rok 2004

Uchwała Nr XX /107/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004

Uchwała Nr XX /107/04
Rady Gminy Przykona
                                                                  z dnia 25 maja 2004
 
w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przykonie
 
Na podstawie art. 18 ust.1, art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przykonie
stanowiący załącznik do Uchwały
 
                                                        § 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Przykonie.
 
                                                        § 3
 
Traci moc Uchwała Nr XI/56/91 Rady Gminy Przykona z dnia 2 maja 1991 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie.
 
                                                        § 4
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
                                                                                Załącznik do Uchwały Nr XX/107/04
                                                                                Rady Gminy Przykona
                                                                                 z dnia 25 maja 2004
                                                 
 
 
                                                        S T A T U T
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                   w Przykonie
 
 
   I Postanowienia ogólne :
 
§ 1
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przykonie zwany dalej "Ośrodkiem" działa na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64, poz. 593  ) i wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.
  2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami)
  3. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz.Uz 2003 r.Nr 15, poz. 148 ze zm.)
  4. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (  Dz.U.z  Nr 228, poz.2255 ze zm.)
 
§ 2
 
1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przykonie jest samodzielną, budżetową     jednostką organizacjną Gminy Przykona.
2.Siedziba Ośrodka mieści się w budynku Urzędu Gminy Przykona.
3.Obszar działania Ośrodka obejmuje teren gminy Przykona.
 
II  Cele i zadania Ośrodka
 
                                                                       § 3
 
1.Działania Ośrodka mają na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których sami nie są w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości.
2.Ośrodek jest realizatorem zadań pomocy społecznej w Gminie.
 
§ 4
 
Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności:
  1. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych przepisami prawa.
  2. Praca socjalna
  3. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia społeczne.
  4. Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej.
  5. Realizacja nowych form pomocy i samopomocy społeczne
 
                                                        § 5
 
 1 .Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy :
 
1). opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów  społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej
2).  sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej
3). udzielanie schronienia ,zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym
4). przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
5). przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
 6).przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającyn dochodu i możliwości uzyskania świadczenia na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
7). przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego
 8).  opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę rezygnującą z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej,osobistej opieki lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką ,ojcem lub rodzeństwem
9).  praca socjalna
10). organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych
11). dożywianie dzieci
12. sprawienie pogrzebu
13). kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu
14). sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie
 
2.Do zadań własnych gminy należy :
 
1).przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych
2). przyznawanie i wypłacanie zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłku,pożyczek lub pomocy w naturze
 
3 .Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanej przez gminę należy :
 
1). przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
2). opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
3). przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną
4). realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej ,mających na celu ochronę życia osób,rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia .
                     
 
 
 
 
 
 
                                                       §  6
 
Ośrodek  realizuje swoje zadania współpracując z:
1). Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu
2). Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu
3).Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Turku
4). Powiatowym Urzędem Pracy w Turku
5).organizacjami pozarządowymi
6). szkołami
 
III Struktura Ośrodka
§7
 
Ośrodkiem kieruje Kierownik, który jest zatrudniany i odwoływany  przez Wójta Gminy.
 
§ 8
 
Kadra Ośrodka składa się z:
1)  Kierownika,
2)  2 pracowników socjalnych,
3)   głównego księgowego,
4)     stanowiska świadczeń rodzinnych
 
IV Zasady finansowania Ośrodka .
 
§ 9
 
Ośrodek finansowany jest z dotacji celowych z budżetu państwa i środków własnych gminy.
 
§ 10
 
Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych zgodnie z ustawą o finansach publicznych i  ustawą o rachunkowości.
 
§11
Ośrodek używa pieczęci o treści:
 
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
Tel.(0-63) 278-61-19
62-731 Przykona, ul. Szkolna 7
woj. wielkopolskie
                                                               
  § 12
 
  
 1.Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nadaje Rada Gminy Przykona w drodze uchwały
 2.Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
 
 
Lista wiadomości
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień .
w sprawie : uchwalenia "Programu współpracy na rok 2005 gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie "
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie budżetu gminy na 2005 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przykona na lata 2005 – 2009
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu ureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem wyposażenia do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Turku.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2005rok.
w sprawie opłaty targowej.
w sprawie podatku od posiadania psów .
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości .
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/131/04 Rady Gminy Przykona z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przykona, w drodze przetargu nieograniczonego.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka, w drodze przetargu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 151/5, położonej w miejscowości Rogów.
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadań zgłaszanych do rocznego planu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2005 rok.
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiegona realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn." Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tur
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przykona, w drodze przetargu nieograniczonego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego na budowę chodnika wraz z wjazdami do posesji w ciągu drogi powiatowej nr 404 Dobra - Przykona .
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Przykona Powiatowi Tureckiemu na realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn. "Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku"
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
W sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogów.
w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przykona.
w sprawie zakupu przez Gminę Przykona niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona.
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/44/03 Rady Gminy Przykona z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Zimotki, w drodze przetargu nieograniczonego.
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Jakubka
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/242/02 Rady Gminy Przykona z dnia 21 marca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
w sprawie wystąpienia Gminy Przykona ze Związku Międzygminnego "Kolski Region Komunalny"
w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przykona"
w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Przykona"
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Przykonie ul. Szkolna 4A złożonego z Przedszkola Samorządowego w Przykonie, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie i Gimnazjum w Przykonie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2003 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2003 rok
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie: przyjęcia programu rozwiązywania problemów społecznych w zakresie pomocy społecznej
w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności.
w sprawie: wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego z funduszów własnych gminy.
w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przykonie
w sprawie: nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Przykonie.
w sprawie nadania Statutu Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie.
w sprawie nawiązania kontaktów partnerskich z Gminą Sutyski
w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Olszówka.
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Przykona w roku 2004 Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Nawiedzenia NMP w Psarach na roboty budowlane w Plebani.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2003rok
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2004 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
W sprawie : zatwierdzenia Regulaminu Konkursu pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska .
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Przykona publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w sprawie zakupu przez Gminę Przykona niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Przykona.
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Zimotki stanowiącej Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa.
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Akoholowych Gminy Przykona na 2004 rok.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/73/95 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 1995 roku.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
W sprawie uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na obszarze Gminy Przykona
w sprawie przeznaczenia części umorzonych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem sprzętu do pracowni Zespołu Szkół Technicznych w Turku.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień .
w sprawie budżetu na 2004r.