rok 2004

UCHWAŁA NR XX/106/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004 r.

 
 
                                       UCHWAŁA NR XX/106/04
 
                                         Rady Gminy Przykona
                                           z dnia 25 maja 2004 r.
 
w sprawie: nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Przykonie.
 
              Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz 123 ze zm.) - Rada Gminy w Przykonie uchwala, co następuje:
 
§1.
 
Nadaje się Statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Przykonie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
 
_Traci moc uchwała Nr XXX/174/01 Rady Gminy Przykona z dnia
30 marca 2001 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Przykonie.
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                         
 
                                                                                             
                                                                                              Załącznik do Uchwały Nr XX/106/04
                                                                                                   Rady Gminy Przykona
                                                                                                   z dnia 25 maja 2004 roku
 
STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZYKONIE                             
 
I. Postanowienia: ogólne
 
§.1
 
1.    Statut określa przedmiot i zakres działania Gminnej Biblioteki Publicznej zwanej dalej "Biblioteką" oraz jej organizację, organy zarządzające i nadzorujące.
2.    Biblioteka jest instytucją kultury działającą na podstawie
 niniejszego statutu i przepisów szczególnych.
 
§.2
 
1. Siedzibą biblioteki jest miejscowość Przykona, a terenem działania  gmina Przykona.      .
2. Biblioteka używa pieczęci podłużnej w pełnym brzmieniu, z adresem siedziby oraz do oznaczania księgozbioru pieczęci okrągłej z nazwą biblioteki w pełnym brzmieniu w otoku i adresem siedziby po     środku.
§.3
 
1. Biblioteka jest gminną instytucją kultury działającą
     w obrębie krajowej sieci bibliotecznej
2. Biblioteka może korzystać z pomocy fachowej Wojewódzkiej
     Biblioteki Publicznej, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej   
    oraz innych instytucji kultury.
 
II. Cele i zadania biblioteki jako gminnej instytucji kultury.
 
§.4
 
1.    Celem biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych  
     społeczeństwa oraz rozwijanie i upowszechnianie kultury .
 
§.5
 
Do podstawowych zadań biblioteki należy edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, a w szczególności :
 
1 - gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów   
     bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących  
     własnego regionu.
2 - udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie
     do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z
     uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz
     ludzi niepełnosprawnych.                                                                                                      .
3 - prowadzenie działalności informacyjno-bibliotecznej
4 - popularyzacja książki i czytelnictwa
5 - współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania   
      kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu 
      potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa
6 - wdrażanie nowych form i metod pracy bibliotecznej
 
§.6
 
Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska gminy Przykona i instytucji na jej terenie działających.
 
III. Organy biblioteki i jej organizacja
 
§.7
 
1.    Organizatorem biblioteki jako  gminy jest Gmina Przykona, która uchwałą określa jej nazwę, rodzaj, siedzibę i przedmiot   działania.
      2. Rada Gminy może dokonać połączenia, podziału, przekształcenia
           lub likwidacji biblioteki w drodze uchwały.
      3. Rada Gminy może też tworzyć biblioteki na podstawie umowy
           zawartej z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką
           organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.
      4. Szczegółowy tryb postępowania w czynnościach określonych w
           pkt. 1 - 3 określają przepisy ogólne.
 
§.8
 
           Rada Gminy może ogłosić konkurs na Dyrektora biblioteki.
 
§.9
 
       1. Organem nadzorującym bibliotekę jest Wójt Gminy.
       2. Wójt Gminy:
           - zatrudnia Dyrektora biblioteki,
       - zatwierdza Regulamin Organizacyjny i Regulamin Pracy oraz
               regulamin kół i organów doradczych działających przy bibliotece.
 
  3. Wójt gminy sprawuje nadzór nad biblioteką jako jednostką budżetową  
      oraz ustala wysokość wynagrodzenia dla Dyrektora biblioteki.
 
§.10
 
      1. Dyrektor biblioteki zarządza placówką i reprezentuje ją na
          zewnątrz oraz jest za nią odpowiedzialny.
2.    Bezpośrednim przełożonym Dyrektora biblioteki jest Wójt Gminy.
3.    Bezpośrednim przełożonym Kierownika Filii jest Dyrektor biblioteki.
4.    Pracownika biblioteki zatrudnia lub zwalnia Dyrektor biblioteki w porozumieniu z Wójtem gminy.
5.    Wynagrodzenie miesięczne dla pracowników biblioteki ustala Dyrektor biblioteki.
6.    Główny Księgowy i Kierownik Filii działają w ramach kompetencji określonych Regulaminem Organizacyjnym i udzielonych im przez Dyrektora biblioteki upoważnień ponosząc przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje i ich skutki.
 
§.11
 
          l. Dyrektor biblioteki działa jednoosobowo na podstawie
             pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta gminy.
         2. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna
             jest zgoda Wójta.
         3. Wykonując wyznaczone zadanie Dyrektor biblioteki zapewnia   
              również kompleksowe rozwiązanie problemów wynikających z  
             bieżących potrzeb oraz sprawuje kontrolę wewnętrzną w zakresie   
             nadzorowanych spraw.
 
§.12
 
Dyrektor biblioteki składa półroczne sprawozdanie z działalności biblioteki Wójtowi Gminy
 
§.13
 
Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, odziały dla dzieci, filie biblioteczne i punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.
 
§. l4
 
Szczegółową organizację wewnętrzną biblioteki oraz zakres działania ustala Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym.
 
 
IV. Gospodarka finansowa Biblioteki
 
                                                                                 §. 15
 
 
1.    Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest Plan Działalności Biblioteki, zatwierdzony przez Dyrektora, z zachowaniem dotacji Gminy Przykona.
2.    Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów
3.    Przychodami biblioteki są wpływy z prowadzonej działalności, w tym wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego, z wyjątkiem dóbr kultury w rozumieniu przepisu art.2 i art.. 4 ustawy o ochronie dóbr kultury, oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z Budżetu Gminy Przykona, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
4.    Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
5.    Roczne sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy.
 
 
                                                         § 16
 
 
Dyrektor biblioteki zarządza powierzonym mu majątkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
 
 
 
V. Przepisy końcowe
 
 
                                                         § 17
 
1.    Biblioteka i jej filie uzyskują osobowość prawną i mogą rozpocząć działalność z chwilą wpisu do gminnego rejestru instytucji kultury.
2.    Placówki istniejące i prowadzone przez Gminę podlegają wpisowi do rejestru z urzędu, a pracownicy tych placówek stają się pracownikami kultury.
 
                                                           § 18
 
Pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje zawodowe odpowiadające wymogom określonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
                                                              § 19
 
1.    Statut Biblioteki nadaje Rada Gminy Przykona w drodze uchwały.
2.    Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
 
Lista wiadomości
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień .
w sprawie : uchwalenia "Programu współpracy na rok 2005 gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie "
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie budżetu gminy na 2005 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przykona na lata 2005 – 2009
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu ureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem wyposażenia do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Turku.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2005rok.
w sprawie opłaty targowej.
w sprawie podatku od posiadania psów .
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości .
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/131/04 Rady Gminy Przykona z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przykona, w drodze przetargu nieograniczonego.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka, w drodze przetargu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 151/5, położonej w miejscowości Rogów.
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadań zgłaszanych do rocznego planu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2005 rok.
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiegona realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn." Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tur
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przykona, w drodze przetargu nieograniczonego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego na budowę chodnika wraz z wjazdami do posesji w ciągu drogi powiatowej nr 404 Dobra - Przykona .
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Przykona Powiatowi Tureckiemu na realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn. "Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku"
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
W sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogów.
w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przykona.
w sprawie zakupu przez Gminę Przykona niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona.
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/44/03 Rady Gminy Przykona z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Zimotki, w drodze przetargu nieograniczonego.
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Jakubka
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/242/02 Rady Gminy Przykona z dnia 21 marca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
w sprawie wystąpienia Gminy Przykona ze Związku Międzygminnego "Kolski Region Komunalny"
w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przykona"
w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Przykona"
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Przykonie ul. Szkolna 4A złożonego z Przedszkola Samorządowego w Przykonie, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie i Gimnazjum w Przykonie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2003 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2003 rok
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie: przyjęcia programu rozwiązywania problemów społecznych w zakresie pomocy społecznej
w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności.
w sprawie: wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego z funduszów własnych gminy.
w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przykonie
w sprawie: nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Przykonie.
w sprawie nadania Statutu Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie.
w sprawie nawiązania kontaktów partnerskich z Gminą Sutyski
w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Olszówka.
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Przykona w roku 2004 Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Nawiedzenia NMP w Psarach na roboty budowlane w Plebani.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2003rok
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2004 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
W sprawie : zatwierdzenia Regulaminu Konkursu pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska .
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Przykona publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w sprawie zakupu przez Gminę Przykona niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Przykona.
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Zimotki stanowiącej Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa.
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Akoholowych Gminy Przykona na 2004 rok.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/73/95 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 1995 roku.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
W sprawie uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na obszarze Gminy Przykona
w sprawie przeznaczenia części umorzonych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem sprzętu do pracowni Zespołu Szkół Technicznych w Turku.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień .
w sprawie budżetu na 2004r.