 rok został  opracowany w celu sprecyzowania zakresu współdziałania i określania jego reguł.  W programie proponowany jest szeroki zakres zadań merytorycznych dla obustronnej współpracy.    
Lista wiadomości
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień .
w sprawie : uchwalenia "Programu współpracy na rok 2005 gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie "
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie budżetu gminy na 2005 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przykona na lata 2005 – 2009
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu ureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem wyposażenia do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Turku.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2005rok.
w sprawie opłaty targowej.
w sprawie podatku od posiadania psów .
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości .
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/131/04 Rady Gminy Przykona z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przykona, w drodze przetargu nieograniczonego.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka, w drodze przetargu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 151/5, położonej w miejscowości Rogów.
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadań zgłaszanych do rocznego planu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2005 rok.
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiegona realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn." Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tur
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przykona, w drodze przetargu nieograniczonego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego na budowę chodnika wraz z wjazdami do posesji w ciągu drogi powiatowej nr 404 Dobra - Przykona .
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Przykona Powiatowi Tureckiemu na realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn. "Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku"
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
W sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogów.
w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przykona.
w sprawie zakupu przez Gminę Przykona niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona.
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/44/03 Rady Gminy Przykona z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Zimotki, w drodze przetargu nieograniczonego.
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Jakubka
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/242/02 Rady Gminy Przykona z dnia 21 marca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
w sprawie wystąpienia Gminy Przykona ze Związku Międzygminnego "Kolski Region Komunalny"
w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przykona"
w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Przykona"
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Przykonie ul. Szkolna 4A złożonego z Przedszkola Samorządowego w Przykonie, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie i Gimnazjum w Przykonie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2003 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2003 rok
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie: przyjęcia programu rozwiązywania problemów społecznych w zakresie pomocy społecznej
w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności.
w sprawie: wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego z funduszów własnych gminy.
w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przykonie
w sprawie: nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Przykonie.
w sprawie nadania Statutu Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie.
w sprawie nawiązania kontaktów partnerskich z Gminą Sutyski
w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Olszówka.
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Przykona w roku 2004 Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Nawiedzenia NMP w Psarach na roboty budowlane w Plebani.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2003rok
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2004 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
W sprawie : zatwierdzenia Regulaminu Konkursu pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska .
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Przykona publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w sprawie zakupu przez Gminę Przykona niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Przykona.
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Zimotki stanowiącej Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa.
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Akoholowych Gminy Przykona na 2004 rok.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/73/95 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 1995 roku.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
W sprawie uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na obszarze Gminy Przykona
w sprawie przeznaczenia części umorzonych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem sprzętu do pracowni Zespołu Szkół Technicznych w Turku.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień .
w sprawie budżetu na 2004r.