rok 2004

Uchwała Nr XXIII/128/04 Rady Gminy Przykona z dnia 24 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXIII/128/04
 
Rady Gminy Przykona
z dnia 24 sierpnia   2004 roku
 
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
 
 
                     Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 , ze zm.) oraz art.109, art.111 ust.2 pkt.4 i pkt.5, art.117a, art.118 ust.1, art.124,  ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r Nr 15 poz. 148- tekst jednolity, ze zm. ) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr XVII/85/04 Rady Gminy Przykona z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie budżetu gminy na 2004 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 74/04 Wójta Gminy Przykona z dnia 31 marca 2004 roku, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/101/04 Rady Gminy Przykona  z dnia 27 kwietnia 2004 roku, zmienionej Uchwałą Nr XX/111/04 Rady Gminy Przykona  z dnia 25 maja 2004 roku , zmienionej  Zarządzeniem Nr 89/04 Wójta Gminy Przykona     z dnia 01 czerwca 2004 roku, zmienionej  Uchwałą Nr XXI/121/04 Rady Gminy Przykona   z dnia 24 czerwca 2004 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 99/04 Wójta Gminy Przykona     z dnia 15 lipca 2004 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXII/127/04 Rady Gminy Przykona  z dnia 23 lipca 2004 roku,   wprowadza się następujące zmiany:
A. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zwiększa się dochody o kwotę 42.079 zł, kwotę dochodów  14.147.679 , zastępuje się kwotą  14.189.758 zł. W § 1 ust.1 pkt.1 uchwały budżetowej dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie  515.384 zł  zastępuje się kwotą 494.684 w tym 23.248 zł spłata zobowiązania z 2003 roku  z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą  oraz na zakupy inwestycyjne w kwocie 5.747 .
Wprowadza się zmiany w załącznik nr1 do uchwały  budżetowej.
Zwiększa się:  
- w dziale 758 rozdział 75801 § 2920  o kwotę     32.099  zł - w dziale 852 rozdział 85214 § 2030  o kwotę     17.680                                                                              ----------------
  Razem:                                                                  49.779
 
 
Dodaje się : - w dziale 750 rozdział 75023 § 2700  na kwotę    5.000
- w dziale 900 rozdział 90095 § 2700  na kwotę    8.000                                                                               ------------    Razem :    13.000
Zmniejsza się :
- w dziale 852 rozdział 85214 § 2010    o kwotę    20.700
 
B.W § 1 ust.2 uchwały budżetowej zwiększa się wydatki o kwotę 42.079 , kwotę  wydatków 17.461.382 , zastępuje się kwotą 17.503.461 . W § 1 ust.2 pkt.1 wydatki na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji   rządowej w kwocie 492.136 , zastępuje się kwotą 471.436 zł oraz wydatki na zakupy   inwestycyjne 5.747 .  
 Wprowadza się zmiany  w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej.
Zwiększa się: - w dziale 010 rozdział 01010 § 6050  o kwotę   20.000 zł - w dziale 600 rozdział 60016 § 6050  o kwotę     8.000
- w dziale 750 rozdział 75023 § 4300  o kwotę     5.000 zł - w dziale 754 rozdział 75412 § 4430  o kwotę     5.000    - w dziale 801 rozdział 80101 § 4270   o kwotę  32.099 zł - w dziale 852 rozdział 85214 § 3110  o kwotę   17.680 zł - w dziale 854 rozdział 85412 § 4300  o kwotę     5.000 zł - w dziale 900 rozdział 90095 § 4210  o kwotę     8.000
                                                                             -------------   Razem:                                                                100.779
Dodaje się : - w dziale 600 rozdział 60014 § 6300  na kwotę 114.400
- w dziale 700 rozdział 70005 § 4530  na kwotę   72.000 zł - w dziale 754 rozdział 75404 § 4210  na kwotę   19.000 zł - w dziale 754 rozdział 75405 § 6620  na kwotę   23.000 zł - w dziale 754 rozdział 75412 § 2820  na kwotę   95.000 zł - w dziale 900 rozdział 90015 § 6050  na kwotę   12.000 zł - w dziale 900 rozdział 90095 § 4110  na kwotę          80 zł - w dziale 900 rozdział 90095 § 4120  na kwotę          11 zł                                                                                --------------   Razem :                                                              335.491
 
 
Zmniejsza się : - w dziale 600 rozdział 60095 § 4300  o kwotę   114.400 zł - w dziale 754 rozdział 75404 § 2950  o kwotę     30.000 zł - w dziale 754 rozdział 75412 § 4210 o kwotę        5.000 zł
- w dziale 757 rozdział 75704 § 8020  o kwotę   224.000 zł - w dziale 852 rozdział 85214 § 3110  o kwotę     20.700 zł - w dziale 900 rozdział 90095 § 4430  o kwotę            91 zł                                                                            ---------------   Razem:                                                                394.191
 
§ 2.
Wykaz wydatków majątkowych realizowanych przez gminę w roku budżetowym określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, który stanowi załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej.
§ 3.
 
W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany:
 
Zmniejsza się :
Stan środków na 31.12.2004r. o kwotę 5.000 .
 
Zwiększa się: III. Wydatki ogółem o kwotę  5.000 II.  Wydatki inwestycyjne ogółem o kwotę   5.000 zł       Wydatki inwestycyjne funduszy celowych  § 6110    o kwotę  5.000        z tego na:        "Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Olszówka - dokumentacja  o kwotę 5.000 "
Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załacznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 4.
 
W § 6 pkt.1 uchwały budżetowej kwotę 515.384   zastępuje się kwotą 494.684   oraz na zakupy inwestycyjne w kwocie 5.747 .
1.    W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany: Dochody :
Zmniejsza się:
- w dziale 852 rozdział 85214 § 2010  o kwotę  20.700
 
Wydatki :
Zmniejsza się :
- w dziale 852 rozdział 85214 § 3110 o kwotę  20.700 zł
2.    W § 6 pkt. 3 uchwały budżetowej wprowadza się zmiany:
A.    W załączniku Nr 8 kwotę 521.131 zł zastępuje się kwotą  500.431zł i wprowadza się zmiany:
Zmniejsza się :
w dziale 852 rozdział 85214 § 2010 o kwotę 20.700 B. W załączniku Nr 9 kwotę 497.883 zł zastępuje się kwotą  477.183 zł  i wprowadza się  zmiany :
Zmniejsza się:      - w dziale 852 rozdział 85214 § 3110  o kwotę  20.700
 
 
 § 5.
W § 9 kwotę 53.200 zastępuje się kwotą 148.200 zł, dodaje się : pkt.5  dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu gaśniczego w kwocie 80.000 zł  oraz  dofinansowanie karosacji lekkiego samochodu gaśniczego w kwocie  15.000 .
 
§ 6.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
§ 7.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Uzasadnienie
 
do Uchwały Nr XXIII/128/04
Rady Gminy Przykona
z dnia 24 sierpnia  2004 roku
 
 
             Budżet  Gminy na 2004 rok zwiększa się po stronie dochodów łącznie o kwotę 42.079 zł na podstawie pism: - Fundacji Edukacyjnej  "Wszechnica dla Gmin" w  Warszawie  w związku z udziałem  w konkursie "Edukacja samorządowa",  przyznania drugiej nagrody  w wysokości 5.000 zł,  - Ministra Finansów Nr ST5- 4820- 19g/ 2004  z dnia 16-07-2004r w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji  ogólnej  z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników  szkół  w kwocie 32.099 , - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3011-308/04 z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie  zmniejszenia planu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z pomocy społecznej  o kwotę 20.700 zł,  a zwiększenie dofinansowania zadań własnych  również  z pomocy  społecznej o kwotę 17.680 zł, -  Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie z dnia 16-07-2004 roku w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  w wysokości 8.000 .
                     Po stronie wydatków budżet zwiększa się łącznie o kwotę 42.079 .
Zwiększa się plan wydatków na następujące zadania : - opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej na terenach przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą  o kwotę 20.000 zł, - opracowanie dokumentacji  na budowę drogi na terenach przeznaczonych pod  aktywizację gospodarczą  o kwotę 8.000 zł, - w rozdziale urzędy gmin  paragraf - zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 złtytułu  otrzymania nagrody za udział w konkursie "Edukacja samorządowa" z przeznaczeniem  na  refundację kosztów jednego roku studiów  dla wyróżniającego się pracownika - opłatę składek ubezpieczeniowych jednostek OSP 5.000 ,
- remont w szkole podstawowej w kwocie 32.099 zł, - wypłatę zasiłków z pomocy społecznej  w kwocie 17.680 zł, -  na wydatki związane ze zorganizowanym wypoczynkiem letnim w kwocie 5.000 . - dofinansowanie zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 8.000
Wprowadza się plan wydatków na następujące zadania: - pomoc finansową dla Powiatu Tureckiego na budowę chodnika wraz z wjazdami do posesji  w ciągu drogi powiatowej   Dobra - Przykona w kwocie  114.400 zł, - podatek VAT w kwocie  72.000 zł, - zakup materiałów do remontu budynku Posterunku Policji w Przykonie i wyposażenia w kwocie 19.000 ,
- dotacja na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku w kwocie 23.000 zł, - dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu gaśniczego dla jednostki OSP w kwocie  80.000 zł  oraz karosacji lekkiego samochodu gaśniczego w kwocie 15.000 zł, - opracowanie dokumentacji na przebudowę linii energetycznej na terenach przeznaczonych  pod aktywizację gospodarczą  w kwocie 12.000 zł, - opłatę składek z ubezpieczenia społecznego oraz na Fundusz Pracy od umowy zlecenia  w kwocie  91 zł.
Zmniejsza się planowane wydatki : - w dziale transport w rozdziale pozostała działalność o kwotę  114.400 zł, - w rozdziale Komendy Wojewódzkie Policji  o kwotę  30.000 zł, - zakup materiałów dla jednostek OSP o kwotę  5.000 zł, - z tytułu udzielonego poręczenia KWB "Adamów" w Turku o kwotę 224.000 .( kwota ta  obejmuje część spłaty rat kredytu za II kwartał br. oraz m-c lipiec) , - wypłatę  zasiłków z pomocy społecznej  o kwotę 20.700 zł ( zadania zlecone), - opłaty i składki w pozostałej działalności  o kwotę 91 zł.  
 
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej określającym " Wykaz wydatków majątkowych realizowanych przez gminę w roku budżetowym 2004"
Skreśla się zadanie poz. 26 " Budowa chodnika w m. Smulsko na kwotę 300.000 zł" Natomiast  zadanie w poz.11 otrzymuje nowe brzmienie: " Odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi w m. Wichertów -Smulsko  wraz z budową  chodnika na kwotę  600.000 ."
 
Dodaje się zadanie pod nazwą  " Wykonanie kompleksowej dokumentacji uzbrojenia terenów pod aktywizację gospodarczą  ( sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, drogi, przebudowa linii energetycznej)" na kwotę 40.000 .
Zwiększa się  planowane wydatki na zadanie  pod nazwą  "Kanalizacja sanitarna w m. Olszówka - dokumentacja  o kwotę  5.000   ze środków  Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .
Wprowadzenie wymienionych zmian w budżecie jest niezbędne celem prawidłowego sfinansowania wydatków.  
Lista wiadomości
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień .
w sprawie : uchwalenia "Programu współpracy na rok 2005 gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie "
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie budżetu gminy na 2005 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przykona na lata 2005 – 2009
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu ureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem wyposażenia do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Turku.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2005rok.
w sprawie opłaty targowej.
w sprawie podatku od posiadania psów .
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości .
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/131/04 Rady Gminy Przykona z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przykona, w drodze przetargu nieograniczonego.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka, w drodze przetargu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 151/5, położonej w miejscowości Rogów.
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadań zgłaszanych do rocznego planu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2005 rok.
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiegona realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn." Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tur
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przykona, w drodze przetargu nieograniczonego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego na budowę chodnika wraz z wjazdami do posesji w ciągu drogi powiatowej nr 404 Dobra - Przykona .
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Przykona Powiatowi Tureckiemu na realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn. "Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku"
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
W sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogów.
w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przykona.
w sprawie zakupu przez Gminę Przykona niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona.
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/44/03 Rady Gminy Przykona z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Zimotki, w drodze przetargu nieograniczonego.
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Jakubka
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/242/02 Rady Gminy Przykona z dnia 21 marca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
w sprawie wystąpienia Gminy Przykona ze Związku Międzygminnego "Kolski Region Komunalny"
w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przykona"
w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Przykona"
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Przykonie ul. Szkolna 4A złożonego z Przedszkola Samorządowego w Przykonie, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie i Gimnazjum w Przykonie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2003 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2003 rok
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie: przyjęcia programu rozwiązywania problemów społecznych w zakresie pomocy społecznej
w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności.
w sprawie: wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego z funduszów własnych gminy.
w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przykonie
w sprawie: nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Przykonie.
w sprawie nadania Statutu Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie.
w sprawie nawiązania kontaktów partnerskich z Gminą Sutyski
w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Olszówka.
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Przykona w roku 2004 Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Nawiedzenia NMP w Psarach na roboty budowlane w Plebani.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2003rok
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2004 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
W sprawie : zatwierdzenia Regulaminu Konkursu pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska .
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Przykona publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w sprawie zakupu przez Gminę Przykona niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Przykona.
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Zimotki stanowiącej Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa.
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Akoholowych Gminy Przykona na 2004 rok.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/73/95 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 1995 roku.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
W sprawie uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na obszarze Gminy Przykona
w sprawie przeznaczenia części umorzonych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem sprzętu do pracowni Zespołu Szkół Technicznych w Turku.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień .
w sprawie budżetu na 2004r.