rok 2004

Uchwała Nr XXI/122/04 Rady Gminy Przykona z dnia 24 czerwca 2004 roku

 
 
Uchwała Nr XXI/122/04
Rady Gminy Przykona
 
z dnia 24 czerwca  2004 roku
 
 
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
 
                      Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.)  Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :
 
§ 1.
1. Założenia do projektu budżetu ustala Wójt Gminy w terminie do 15 września roku   poprzedzającego rok budżetowy, które przekazuje Kierownikom Referatów. 2.Radni, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych przedkładają Wójtowi Gminy za pośrednictwem  Skarbnika Gminy wnioski, plany rzeczowe zadań oraz projekty planów finansowych w terminie do dnia 25 września  roku poprzedzającego rok     budżetowy.  Kierownicy jednostek organizacyjnych projekty planów finansowych przedkładają     w układzie :     - przewidywane wykonanie planowanych dochodów i wydatków roku poprzedzającego        rok budżetowy,     - planowane dochody i wydatki na rok budżetowy wraz z informacją opisową zawierającą        szczegółowe uzasadnienie wielkości planowanych dochodów, wydatków bieżących        i wydatków majątkowych.     Wykaz zadań majątkowych  musi być sporządzony w układzie:      - nazwa zadania,      - ogólny koszt zadania, w tym: planowane nakłady w roku budżetowym, a w przypadku
        zadań kontynuowanych dotychczasowe nakłady,      - przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia zadania.
 
§ 2.
 
Skarbnik Gminy w oparciu o założenia do projektu budżetu oraz przedłożone materiały i wnioski, a także ustalone kwoty dochodów własnych gminy, dotacji celowych na realizację zadań własnych, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, subwencji ogólnej, udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków gminy oraz inne informacje niezbędne do projektu budżetu , które w terminie do 30 października roku poprzedzającego rok budżetowy  przedkłada Wójtowi Gminy.
 
§ 3.
1.    Wójt Gminy przygotowuje na podstawie materiałów przedłożonych przez Skarbnika  Gminy projekt uchwały budżetowej. 2.   Projekt uchwały budżetowej  z objaśnieniami oraz informację o stanie mienia komunalnego, przedkłada do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.:       1) Radzie Gminy Przykona,       2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.
 
§ 4.
 
1. Projekt budżetu opracowuje się w szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów. 2. Projekt uchwały budżetowej określa:     1) ogólną kwotę dochodów  z wyodrębnieniem dotacji na zadania zlecone z zakresu   administracji rządowej,
   2) ogólną kwotę wydatków z wyodrębnieniem wydatków na zadania zlecone z zakresu  administracji rządowej,    3) ogólną kwotę deficytu budżetu i źródła jego pokrycia  lub nadwyżki budżetowej i jej przeznaczenie ,
   4) wykaz wydatków majątkowych,    5) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów   alkoholowych  i wydatki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,    6) dotacje podmiotowe    7) przychody i wydatki funduszy celowych,    8) plan finansowy dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,    9) przychody i wydatki środków specjalnych  10)dotacje na cele publiczne dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, 11) upoważnienie dla Wójta Gminy do:       - dokonywania zmian w budżecie gminy,       - zaciągania długu oraz spłat zobowiązań,       - inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy. 3. Projekt uchwały budżetowej może również określać wydatki na programy i projekty  realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych funduszy Unii Europejskiej.
§ 5.
 
Do projektu uchwały budżetowej Wójt Gminy dołącza: 1. Objaśnienia, które obejmują :     1) omówienie dochodów z poszczególnych źródeł,     2) omówienie poszczególnych rodzajów wydatków w tym:         - wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,         - wydatków majątkowych,
        - wydatków na zadania własne o charakterze obligatoryjnym,         - przychodów  i wydatków funduszy celowych,         - dotacji dla jednostek organizacyjnych,         - przychodów i wydatków środków specjalnych,   3) omówienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru  lub rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej.   2. Informację o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, która obejmuje:       1) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,       2) dane dotyczące użytkowania wieczystego,  udziałów w spółkach,       3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego , w zakresie określonym w pkt. 1 i 2   od dnia złożenia poprzedniej informacji,       4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych,      5)  inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.
§ 6.
1.Przewodniczący Rady Gminy przesyła projekt budżetu wraz z materiałami informacyjnymi wszystkim radnym. 2.Komisje Rady Gminy w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy    odbywają posiedzenia, na których formułują pisemne opinie o projekcie  budżetu.  W przypadku zgłoszenia  poprawki do budżetu polegającej na wprowadzeniu nowego    wydatku lub zwiększeniu wydatku przewidzianego w projekcie, istnieje obowiązek wskazania przez Komisję źródła jego  sfinansowania.    Opinie Komisji Rady przekazywane są do dnia 5 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy  Wójtowi Gminy. 3.Wójt Gminy po zapoznaniu się z opiniami Komisji Rady, przedkłada Przewodniczącemu  Rady  w terminie do 12 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy swoje stanowisko  w sprawie zmian do projektu budżetu wnioskowanych przez Komisje.    Wnioski Komisji nie przyjęte przez Wójta Gminy wymagają uzasadnienia.     Treść wniosków wraz ze stanowiskiem Wójta Gminy do tych wniosków , Przewodniczący  Rady Gminy przesyła radnym wraz z zawiadomieniem o Sesji. 4. Przebieg obrad sesji, na której będzie rozpatrywany projekt budżetu, winien uwzględniać:     - odczytanie opinii Komisji Rady w tym opinii Komisji Budżetu Rozwoju  Gospodarczego i Promocji,     - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,     - dyskusję  nad wnioskami i przegłosowanie wniosków przyjętych przez Wójta Gminy,     - głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
§ 7.
Traci moc Uchwała Nr XXXIII/160/94 Rady Gminy w Przykonie z dnia 23 lutego 1994 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zmieniona Uchwałą Nr XXI/124/96 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 1996 r  zmieniona Uchwałą Nr XIV/82/99 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 1999 roku.
§ 8.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 § 9.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
 
 
 
Uzasadnienie
 
do Uchwały  Nr  XXI/122/04
 
Rady Gminy Przykona
 
z dnia 24 czerwca  2004 roku
 
                  Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym, projekt  budżetu przygotowuje Wójt Gminy, biorąc pod uwagę  zasady zawarte                  
   w ustawie o finansach publicznych i wskazówki Rady Gminy. Przygotowany projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami  Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy.   W celu zobrazowania skali zagadnień oraz określenia zadań dla     poszczególnych jednostek organizacyjnych  gminy, Skarbnika, Wójta Gminy, stanowią wytyczne do prawidłowego opracowania projektu budżetu.        
Lista wiadomości
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień .
w sprawie : uchwalenia "Programu współpracy na rok 2005 gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie "
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie budżetu gminy na 2005 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przykona na lata 2005 – 2009
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu ureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem wyposażenia do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Turku.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2005rok.
w sprawie opłaty targowej.
w sprawie podatku od posiadania psów .
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości .
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/131/04 Rady Gminy Przykona z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przykona, w drodze przetargu nieograniczonego.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka, w drodze przetargu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 151/5, położonej w miejscowości Rogów.
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadań zgłaszanych do rocznego planu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2005 rok.
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiegona realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn." Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tur
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przykona, w drodze przetargu nieograniczonego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego na budowę chodnika wraz z wjazdami do posesji w ciągu drogi powiatowej nr 404 Dobra - Przykona .
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Przykona Powiatowi Tureckiemu na realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn. "Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku"
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
W sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogów.
w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przykona.
w sprawie zakupu przez Gminę Przykona niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona.
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/44/03 Rady Gminy Przykona z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Zimotki, w drodze przetargu nieograniczonego.
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Jakubka
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/242/02 Rady Gminy Przykona z dnia 21 marca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
w sprawie wystąpienia Gminy Przykona ze Związku Międzygminnego "Kolski Region Komunalny"
w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przykona"
w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Przykona"
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Przykonie ul. Szkolna 4A złożonego z Przedszkola Samorządowego w Przykonie, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie i Gimnazjum w Przykonie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2003 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2003 rok
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie: przyjęcia programu rozwiązywania problemów społecznych w zakresie pomocy społecznej
w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności.
w sprawie: wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego z funduszów własnych gminy.
w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przykonie
w sprawie: nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Przykonie.
w sprawie nadania Statutu Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie.
w sprawie nawiązania kontaktów partnerskich z Gminą Sutyski
w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Olszówka.
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Przykona w roku 2004 Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Nawiedzenia NMP w Psarach na roboty budowlane w Plebani.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2003rok
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2004 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
W sprawie : zatwierdzenia Regulaminu Konkursu pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska .
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Przykona publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w sprawie zakupu przez Gminę Przykona niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Przykona.
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Zimotki stanowiącej Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa.
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Akoholowych Gminy Przykona na 2004 rok.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/73/95 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 1995 roku.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
W sprawie uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na obszarze Gminy Przykona
w sprawie przeznaczenia części umorzonych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem sprzętu do pracowni Zespołu Szkół Technicznych w Turku.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień .
w sprawie budżetu na 2004r.