rok 2004

UCHWAŁA Nr XXV/141/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004 roku

UCHWAŁA  Nr XXV/141/04
Rady Gminy Przykona
    z dnia 29 listopada 2004 roku
 
w sprawie  podatku od posiadania psów .
 
       Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie
gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ,Dz.U. z 2002r  Nr  23,poz.220,  Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, Dz.U.z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203  oraz art.14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr 9 poz.84, Nr 200, poz. 1683, Dz.U. z 2003r Nr 110, poz.1039, Nr 203, poz. 1966, Nr 200, poz 1953, Nr 96, poz. 874, Nr 188, poz. 1840 Dz. U. z 2004r Nr 92, poz 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291/  oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia  26 października 2004r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych /M.P.Nr 46,poz. 794 /
 
Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje :
 
                                                           § 1
Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów w wysokości  26,00 zł  od jednego psa.
 
                                                           § 2
 
 Termin płatności podatku od posiadania psów ustala się do dnia 30 kwietnia 2005r.
                                                      
.                                                          §3
 
Zwalnia się z podatku od posiadania psów osoby w wieku do 65 lat prowadzące gospodarstwa
domowe - od  jednego psa.
 
                                                           § 4
Inkasentami wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw.
 
                                                       § 5
 
1. Inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokosci 10% pobranego podatku.
2. Inkasent zobowiązany jest do dokonania wpłat pobranego podatku na rachunek Urzędu  Gminy Przykona, w terminie do dnia 5-go każdego miesiąca  nastepujacego po danym   kwartale, z wyjątkiem ostatniego kwartału, za który wpłaty należy dokonać   do dnia 31 grudnia 2005.
 
 
§ 6
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.
 
                                                                    
§ 7
 
Traci moc Uchwała Nr XIV/67/03 Rady Gminy Przykona z dnia 28 listopada 2003r w sprawie podatku od posiadania psów za rok 2004.
 
 
                                                                         § 8
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego na  2005 rok.
 
 
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXV/141/04 
Rady Gminy  Przykona
     z dnia 29 listopada 2004 roku
      
 
w sprawie podatku od posiadania psów.
 
 
        Na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr 9, poz.84  ,Nr  200, poz.1683 , Dz.U. z 2003r Nr 110, poz.1039, Nr 203, poz. 1966, Nr 200, poz 1953, Nr 96, poz. 874, Nr 188, poz. 1840 Dz. U. z 2004r Nr 92, poz 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291/ oraz  Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych  /M.P. Nr 46,poz. 794/  na 2005rok. Obwieszczenie to określa górną granicę stawki podatku od posiadania psów , która wynosi 51,91zł Rada Gminy ustaliła stawkę w  wysokości 26,00zł za każdego posiadanego psa.
                                                                         
 
 
Lista wiadomości
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień .
w sprawie : uchwalenia "Programu współpracy na rok 2005 gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie "
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie budżetu gminy na 2005 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przykona na lata 2005 – 2009
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu ureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem wyposażenia do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Turku.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2005rok.
w sprawie opłaty targowej.
w sprawie podatku od posiadania psów .
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości .
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/131/04 Rady Gminy Przykona z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przykona, w drodze przetargu nieograniczonego.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka, w drodze przetargu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 151/5, położonej w miejscowości Rogów.
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadań zgłaszanych do rocznego planu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2005 rok.
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiegona realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn." Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tur
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przykona, w drodze przetargu nieograniczonego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego na budowę chodnika wraz z wjazdami do posesji w ciągu drogi powiatowej nr 404 Dobra - Przykona .
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Przykona Powiatowi Tureckiemu na realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn. "Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku"
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
W sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogów.
w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przykona.
w sprawie zakupu przez Gminę Przykona niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona.
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/44/03 Rady Gminy Przykona z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Zimotki, w drodze przetargu nieograniczonego.
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Jakubka
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/242/02 Rady Gminy Przykona z dnia 21 marca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
w sprawie wystąpienia Gminy Przykona ze Związku Międzygminnego "Kolski Region Komunalny"
w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przykona"
w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Przykona"
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Przykonie ul. Szkolna 4A złożonego z Przedszkola Samorządowego w Przykonie, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie i Gimnazjum w Przykonie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2003 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2003 rok
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie: przyjęcia programu rozwiązywania problemów społecznych w zakresie pomocy społecznej
w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności.
w sprawie: wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego z funduszów własnych gminy.
w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przykonie
w sprawie: nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Przykonie.
w sprawie nadania Statutu Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie.
w sprawie nawiązania kontaktów partnerskich z Gminą Sutyski
w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Olszówka.
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Przykona w roku 2004 Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Nawiedzenia NMP w Psarach na roboty budowlane w Plebani.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2003rok
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2004 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
W sprawie : zatwierdzenia Regulaminu Konkursu pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska .
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Przykona publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w sprawie zakupu przez Gminę Przykona niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Przykona.
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Zimotki stanowiącej Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa.
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Akoholowych Gminy Przykona na 2004 rok.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/73/95 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 1995 roku.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
W sprawie uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na obszarze Gminy Przykona
w sprawie przeznaczenia części umorzonych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem sprzętu do pracowni Zespołu Szkół Technicznych w Turku.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień .
w sprawie budżetu na 2004r.