rok 2004

Uchwała Nr XX/110/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004

                                        Uchwała Nr XX/110/04
                                        Rady Gminy Przykona
                                        z  dnia 25 maja 2004 
 
      w sprawie: przyjęcia programu rozwiązywania problemów społecznych w 
                        zakresie pomocy społecznej
 
        Na podstawie art.18 ust2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym  (Dz.U.Nr z 2001 Nr 142 poz.1591 ze zmianami )
oraz art.17 ust1 pkt.1 ustawy  z dnia 12 marca 2004r.o pomocy  społecznej (Dz.U.z 2004r.Nr 64 poz.593) Rada Gminy uchwala co następuje :
 
                                                      § 1
        
        Postanawia przyjąć Program rozwiązywania problemów społecznych w 
        zakresie pomocy społecznej w brzmieniu załącznika
 
                                                     §  2
 
       Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy
 
                                                     §  3
 
 
       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
                                                                                                                                                                  
 
 
Załącznik do Uchwały Nr XX/110/04
Rady Gminy Przykona
Z dnia 25 maja 2004roku
 
 
  Program rozwiązywania problemów społecznych
      w zakresie pomocy społecznej.
 
 
 
                                  I   ZASADY  OGÓLNE
 
Głównym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są sami w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia ,zasoby i możliwości .
       Ideą przyświecająca opracowaniu programu jest stworzenie rozwiązań umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie rodzinom w środowisku.
Z uwagi na dokonujące się zmiany społeczno ekonomiczne pojawia się wiele problemów społecznych ,które wymagają kompleksowych rozwiązań .
 Jak wynika z danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie dominującymi przyczynami ubiegania się o pomoc jest ;ubóstwo ,bezrobocie długotrwała choroba, bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych
 
 Głównymi problemami ,które występują należy uznać :
-    istniejące bezrobocie
-    starzenie się społeczeństwa
 
  Do najważniejszych zadań należy uznać potrzebę:
  - pomoc osobom najuboższym
  -opieka nad ludźmi starymi
 
 
 
                                      CELE    PROGRAMU
 
1.Zapewnienie osobom i rodzinom środków finansowych, które pozwolą godnie żyć
2.Aktywizacja osób bezrobotnych w poszukiwaniu pracy
3.Opieka nad ludźmi samotnymi i chorymi.
4.Wspieranie inicjatyw mających na celu polepszenie warunków życia  mieszkańców .
 
 
 
 
 
 
II   STRATEGIA   DZIAŁANIA
 
 
1.Przyznawanie pomocy finansowej w celu poprawy sytuacji bytowej rodzin
2.Udzielanie osobom i rodzinom pomocy prawnej
3.Rozwijanie usług opiekuńczych na terenie gminy
4.Współpraca z PUP ,samorządem gminy
5.Wspóldziałanie z organizacjami pozarządowymi, Powiatowy Centrum      Pomocy Rodzinie, kuratorami
 
DZIAŁANIA  NA  RZECZ  RODZINY
 
 
Rodzina jako podstawowa komórka społeczeństwa powinna być otoczona niezbędną ochroną i wsparciem, aby mogła w pełnym zakresie wypełniać swoje obowiązki .
Okres przemian i związane z tym skutki ekonomiczne stały się dla rodziny ciężarem, którym sami nie zawsze mogą sobie poradzić. Duża liczba rodzin żyje na granicy ubóstwa .Niskie dochody rodzin powodują ograniczenie w korzystaniu z nauki w szkołach wyższych.
Działanie na rzecz rodziny powinno być zróżnicowane w zależności od problemów rodziny
 
 
 Cele szczegółowe :
 
-    udzielanie pomocy rodzinom niewydolnym wychowawczo w przezwyciężeniu problemów
-    zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do życia i rozwoju zgodnie z ich potrzebami.
-    propagowanie polityki   prorodzinnej.
 
                      
ZADANIA
1.Poradnictwo  uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum w rodzinach o  
2.Dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach w rodzinach  o dochodach wyższych od kryterium dochodowego .
3.Pobudzanie  aktywności rodzin w rozwiązywaniu problemów
4.Udzielanie pomocy finansowej w wysokości 600 zł z tytułu urodzenia dziecka
5.Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodz
 
 
 
DZIAŁANIA  NA  RZECZ  RODZINY Z  PROBLEMAMI           BEZROBOCIA
 
 
Bezrobocie oznacza brak pracy zarobkowej dla osób chętnych do jej wykonywania.
Problem bezrobocia dotyka coraz więcej osób z terenu Gminy Przykona  .
Brak pracy powoduje nieprawidłowe funkcjonowanie rodziny, prowadzi do ubóstwa .Wpływa na konflikty w rodzinie alkoholizm ,choroby. Długotrwałe pozostawanie bez pracy budzi apatię ,zniechęcenie, rezygnację z poszukiwań pracy. Pracownicy socjalni w Ośrodku powinni aktywizować bezrobotnych w poszukiwaniu pracy
 
 
  Cele szczegółowe
 
1.Wspieranie bezrobotnych w poszukiwaniu pracy.
 
 
   ZADANIA
 
1.Zróżnicowanie form pomocy adresowanych dla bezrobotnych .
2.Poradnictwo w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w nowej sytuacji, gospodarowanie ograniczonymi środkami
3.Eliminowanie  uzależnienia  świadczeniobiorców  od  pomocy  finansowej Ośrodka
4.Poradnictwo w zakresie możliwości znalezienia pracy.
 
 
DZIAŁANIA  NA  RZECZ  OSÓB  STARSZYCH
  
          Proces starzenia się społeczeństwa jest efektem wydłużania się przeciętnego trwania życia. W związku z powyższym konieczne jest zaktywizowanie ludzi starszych oraz wspomaganie potrzebujących . Dążyć należy do zapobiegania izolacji i osamotnienia ludzi starszych w naszej Gminie.
 
 
       Cele szczegółowe
 
1.Zapewnienie wsparcia osobom starszym ,niezdolnym do samodzielnej egzystencji w środowisku.
2.Jak najdłuższe utrzymanie zdolności do funkcjonowania osoby w miejscu zamieszkania
3.Aktywizacja rodzin na rzecz starego człowieka .
 
 
  ZADANIA
 
1.Rozwój środowiskowej formy pomocy (pomoc finansowa, porady usługi)
      2.Aktywizowanie osób starszych w życiu lokalnym  poprzez udział       w imprezach organizowanych z okazji Dnia Seniora .
      3.Praca socjalna
4.Diagnozowanie potrzeb ludzi starszych
 
 
                       ADRESACI   PROGRAMU
 
 
Adresatami programu są: rodziny najuboższe  , bezrobotni ,ludzie starsi
(osoby samotne, chore)
                
 
                  WSPÓŁPRACA   ZE  SPOŁECZNOŚCIĄ  LOKALNĄ
 
 
     Wzmacnianie zdolności grup i społeczności lokalnej do samodzielnego   
rozwiązywania  własnych problemów poprzez:
     inicjowanie integracji społeczności lokalnej (tworzenie klubu integracyjnego)  wspólne  diagnozowanie potrzeb społecznych i inspirowanie rozwoju idei  samopomocowej
     organizowanie zbiórek żywności ,sprzętu gospodarstwa domowego ,odzieży
 
                               REALIZATORZY  PROGRAMU
 
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z :
     Władzami  Gminy Przykona
     Powiatowym  Centrum Pomocy Rodzinie
     Powiatowym Urzędem  Pracy
     Szkołami
 
 
Lista wiadomości
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień .
w sprawie : uchwalenia "Programu współpracy na rok 2005 gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie "
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie budżetu gminy na 2005 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przykona na lata 2005 – 2009
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu ureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem wyposażenia do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Turku.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2005rok.
w sprawie opłaty targowej.
w sprawie podatku od posiadania psów .
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości .
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/131/04 Rady Gminy Przykona z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przykona, w drodze przetargu nieograniczonego.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka, w drodze przetargu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 151/5, położonej w miejscowości Rogów.
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadań zgłaszanych do rocznego planu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2005 rok.
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiegona realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn." Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tur
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przykona, w drodze przetargu nieograniczonego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego na budowę chodnika wraz z wjazdami do posesji w ciągu drogi powiatowej nr 404 Dobra - Przykona .
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Przykona Powiatowi Tureckiemu na realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn. "Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku"
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
W sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogów.
w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przykona.
w sprawie zakupu przez Gminę Przykona niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona.
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/44/03 Rady Gminy Przykona z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Zimotki, w drodze przetargu nieograniczonego.
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Jakubka
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/242/02 Rady Gminy Przykona z dnia 21 marca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
w sprawie wystąpienia Gminy Przykona ze Związku Międzygminnego "Kolski Region Komunalny"
w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przykona"
w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Przykona"
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Przykonie ul. Szkolna 4A złożonego z Przedszkola Samorządowego w Przykonie, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie i Gimnazjum w Przykonie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2003 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2003 rok
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie: przyjęcia programu rozwiązywania problemów społecznych w zakresie pomocy społecznej
w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności.
w sprawie: wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego z funduszów własnych gminy.
w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przykonie
w sprawie: nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Przykonie.
w sprawie nadania Statutu Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie.
w sprawie nawiązania kontaktów partnerskich z Gminą Sutyski
w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Olszówka.
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Przykona w roku 2004 Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Nawiedzenia NMP w Psarach na roboty budowlane w Plebani.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2003rok
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2004 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
W sprawie : zatwierdzenia Regulaminu Konkursu pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska .
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Przykona publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w sprawie zakupu przez Gminę Przykona niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Przykona.
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Zimotki stanowiącej Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa.
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Akoholowych Gminy Przykona na 2004 rok.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/73/95 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 1995 roku.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
W sprawie uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na obszarze Gminy Przykona
w sprawie przeznaczenia części umorzonych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem sprzętu do pracowni Zespołu Szkół Technicznych w Turku.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień .
w sprawie budżetu na 2004r.