rok 2004

UCHWAŁA NR XX/119/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004r.

UCHWAŁA   NR XX/119/04
Rady Gminy Przykona
z dnia 25 maja 2004r.
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/242/02 Rady Gminy Przykona z dnia 21 marca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
 
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15, art. 40  ust.1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym ( tekst jedn. - Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ), art. 4  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. nr 132, poz. 622, z późn. zm.) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku
(ON-HK-5070-13/04     z dnia 26 kwietnia 2004r.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
 "Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy", stanowiący załącznik do Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XLII/242/02 z dnia 21 marca 2002r.  otrzymuje brzmienie określone w Załączniku do niniejszej Uchwały. 
 
§ 2
 
W § 2 Uchwały Nr XLII/242/02 z dnia 21 marca 2002r. słowa "Zarząd Gminy" zastępuje się słowami "Wójt Gminy"
 
§ 3
 
W pozostałym zakresie Uchwała nie ulega zmianie.
 
§ 4
 
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
  
REGULAMIN UTRZYMANIA PORZĄDKU
I CZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY
  
Rozdz. 1
Postanowienia ogólne
 
§ 1
 1. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości znajdujących się w gminie .
 2. Postanowienia Regulaminu są interpretowane i stosowane w zgodzie w szczególności z przepisami ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. nr 132 poz.622, z późn.zm.) oraz ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz. U. nr 62 poz.628)
 
§ 2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1)    odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych,
2)    właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami,
3)    podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć gminne jednostki organizacyjne oraz inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne, które uzyskały pozwolenie na świadczenie usług komunalnych na podstawie art. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
4)    nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych,
 
Rozdz. 2
Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach i terenach użytku publicznego
 
§ 3
 1. Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymywania porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości, starać się o estetyczny wygląd budynków i ich otoczenia, a także upiększać je zielenią i ukwieceniem.
 2. Wójt Gminy będzie organizować okresowe konkursy inspirujące do większej dbałości o czystość, porządek i estetyczny wygląd nieruchomości.
 
§ 4
 1. Właściciele nieruchomości albo inne podmioty wskazane ustawą mają obowiązek niezwłocznego oczyszczania ze śniegu i lodu oraz usuwania błota i zanieczyszczeń z chodnika.
 2. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruch pieszych lub pojazdów i podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika.
 3. Teren nieruchomości powinien być w miarę potrzeby sprzątany, utwardzone części terenu oraz chodniki położone wzdłuż nieruchomości powinny być zamiatane , aby nie dopuścić do zalegania na nim zanieczyszczeń.
 
§ 5
 1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na śmieci i systematycznego ich  opróżniania, w sposób nie dopuszczający do przepełnienia.
 2. Obowiązek określony w ust.1 dotyczy także zarządzającego drogą publiczną, znajdującą się na obszarze zabudowanym w rozumieniu przepisów ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 98 poz.602 z późn. zm.) oraz w odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej, przedsiębiorców korzystających z takich przystanków.
 
Rozdz. 3
Zasady usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości.
 
§ 6
 1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości muszą być gromadzone w urządzeniach odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie, natomiast nieczystości ciekłe, nie odprowadzane do sieci kanalizacyjnej bądź przydomowej oczyszczalni ścieków, w zbiornikach odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów odrębnych, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. nr 106 poz.1126 z późn. zm.)
 2. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, to muszą być one gromadzone w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych. Zasady gospodarowania takimi odpadami określają przepisy odrębne.
 
§ 7
            Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzoną na terenie nieruchomości działalnością w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych, nie mogą być gromadzone w pojemnikach służących gromadzeniu odpadów komunalnych. Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami określają przepisy odrębne.
 
§ 8
 1. Pojemniki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników jak i pracowników firmy wywozowej, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.
 2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się beż przeszkód i powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników.
 3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany zapewnić pracownikom firmy wywozowej dostęp do pojemników w czasie ustalonym w umowie o odbiór odpadów, w sposób umożliwiający opróżnienie pojemników bez narażania na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów
 
§ 9
Powstające na terenie nieruchomości odpady roślinne powinny być, w miarę możliwości, zagospodarowane we własnym zakresie - kompostowanie, karma dla zwierząt.
 
§ 10
 1. Stałe odpady komunalne muszą być usuwane z terenu nieruchomości w terminach uzgodnionych z firmą wywozową.
 2. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.
 3. Wywozu nieczystości ciekłych może dokonać wyłącznie firma posiadająca wymagane prawem pozwolenie na świadczenie usług komunalnych na terenie gminy.
 
Rozdz. 4
Urządzenia przeznaczone do gromadzenia odpadów
 
§ 11
 1. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie jej w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych poprzez zakup takich urządzeń, wydzierżawienie od firmy wywozowej lub w inny sposób ustalony w drodze umowy z firmą wywozową.
 2. Odpady komunalne mogą być gromadzone jedynie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach lub kontenerach, dostosowanych do systemu wywozu odpadów uzgodnionego z firmą zajmującą się wywozem nieczystości.
 
§ 12
1.    Mieszkańcy gminy Przykona zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki następujących odpadów:
1)         szkło białe
2)         szkło kolorowe
`           3)         makulatura
4)         tworzywa sztuczne
2.    Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki typu IGLO lub worki utrzymane w następującej kolorystyce:
1)         biały - z przeznaczeniem na szkło białe
2)         zielony - z przeznaczeniem na szkło kolorowe
3)         żółty lub siatkowy - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne
4)         niebieski - z przeznaczeniem na makulaturę
 
3.    Selektywna zbiórka odpadów powinna być prowadzona z zachowaniem ogólnych warunków usuwania odpadów określonych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady selektywnej zbiórki odpadów ustalone zostaną w umowie z firmą wywozową lub zakładem utylizacji odpadów.
 
 
§ 13       
 1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach - kontenerach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużlu, gruzu budowlanego, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, a także odpadów z działalności gospodarczej.
 2. Zabrania się spalania w pojemnikach - kontenerach jakichkolwiek odpadów komunalnych.
Rozdz. 5
Zasady rozliczania usług
 
§ 14
 1. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do pobierania, przechowywania i okazywania, na zasadach określonych w ustawie z 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, dowodów usunięcia ustalonej ilości odpadów w sposób zgodny z postanowieniami tejże ustawy
 2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany do udzielania firmie wywozowej informacji niezbędnych dla ustalenia treści umowy o usuwanie odpadów w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 3. Wyklucza się możliwość usuwania odpadów z terenu nieruchomości inaczej niż za pośrednictwem firmy wywozowej z zastrzeżeniem pkt 4.
 4. Dopuszcza się usuwanie odpadów komunalnych stałych, do końca roku 2005,  także własnym transportem na składowisko w Psarach.
 
 
Rozdz.6
Obowiązki właścicieli zwierząt domowych
 
§ 15
 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia z niego.
 2. Zwalnianie psa ze smyczy z nałożonym kagańcem jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i pod warunkiem, że właściciel ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad zachowaniem psa.
 
 
Rozdz.7
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach osiedlowej zabudowy jednorodzinnej i letniskowej
 
§ 16
1.    Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymywania następujących gatunków zwierząt gospodarskich: konie, bydło, trzoda chlewna, owce i kozy na obszarach zabudowy jednorodzinnej i letniskowej, a w szczególności:
1) teren osiedla domków jednorodzinnych w Przykonie
2) teren osiedla  domków jednorodzinnych w Psarach, z wyłączeniem ul. Zielonej
3)  teren osiedla domków jednorodzinnych w Przykonie ul. Nowa
 
2.    Dopuszcza się chów i utrzymywanie następujących gatunków zwierząt:
1)   drób               
2)   króliki             
3)   gołębie            
3.    Prowadzący chów  zwierząt jest obowiązany zapewnić:
1)   gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowla odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem i nie powodowanie zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych.
2)   niepowodowanie przez prowadzoną hodowlę, wobec osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich, uciążliwości takich jak hałas, odory czy podobne.
3)   przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych
4.    Przepisy ust. 1 i 2 wchodzą w życie 1.01.2005r.
 
 
Lista wiadomości
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień .
w sprawie : uchwalenia "Programu współpracy na rok 2005 gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie "
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie budżetu gminy na 2005 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przykona na lata 2005 – 2009
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu ureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem wyposażenia do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Turku.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2005rok.
w sprawie opłaty targowej.
w sprawie podatku od posiadania psów .
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości .
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/131/04 Rady Gminy Przykona z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przykona, w drodze przetargu nieograniczonego.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka, w drodze przetargu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 151/5, położonej w miejscowości Rogów.
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadań zgłaszanych do rocznego planu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2005 rok.
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiegona realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn." Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tur
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przykona, w drodze przetargu nieograniczonego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego na budowę chodnika wraz z wjazdami do posesji w ciągu drogi powiatowej nr 404 Dobra - Przykona .
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Przykona Powiatowi Tureckiemu na realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn. "Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku"
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
W sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogów.
w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przykona.
w sprawie zakupu przez Gminę Przykona niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona.
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/44/03 Rady Gminy Przykona z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Zimotki, w drodze przetargu nieograniczonego.
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Jakubka
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/242/02 Rady Gminy Przykona z dnia 21 marca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
w sprawie wystąpienia Gminy Przykona ze Związku Międzygminnego "Kolski Region Komunalny"
w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przykona"
w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Przykona"
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Przykonie ul. Szkolna 4A złożonego z Przedszkola Samorządowego w Przykonie, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie i Gimnazjum w Przykonie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2003 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2003 rok
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie: przyjęcia programu rozwiązywania problemów społecznych w zakresie pomocy społecznej
w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności.
w sprawie: wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego z funduszów własnych gminy.
w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przykonie
w sprawie: nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Przykonie.
w sprawie nadania Statutu Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie.
w sprawie nawiązania kontaktów partnerskich z Gminą Sutyski
w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Olszówka.
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Przykona w roku 2004 Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Nawiedzenia NMP w Psarach na roboty budowlane w Plebani.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2003rok
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2004 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
W sprawie : zatwierdzenia Regulaminu Konkursu pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska .
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Przykona publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w sprawie zakupu przez Gminę Przykona niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Przykona.
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Zimotki stanowiącej Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa.
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Akoholowych Gminy Przykona na 2004 rok.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/73/95 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 1995 roku.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
W sprawie uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na obszarze Gminy Przykona
w sprawie przeznaczenia części umorzonych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem sprzętu do pracowni Zespołu Szkół Technicznych w Turku.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień .
w sprawie budżetu na 2004r.