rok 2004

UCHWAŁA Nr XXV/140/04 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 29 listopada 2004 r

UCHWAŁA Nr  XXV/140/04
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia  29 listopada 2004 r
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806  Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568,  Dz. U. z 2004r, Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203  oraz art. 8 i 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U z 2002 r. Nr 9, poz. 84) Dz. U. Nr 200, poz. 1683 z 2003 r. Nr 110 poz. 1039, Nr 203 poz. 1966, Nr 200 poz. 1953, Nr 96 poz. 874, Nr 188 poz.1840, Dz.U. z 2004r Nr 92 poz. 880, Nr 92 poz.  884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291 oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia  08 października 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005 r.  M.P. Nr 43 poz. 753 oraz pkt. 3 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 46, poz.794)
Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:
§ 1  
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
  1.  od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a)  od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 316,00 zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 526,00 zł,
c)  powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 632,00 zł.
  2.  od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
a)  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
-  o liczbie osi - dwie - 554,00 zł,
-  o liczbie osi - trzy - 248,00 zł,
-  o liczbie osi cztery i więcej - 659,00 zł.
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 29 ton:
-  o liczbie osi - dwie  -  554,00 zł,
-  o liczbie osi - trzy -  1.014,00 zł,
-  o liczbie osi - cztery i więcej  -  1.042,00 zł.
c)  równej lub wyższej niż 29 ton:
-  o liczbie osi dwie    -  554,00 zł,
-  o liczbie osi trzy   -  1.014,00 zł,
-  o liczbie osi - cztery i więcej -  1.654,00 zł.
  3.  od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a)  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
-  o liczbie osi - dwie    -   1.252,00 zł,
-  o liczbie osi - trzy      -  507,00 zł,
-  o liczbie osi - cztery i więcej -  668,00 zł.
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 29 ton:
-  o liczbie osi - dwie    -  1.252,00 zł,
-  o liczbie osi - trzy      -  1.577,00 zł,
-  o liczbie osi - cztery i więcej -  1.654,00 zł.
c)  równej lub wyższej niż 29 ton:
-  o liczbie osi - dwie    -  1.252,00 zł,
-  o liczbie osi - trzy      -   1.577,00 zł,
-  o liczbie osi - cztery i więcej -  2.452,80 zł.
  4.  od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą      lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a)  od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton -  740,00 zł,
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton   - 790,00 zł,
c)  od 9 ton i poniżej 12 ton  - 842,00 zł.
  5.  od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a)  równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:
-  o liczbie osi - dwie    -  266,00 zł,
-  o liczbie osi - trzy      - 1.247,00 ,
b) równej lub wyższej niż 18 ton a mniejszej niż 31 ton:
-  o liczbie osi - dwie    -  561,00 zł,
-  o liczbie osi - trzy      -  1.247,00 zł,
c)  równej lub wyższej niż 31 ton a mniejszej niż 40 ton:
-  o liczbie osi - dwie      -  1.413,00 zł,
-  o liczbie osi - trzy      -  1.247,00 zł,
d) wyższej niż 40 ton:
-  o liczbie osi - dwie      -  1.413,00 zł,
-  o liczbie osi trzy        -  1.723,00 zł,
  6.  od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą     lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a)  równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:
-  o liczbie osi - dwie    -  40,00 zł,
-  o liczbie osi - trzy      -  1.723,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton do 31 ton:
-  o liczbie osi - dwie      -   920,00 zł,
-  o liczbie osi - trzy      -  1.723,00 zł,
 
c)  wyższej niż 31 ton a mniejszej niż 40 ton:
-  o liczbie osi - dwie    - 1.937,76 ,
-  o liczbie osi trzy        -  1.723,00 zł,
 
      d)  wyższej niż 40 ton:
-  o liczbie osi dwie -  1.937,76 zł,
-  o liczbie osi trzy  -  2.548,65 zł,
    
7.   od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
 
-   od 7 ton i poniżej 12 ton -  632,00 zł.
    
8.    od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
 
a)  równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:
-  o liczbie osi - jedna   - 178,00 zł,
-  o liczbie osi - dwie    - 211,00 zł,
-  o liczbie osi - trzy      - 677,00 zł,
 
b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton:
-  o liczbie osi - jedna   - 320,00 zł,
-  o liczbie osi - dwie    - 850,00 zł,
-  o liczbie osi - trzy       -  677,00 zł,
 
c)  wyższej niż 36 ton:
-  o liczbie osi - jedna   - 320,00 zł,
-  o liczbie osi - dwie    -  1.150,00 zł,
-  o liczbie osi - trzy      -   943,00 zł.
    
9.    od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
 
a)  równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:
-  o liczbie osi - jedna     -    26,00 zł,
-  o liczbie osi - dwie    -   310,00 zł,
-  o liczbie osi - trzy      -   943,00 zł,
 
b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton:
-  o liczbie osi - jedna     -   562,00 zł,
-  o liczbie osi - dwie    -    1.292,00 zł,
-  o liczbie osi - trzy      -   943,00 zł,
 
c)  wyższej niż 36 ton:
-  o liczbie osi - jedna   - 562,00 zł,
-  o liczbie osi - dwie    - 1.700,00 ,
-  o liczbie osi - trzy      - 1.282,00 ,
    
10.  od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a)  mniej niż 30 miejsc - 738,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 948,00 zł.
§ 2
 1. Dla pojazdów określonych w §1 pkt 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych w 1990r.   i przed 1990 r. stawki podatku zwiększa się i określa się w wysokości:
 
a)  od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
-  od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 320,00 zł,
-  powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie -  532,00 zł,
-  powyżej 9 ton a poniżej 12 ton         -  638,00 zł.
 
b) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony   i poniżej 12 ton:
-  od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony-  748,00 zł,
-  od 5,5 tony i poniżej 9 ton -  798,00 zł,
-  od 9 ton i poniżej 12 ton       -   850,00 zł.
 
c)  od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
-  od 7 ton i poniżej 12 ton -   638,00 zł.
 
d) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
-  mniej niż 30 miejsc    -  746,00 zł,
-  równej lub wyższej niż 30 miejsc      -   958,00 zł.
 
2. Dla pojazdów określonych w §1 pkt 1, 4, 7 i 10 posiadających katalizatory stawki podatku    
zmniejsza się i określa w wysokości:
 
a)  od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
-  od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie        -  310,00 zł,
-  powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie -   516,00 zł,
-  powyżej 9 ton a poniżej 12 ton         -  620,00 zł.
 
b) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony  i poniżej 12 ton:
-  od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony - 726,00 zł,
-  od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 774,00 zł,
-  od 9 ton i poniżej 12ton  -  826,00 zł.
 
c)  od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
-  od 7 ton i poniżej 12 ton - 620,00 zł,
d) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
-  mniej niż 30 miejsc    -  724,00 zł,
-  równej lub wyższej niż 30 miejsc        -  930,00 zł.
                                                                               § 3
 Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe wykorzystywane  do dowozu dzieci do szkół.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona
§ 5
Traci moc uchwała Rady Gminy Przykona Nr XIV/66/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego  na 2005r.
UZASADNIENIE do UCHWAŁY Nr  XXV/140/04
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia  29 listopada 2004r
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U z 2002 r. Nr 9, poz. 84) Dz. U. Nr 200, poz. 1683 z 2003 r. Nr 110 poz. 1039, Nr 203 poz. 1966, Nr 200 poz. 1953, Nr 96 poz. 874, Nr 188 poz.1840, Dz.U. z 2004r Nr 92 poz. 880, Nr 92 poz.  884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291 oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 08 października 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005 r.  M.P. Nr 43 poz. 753 oraz pkt. 3 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 46, poz.794) ustaliła maksymalne i minimalne stawki podatku od środków transportowych Rada Gminy  po zasięgnięciu opinii Komisji Rady Gminy określiła stawki dla podatku od środków transportowych, które mieszczą się w granicach minimalnych i maksymalnych stawek przedmiotowego podatku określonego w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.     
Lista wiadomości
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień .
w sprawie : uchwalenia "Programu współpracy na rok 2005 gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie "
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie budżetu gminy na 2005 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przykona na lata 2005 – 2009
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu ureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem wyposażenia do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Turku.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2005rok.
w sprawie opłaty targowej.
w sprawie podatku od posiadania psów .
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości .
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/131/04 Rady Gminy Przykona z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przykona, w drodze przetargu nieograniczonego.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka, w drodze przetargu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 151/5, położonej w miejscowości Rogów.
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadań zgłaszanych do rocznego planu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2005 rok.
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiegona realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn." Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tur
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przykona, w drodze przetargu nieograniczonego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego na budowę chodnika wraz z wjazdami do posesji w ciągu drogi powiatowej nr 404 Dobra - Przykona .
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Przykona Powiatowi Tureckiemu na realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn. "Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku"
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
W sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogów.
w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przykona.
w sprawie zakupu przez Gminę Przykona niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona.
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/44/03 Rady Gminy Przykona z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Zimotki, w drodze przetargu nieograniczonego.
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Jakubka
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/242/02 Rady Gminy Przykona z dnia 21 marca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
w sprawie wystąpienia Gminy Przykona ze Związku Międzygminnego "Kolski Region Komunalny"
w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przykona"
w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Przykona"
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Przykonie ul. Szkolna 4A złożonego z Przedszkola Samorządowego w Przykonie, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie i Gimnazjum w Przykonie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2003 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2003 rok
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie: przyjęcia programu rozwiązywania problemów społecznych w zakresie pomocy społecznej
w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności.
w sprawie: wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego z funduszów własnych gminy.
w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przykonie
w sprawie: nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Przykonie.
w sprawie nadania Statutu Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie.
w sprawie nawiązania kontaktów partnerskich z Gminą Sutyski
w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Olszówka.
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Przykona w roku 2004 Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Nawiedzenia NMP w Psarach na roboty budowlane w Plebani.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2003rok
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2004 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
W sprawie : zatwierdzenia Regulaminu Konkursu pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska .
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Przykona publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w sprawie zakupu przez Gminę Przykona niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Przykona.
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Zimotki stanowiącej Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa.
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Akoholowych Gminy Przykona na 2004 rok.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/73/95 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 1995 roku.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
W sprawie uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na obszarze Gminy Przykona
w sprawie przeznaczenia części umorzonych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem sprzętu do pracowni Zespołu Szkół Technicznych w Turku.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień .
w sprawie budżetu na 2004r.