rok 2004

Uchwała Nr XXII/127/04 Rady Gminy Przykona z dnia 23 lipca 2004 roku

Uchwała Nr XXII/127/04
 
Rady Gminy Przykona
z dnia 23 lipca  2004 roku
 
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
 
 
                     Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 , ze zm.) oraz art.109, art.124,  ustawy z dnia   26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r Nr 15 poz. 148- tekst jednolity, ze zm. ) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr XVII/85/04 Rady Gminy Przykona z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie budżetu gminy na 2004 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 74/04 Wójta Gminy Przykona z dnia 31 marca 2004 roku, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/101/04 Rady Gminy Przykona z dnia 27 kwietnia 2004 roku, zmienionej Uchwałą Nr XX/111/04 Rady Gminy Przykona  z dnia 25 maja 2004 roku , zmienionej  Zarządzeniem Nr 89/04 Wójta Gminy Przykona z dnia 01 czerwca 2004 roku, zmienionej  Uchwałą Nr XXI/121/04 Rady Gminy Przykona   z dnia 24 czerwca 2004 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 99/04 Wójta Gminy Przykona   z dnia 15 lipca 2004 roku, wprowadza się następujące zmiany:
A. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zwiększa się dochody o kwotę 10.000 zł, kwotę dochodów  14.137.679 , zastępuje się kwotą  14.147.679 zł.
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały  budżetowej.
Zwiększa się:
- w dziale 758 rozdział 75801 § 2920  o kwotę     10.000
 
B.W § 1 ust.2 uchwały budżetowej zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 , kwotę  wydatków 17.451.382 , zastępuje się kwotą 17.461.382 .  
 Wprowadza się zmiany  w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej.
Zwiększa się:
- w dziale 010 rozdział 01010 § 6050  o kwotę   25.977 zł - w dziale 801 rozdział 80101 § 4210   o kwotę  10.000
                                                                             -------------   Razem:                                                                35.977
 
Zmniejsza się :
- w dziale 757 rozdział 75704 § 8020  o kwotę   25.977
 
§ 2.
Wykaz wydatków majątkowych realizowanych przez gminę w roku budżetowym określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały , który stanowi załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej.
§ 3.
W załączniku Nr 6do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany:
Zmniejsza się:
Stan środków na 31.12.2004 r. o kwotę  46.000,- zł
 
Zwiększa się :
III. Wydatki ogółem  o kwotę 46.000 zł pkt.1.3  Odprowadzenie nadwyżki środków do WFOSi GW  o kwotę  40.000
 
II. Wydatki inwestycyjne ogółem o kwotę  6.000 zł,      Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych  § 6120  o kwotę  6.000       dodaje się:        " Zakup stopnia dmuchawy do oczyszczalni ścieków w m.Psary "na kwotę  6.000 . Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
  § 4.
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Uzasadnienie
  do Uchwały  Nr XXII/127/04
Rady Gminy Przykona
  z dnia 23 lipca 2004 roku
 
 
 
                       Budżet  Gminy na 2004 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę  10.000 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5- 4820- 8g/ 2004  z dnia 23-06-2004r w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji  ogólnej  z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji  w sprzęt szkolny i pomoce naukowe.
 
                     Po stronie wydatków budżet zwiększa się o kwotę 10.000 . Środki te przeznacza się na: - zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne  o kwotę  25.977    ( Wykaz wydatków majątkowych realizowanych przez gminę w roku budżetowym 2004 poz. 2  o kwotę 22.000 zł, poz.3 o kwotę  3.977 zł) - zakup wyposażenia do pomieszczeń  pozyskanych do nauki w wyniku modernizacji  w szkole podstawowej o kwotę  10.000 .  
Zmniejsza się planowane wydatki z tytułu udzielonego poręczenia KWB "Adamów"  w Turku o kwotę 25.977 .( kwota ta obejmuje część spłaty rat kredytu za II kwartał br.). Kopalnia Węgla Brunatnego  "Adamów" w Turku potwierdziła pismem Nr DEF-FGK-  FKF -393 - 39/2004 z dnia 22.06.2004r spłatę trzech kolejnych rat kredytu wynikającego z Umowy Nr 4/97/W-16/OZ-Rz-bs/K/069.
Wprowadzenie wymienionych zmian w budżecie jest niezbędne celem prawidłowego sfinansowania wydatków.    
Lista wiadomości
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień .
w sprawie : uchwalenia "Programu współpracy na rok 2005 gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie "
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie budżetu gminy na 2005 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przykona na lata 2005 – 2009
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu ureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem wyposażenia do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Turku.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2005rok.
w sprawie opłaty targowej.
w sprawie podatku od posiadania psów .
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości .
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/131/04 Rady Gminy Przykona z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przykona, w drodze przetargu nieograniczonego.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka, w drodze przetargu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 151/5, położonej w miejscowości Rogów.
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadań zgłaszanych do rocznego planu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2005 rok.
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiegona realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn." Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tur
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przykona, w drodze przetargu nieograniczonego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego na budowę chodnika wraz z wjazdami do posesji w ciągu drogi powiatowej nr 404 Dobra - Przykona .
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Przykona Powiatowi Tureckiemu na realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn. "Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku"
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
W sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogów.
w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przykona.
w sprawie zakupu przez Gminę Przykona niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona.
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/44/03 Rady Gminy Przykona z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Zimotki, w drodze przetargu nieograniczonego.
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Jakubka
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/242/02 Rady Gminy Przykona z dnia 21 marca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
w sprawie wystąpienia Gminy Przykona ze Związku Międzygminnego "Kolski Region Komunalny"
w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przykona"
w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Przykona"
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Przykonie ul. Szkolna 4A złożonego z Przedszkola Samorządowego w Przykonie, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie i Gimnazjum w Przykonie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2003 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2003 rok
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie: przyjęcia programu rozwiązywania problemów społecznych w zakresie pomocy społecznej
w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności.
w sprawie: wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego z funduszów własnych gminy.
w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przykonie
w sprawie: nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Przykonie.
w sprawie nadania Statutu Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie.
w sprawie nawiązania kontaktów partnerskich z Gminą Sutyski
w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Olszówka.
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Przykona w roku 2004 Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Nawiedzenia NMP w Psarach na roboty budowlane w Plebani.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2003rok
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2004 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
W sprawie : zatwierdzenia Regulaminu Konkursu pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska .
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Przykona publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w sprawie zakupu przez Gminę Przykona niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Przykona.
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Zimotki stanowiącej Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa.
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Akoholowych Gminy Przykona na 2004 rok.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/73/95 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 1995 roku.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
W sprawie uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na obszarze Gminy Przykona
w sprawie przeznaczenia części umorzonych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem sprzętu do pracowni Zespołu Szkół Technicznych w Turku.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień .
w sprawie budżetu na 2004r.